Τετάρτη, 10 Δεκεμβρίου 2008

Αναλυτικά τα μέτρα στήριξης των πληγεισών επιχειρήσεων

Πιο αναλυτικά τα μέτρα στήριξης προβλέπουν:
1. Άμεση οικονομική ενίσχυση, ύψους 10 χιλ. ευρώ για τις Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις.
2. Επιχορήγηση ποσοστού 50% της ζημιάς που έχει πιστοποιηθεί, ύψους από 10 χιλ. έως 200 χιλ. ευρώ.
3. Για τον δανεισμό του υπόλοιπου 50% της ζημιάς που πιστοποιείται, καθώς και για όσες επιχειρήσεις δεν υπάγονται στις πιο πάνω κατηγορίες, δίνεται δυνατότητα, με εγγύηση του ελληνικού Δημοσίου, για επιδοτούμενα δάνεια διάρκειας 15 ετών.
4. Χορηγούνται δάνεια διάρκειας 15 ετών με ευνοϊκούς όρους για την αποκατάσταση ζημιών στα κτήρια.
5. Χορηγούνται δάνεια πενταετούς διάρκειας με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους, για κεφάλαια κίνησης.
6. Αναστέλλονται οι οφειλές των επιχειρήσεων που επλήγησαν, για ένα τρίμηνο, στις εφορίες, το ΙΚΑ τον ΟΑΕΕ και τις Τράπεζες. Γίνονται επίσης διάφορες άλλες φορολογικές διευκολύνσεις.
7. Σε επιχειρήσεις που δεν θα μπορέσουν να λειτουργήσουν έως τις 20 Δεκεμβρίου, ενισχύονται οικονομικά οι εργαζόμενοι, με πλήρη κάλυψη του μισθού, του δώρου των Χριστουγέννων και των εισφορών (εργοδότη και εργαζόμενου) για τρεις μήνες.
Όπως επεσήμανε ο πρωθυπουργός, για την άμεση στήριξη των πληγέντων, παρακάμπτονται οι γραφειοκρατικές δυσκολίες και τα ελάχιστα δικαιολογητικά που χρειάζονται, θα ελέγχονται από τριμελή επιτροπή, αποτελούμενη από εκπρόσωπο του οικείου Επιμελητηρίου, του οικείου Εμπορικού Συλλόγου και του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών.
«Η κυβέρνηση, με πράξεις ευθύνης και ουσίας, πράξεις που παράγουν χειροπιαστά αποτελέσματα, απαντά στις προκλήσεις των καιρών, στις κραυγές και τους ψιθύρους της δημαγωγίας και του λαϊκισμού. Πορευόμαστε στο δρόμο της εθνικής ευθύνης. Καλούμε να συμπορευτούν μαζί μας όλες οι πολιτικές δυνάμεις της χώρας, όλοι οι φορείς της κοινωνίας, όλοι οι πολίτες», κατέληξε ο πρωθυπουργός.
Αναλυτικά τα μέτρα
Α. Αποκατάσταση Ζημιών, Επαγγελματιών, Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων – Επιχορήγηση - Άμεση Οικονομική Ενίσχυση
Στο πλαίσιο ενίσχυσης των επαγγελματιών και των Μικρών και Πολύ Μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από πυρκαγιές και επεισόδια κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων, παρέχεται άμεση οικονομική ενίσχυση ύψους 10.000 Ευρώ. Επιπλέον, παρέχεται επιχορήγηση ποσοστού 50% της πιστοποιούμενης ζημιάς, ύψους από 10.000 έως 200.000 Ευρώ. Η συνολική δαπάνη που προκύπτει, θα βαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό και ειδικότερα τις πιστώσεις του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών.
Β. Χορήγηση Δανείων για την Αποκατάσταση Ζημιών σε Επιχειρήσεις και Επαγγελματίες
Για το υπόλοιπο 50% της πιστοποιούμενης ζημιάς των επιχειρήσεων της περίπτωσης Α, καθώς και για τις επιχειρήσεις που δεν υπάγονται στην περίπτωση Α, παρέχεται η δυνατότητα επιδοτούμενων δανείων διάρκειας 15 ετών, συμπεριλαμβανομένης περιόδου χάριτος δύο ετών, από τα πιστωτικά ιδρύματα για την αποκατάσταση ζημιών στο μηχανολογικό και λοιπό εξοπλισμό, πρώτες και βοηθητικές ύλες και εμπορεύματα. Η χορήγηση των δανείων καλύπτεται από εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου και από επιδότηση του επιτοκίου κατά 100% καθ’ όλη τη διάρκεια του δανείου με επιβάρυνση του λογαριασμού του Ν. 128/75. Με τον τρόπο αυτό θα ενισχυθούν οι επιχειρήσεις για την αντιμετώπιση των μακροπρόθεσμων επιπτώσεων από τις ζημιές.
Γ. Χορήγηση Δανείων για Κεφάλαια Κίνησης σε Επιχειρήσεις και Επαγγελματίες
Επίσης χορηγούνται στις επιχειρήσεις που επλήγησαν δάνεια έως το 35% του ετήσιου κύκλου εργασιών για κεφάλαια κίνησης πενταετούς διάρκειας, συμπεριλαμβανομένης περιόδου χάριτος δύο ετών, με επιδότηση επιτοκίου κατά 100% για τα δύο πρώτα έτη και 50% κατά τα υπόλοιπα έτη διάρκειας των δανείων αυτών. Αυτή η μορφή οικονομικής ενίσχυσης αποσκοπεί στην άμεση και βραχυπρόθεσμη αποκατάσταση των κεφαλαίων κίνησης των πληγεισών επιχειρήσεων.
Δ. Αναστολή Πληρωμών των οφειλών των πληγεισών επιχειρήσεων
Για τη διευκόλυνση της εξυπηρέτησης των οφειλών των πληγεισών επιχειρήσεων, προβλέπεται για ένα τρίμηνο αναστολή πληρωμής των υποχρεώσεων προς τις Δ.Ο.Υ. και το Ι.Κ.Α., για ένα τετράμηνο προς τον ΟΑΕΕ και ρύθμιση οφειλών προς τα Πιστωτικά Ιδρύματα.
Ε. Οικονομική Ενίσχυση των Εργαζομένων
Για την άμεση ενίσχυση των εργαζομένων στις πληγείσες επιχειρήσεις και την έμμεση ενίσχυση των ίδιων των επιχειρήσεων, προβλέπεται: Πλήρης κάλυψη του μισθού και των εισφορών εργαζομένου επί τρίμηνο, καθώς και του δώρου Χριστουγέννων, όλων των εργαζομένων σε επιχειρήσεις που δεν θα μπορέσουν να λειτουργήσουν έως τις 20 Δεκεμβρίου.
ΣΤ. Χορήγηση Δανείων για την Αποκατάσταση Ζημιών των Κτηρίων
Οικονομική ενίσχυση για την αποκατάσταση κατεστραμμένων κτηρίων με τη χορήγηση δανείων διάρκειας 15 ετών, συμπεριλαμβανομένης περιόδου χάριτος δύο ετών, με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου και με επιδότηση του επιτοκίου κατά 100% καθόλη τη διάρκεια του δανείου με επιβάρυνση του λογαριασμού του Ν. 128/75, σύμφωνα με την περίπτωση Β.
Για να ενισχυθούν άμεσα όσοι υπέστησαν ζημιές, παρακάμπτουμε γραφειοκρατικές διαδικασίες. Η πιστοποίηση των ζημιών θα πραγματοποιείται από τριμελή Επιτροπή η οποία θα αποτελείται από:
- Εκπρόσωπο του Επιμελητηρίου
- Εκπρόσωπο του οικείου Εμπορικού Συλλόγου
- Εκπρόσωπο του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών
Επίσης, για τις επιχειρήσεις που το σύνολο των ζημιών τους υπερβαίνει τις 10.000 ευρώ, προβλέπονται τα ακόλουθα μέτρα για τη διευκόλυνση των επιχειρήσεων και των επαγγελματιών ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις:
1. Παρατείνεται για ένα τρίμηνο η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων του φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων (που έκλεισαν ισολογισμούς 31-7-2008, 31-8-2008, 30-9-2008), των δηλώσεων παρακρατούμενων φόρων (ΦΜΥ, αμοιβές τρίτων κλπ), καθώς και η προθεσμία υποβολής τελών χαρτοσήμου και άλλων φόρων, τελών και εισφορών υπέρ του δημοσίου και τρίτων.
2. Παρατείνεται για ένα τρίμηνο η προθεσμία υποβολής των περιοδικών και εκκαθαριστικών δηλώσεων του ΦΠΑ και αναστέλλεται για ένα τρίμηνο η καταβολή του.
3. Παρατείνεται για ένα τρίμηνο η προθεσμία καταβολής των χρεών που καθίστανται ληξιπρόθεσμα μετά την 30-11-2008. Αναστέλλεται για ένα τρίμηνο η καταβολή των χρεών που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμα έως 5-12-2008 με ρύθμιση της καταβολής τους έως 24 μηνιαίες δόσεις, χωρίς προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής.
4. Παρατείνεται έως 27-2-2009 ο χρόνος δήλωσης μεταβολών των φορολογικών ταμειακών μηχανών και συστημάτων και ο χρόνος ενημέρωσης και εκτύπωσης των βιβλίων ΚΒΣ Επίσης δεν θα επιβάλλονται κυρώσεις για τις απώλειες βιβλίων και στοιχείων, καθώς και για τις διακινήσεις έως 31-12-2008 χωρίς δελτίο αποστολής από πληγείσες εγκαταστάσεις προς άλλες εγκαταστάσεις, ενώ δεν θα απαιτείται έως 27-2-2009 ενημερότητα χρεών (φορολογικών και μη) για τη θεώρηση βιβλίων και στοιχείων.
5. Επιστρέφονται άμεσα τα καταβληθέντα τέλη κυκλοφορίας 2009 στις περιπτώσεις καταστροφής οχημάτων (επιχειρήσεων και ιδιωτών) και τίθεται σε εφαρμογή η διάταξη του άρθρου 7 του ν.2074/92 που προβλέπει την αντικατάσταση των κατεστραμμένων οχημάτων (επιχειρήσεων και ιδιωτών) χωρίς καταβολή του οφειλόμενου τέλους ταξινόμησης.
πηγη:naftemporiki.gr

Προφυλακιστέοι οι δύο ειδικοί φρουροί

Προφυλακιστέοι κρίθηκαν, αφότου απολογήθηκαν ενώπιον του 9ου τακτικού ανακριτή, οι δύο ειδικοί φρουροί που κατηγορούνται για το θάνατο του 15χρονου Αλέξη Γρηγορόπουλου το Σάββατο το βράδυ στα Εξάρχεια.
Υπενθυμίζεται πως ο ένας κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση και παράνομη οπλοχρησία και ο δεύτερος για απλή συνέργια στην ανθρωποκτονία.
Στο υπόμνημά του ο 37χρονος κατηγορούμενος για την ανθρωποκτονία υποστηρίζει ότι έριξε δύο προειδοποιητικές βολές στον αέρα ευρισκόμενος αυτός και ο συνάδελφός του σε καθεστώς φόβου, καθώς, όπως υποστηρίζει, είχαν δεχθεί επίθεση με πέτρες, δοκάρια και άλλα από ομάδα 30 αναρχικών.
Πηγή: naftemporiki.gr (ΑΠΕ-ΜΠΕ)

ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ ΕΧΟΥΜΕ ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

ΓΙΑ ΑΚΟΜΗ ΜΙΑ ΜΕΡΑ ΕΧΟΥΜΕ ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ .... Ο ΠΕΤΡΟΠΟΛΕΜΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΔΑΚΡΥΓΟΝΑ ΓΙΑ ΑΚΟΜΗ ΜΙΑ ΜΕΡΑ ΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΤΟΥΣ

Ειρηνικά και με μαζική συμμετοχή το συλλαλητήριο της ΓΣΕΕ, ΑΔΕΔΥ

Με μαζικό ειρηνικό, ως την ολοκλήρωσή του, συλλαλητήριο, διαδήλωσαν «για τη δημοκρατία, τα πολιτικά, τα εργατικά και τα κοινωνικά δικαιώματα» οι εργαζόμενοι, με αίτημα «την ανατροπή της αντεργατικής πολιτικής της ακρίβειας, των φόρων, της ανεργίας και της περικοπής των κοινωνικών παροχών», επισφραγίζοντας τη σημερινή 24ωρη απεργία, που κήρυξαν ΓΣΕΕ και ΑΔΕΔΥ. Για καθολική συμμετοχή και μεγάλη επιτυχία της απεργίας, μιλούν οι συνδικαλιστές.
πηγη:in.gr
Related Posts with Thumbnails