Τρίτη, 25 Μαΐου 2010

Αναλυτικά το νέο πρόγραμμα ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ . Πλήρης οδηγός

Νέο πρόγραμμα της ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ - Εγγύηση δανεισμού για κάλυψη φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων
Σε εφαρμογή τίθεται το πρόγραμμα του Ταμείου Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων (ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ) για την παροχή εγγυήσεων δανεισμού σε Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις (ΜΕ/ΠΜΕ), ώστε να καλύψουν φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις.
Το Ταμείο Εγγυοδοσίας εγγυάται ένα μεγάλο μέρος των δανείων που συνάπτουν οι ΜΕ και ΠΜΕ με τους χρηματοπιστωτικούς φορείς, διασφαλίζοντας παράλληλα χαμηλό σχετικά επιτόκιο, ελάχιστες εξασφαλίσεις ή μηδενικές για τις ΜΕ και ΠΜΕ και εύκολο τρόπο αποπληρωμής των δανείων.
Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε.... υφιστάμενες ΜΕ/ΠΜΕ (που έχουν ημερομηνία έναρξης εργασιών έως 31-12-2009) οποιασδήποτε νομικής μορφής, που έχουν έδρα σε οποιαδήποτε περιφέρεια της Ελλάδος, απασχολούν λιγότερους από 50 εργαζόμενους - ΕΜΕ και εμφανίζουν ετήσιο κύκλο εργασιών έως 10 εκατ. € (βλέπετε αναλυτικότερα την ενότητα «Επιλέξιμες Επιχειρήσεις»).

Η διάρκεια εφαρμογής του προγράμματος ορίζεται έως την 31-12-2010, εκτός αν η εξάντληση του προϋπολογισμού πραγματοποιηθεί νωρίτερα. Ειδικότερα καταληκτική ημερομηνία υποβολής αίτησης από τις ενδιαφερόμενες ΜΕ/ΠΜΕ προς τις τράπεζες είναι η 31-10-2010 και παραλαβής των αιτήσεων αυτών από την ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ η 20-11-2010.

Επιλέξιμες θεωρούνται οι νέες δανειακές συμβάσεις για τις οποίες υποβάλλεται αίτηση από την ΜΕ/ΠΜΕ στη δανειοδοτούσα τράπεζα, μετά την ημερομηνία έγκρισης του Προγράμματος.

Ο αρχικός Προϋπολογισμός του Προγράμματος ανέρχεται σε 700 εκ. € εγγυήσεις, καλύπτοντας δάνεια συνολικού ύψους 875 εκ. €. Ο τελικός Προϋπολογισμός του Προγράμματος προβλέπεται με νεότερη απόφαση να ανέλθει στο ποσό του 1 δις.€ εγγυήσεων καλύπτοντας δάνεια συνολικού ύψους 1,25 δις.€.

Το ανώτατο ποσό του δανείου ανά ΜΕ/ΠΜΕ προσδιορίζεται ανάλογα με τον αριθμό απασχολούμενων στην επιχείρηση και διαμορφώνεται από 40.000 έως 100.000€. Η διάρκεια του δανείου και της εγγύησης είναι έξι (6) έτη με διετή περίοδο χάριτος κατά την οποία καταβάλλεται μόνο ο αναλογούν τόκος του δανείου.

Για δάνεια έως 40.000€ δεν θα παρέχονται εξασφαλίσεις από την πλευρά των ΜΕ/ ΠΜΕ, ενώ για δάνεια άνω των 40.000€ η επιχείρηση, εφόσον ζητηθεί από την Τράπεζα, θα παρέχει εξασφαλίσεις. Στην περίπτωση που παρέχονται εμπράγματες εξασφαλίσεις αυτές δεν μπορούν να ξεπερνούν το 10% του αρχικού δανείου.

Το επιτόκιο του δανείου καθορίζεται σε EURIBOR 6 μηνών + 600 μονάδες βάσης (6%) κατ’ ανώτατο όριο.

Για την πληρέστερη ενημέρωσή σας, επισυνάπτεται ο οδηγός του προγράμματος.

ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΜΑΙΟΣ 2010


ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΟΡΩΝ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΟΔΗΓΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Για τους σκοπούς του παρόντος Οδηγού Εφαρμογής, οι χρησιμοποιούμενοι όροι έχουν την έννοια που
τους αποδίδεται κατωτέρω:
ΟΡΟΣ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΕΝΝΟΙΑΣ
Δημόσια Χρηματοδότηση ή
Δημόσια Επιχορήγηση ή
Δημόσια Δαπάνη
Αποτελεί το ποσό που καταβάλλεται σαν δημόσια
συμμετοχή σε κάθε ΜΕ/ΠΜΕ.
Δανειακή Σύμβαση Η σύμβαση που συνάπτει η ΜΕ/ΠΜΕ με την τράπεζα της
επιλογής της, που χορηγεί το δάνειο.
Εγγυοδοσία
Η πράξη με την οποία το Ταμείο Εγγυοδοσίας (ΤΕΜΠΜΕ
Α.Ε.) εγγυάται, υπέρ της ΜΕ/ΠΜΕ, ένα μέρος του Δανείου
προς την δανειοδοτούσα τράπεζα
Εγγύηση Το μέρος (ποσοστό) του δανειακού κεφαλαίου για το οποίο
εγγυάται το Ταμείο Εγγυοδοσίας
Εγγυημένο Δάνειο Ένα Δάνειο που έχει λάβει εγγυοδοσία από την ΤΕΜΠΜΕ
Α.Ε.
Ενεργοποίηση Εγγυημένου
Δανείου / Δανειακής Σύμβασης
Η ενεργοποίηση του δανείου / δανειακής σύμβασης
πραγματοποιείται όταν γίνει η εφ’ άπαξ εκταμίευση του
δανειακού κεφαλαίου από την επιχείρηση και συγχρόνως
κατατεθεί η προμήθεια υπέρ της ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ
ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΥΝΤΜΗΣΕΩΝ
ΥΠ.ΟΙ.Α.Ν. Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας
ΥΠ.Ο. Υπουργείο Οικονομικών
Ε.Ε. Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Τ.Ε.Μ.Π.Μ.Ε Α.Ε. Ταμείο Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων ή Ταμείο
Εγγυοδοσίας
Μ.Ε Μικρή Επιχείρηση
Π.Μ.Ε Πολύ Μικρή Επιχείρηση
Δ.Ο.Υ. Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία
Κ.Β.Σ. Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων
Κ.Α.Δ. Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας
Ε.Μ.Ε. Ετήσιες Μονάδες Εργασίας
Φ.Π.Α. Φόρος Προστιθέμενης Αξίας
5
1.ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν σήμερα οι ελληνικές μικρές και πολύ
μικρές επιχειρήσεις είναι οι δυσχέρειες πρόσβασης στο χρηματοπιστωτικό σύστημα λόγω
υποχρεώσεων στο Δημόσιο και στα Ασφαλιστικά ταμεία.
Για την αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος, την αποκατάσταση της ρευστότητας των
επιχειρήσεων και την ανάπτυξη και επέκταση της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας
δημιουργήθηκε το Πρόγραμμα με τίτλο «Εγγύηση από την ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ Χαμηλότοκων
Δανείων για την κάλυψη Φορολογικών και Ασφαλιστικών Υποχρεώσεων Μικρών και Πολύ
Μικρών Επιχειρήσεων».
Για την υλοποίηση του Προγράμματος η ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε. θα συνεργαστεί με Τραπεζικά Ιδρύματα
της χώρας.
1.1 Γενικός Στόχος του Προγράμματος
Γενικός στόχος του Προγράμματος είναι η ανάπτυξη και επέκταση της γενικής επιχειρηματικής
δραστηριότητας των υφισταμένων ΜΕ και ΠΜΕ, μέσω της άμεσης κάλυψης υποχρεώσεων τους
προς το Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία με την υποστήριξη της ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ, προκειμένου να
υποβοηθηθεί άμεσα η πρόσβαση στο χρηματοπιστωτικό σύστημα και να επιτευχθεί στο απώτερο
μέλλον ο απαιτούμενος τεχνολογικός εκσυγχρονισμός τους. Με το πρόγραμμα αυτό διασφαλίζεται
κατ’αρχάς η βιωσιμότητα των ΜΕ/ΠΜΕ και στηρίζεται γενικότερα η επιχειρηματικότητα σε
περιφερειακό επίπεδο στην παρούσα περίοδο οικονομικής κρίσης.
Στο πλαίσιο αυτό το Ταμείο Εγγυοδοσίας (ΤΕΜΠΜΕ) εγγυάται ένα μεγάλο μέρος των δανείων
που συνάπτουν οι ΜΕ και ΠΜΕ με τους χρηματοπιστωτικούς φορείς, διασφαλίζοντας παράλληλα
χαμηλό σχετικά επιτόκιο, ελάχιστες εξασφαλίσεις ή μηδενικές για τις ΜΕ και ΠΜΕ και εύκολο
τρόπο αποπληρωμής των δανείων. Έτσι, επιμερίζεται τελικά και ο επιχειρηματικός κίνδυνος
ανάμεσα στα τρία εμπλεκόμενα μέρη (επιχειρήσεις, πιστωτικά ιδρύματα, Ταμείο Εγγυοδοσίας).
1.2 Ειδικοί στόχοι του Προγράμματος
Ειδικοί στόχοι του Προγράμματος είναι:
− να δοθεί η δυνατότητα πρόσβασης των ΜΕ/ΠΜΕ σε πηγές χρηματοδότησης μέσω κάλυψης
των υποχρεώσεων τους στις ΔΟΥ και τα Ασφαλιστικά Ταμεία και της έκδοσης ασφαλιστικής
και φορολογικής ενημερότητας, που θα διευκολύνουν και τις συναλλαγές με το Δημόσιο,
− να ελαχιστοποιηθεί το κόστος δανεισμού των ΜΕ/ΠΜΕ μέσω προκαθορισμένου χαμηλού
επιτοκίου και παροχής ελάχιστων ή μηδενικών εξασφαλίσεων των ΜΕ/ΠΜΕ, πράγμα που θα
βελτιώσει αισθητά την ανταγωνιστικότητά τους, λαμβανομένης υπ’ όψιν της παρούσας
οικονομικής κρίσης,
− να διευκολυνθεί η αποπληρωμή των δανείων με την παροχή ευνοϊκών όρων (διετής περίοδος
χάριτος και μεγάλη διάρκεια των δανείων),
− να απελευθερωθούν πόροι ή να αναζητηθούν στο μέλλον νέες πηγές χρηματοδότησης για την
ανάπτυξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας μέσω του τεχνολογικού εκσυγχρονισμού.
Όλα τα παραπάνω θα γίνουν με την εγγύηση της ΤΕΜΠΜΕ γεγονός που θα αναδείξει το Ταμείο
Εγγυοδοσίας ως κεντρικό μηχανισμό υποβοήθησης της χρηματοδότησης των μικρών
επιχειρήσεων και πολύ μικρών επιχειρήσεων.
1.3 Σε ποιους απευθύνεται
Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε υφιστάμενες ΜΕ/ΠΜΕ (που έχουν ημερομηνία έναρξης εργασιών
έως 31-12-2009) οποιασδήποτε νομικής μορφής, που έχουν έδρα σε οποιαδήποτε περιφέρεια της
Ελλάδος, απασχολούν λιγότερους από 50 εργαζόμενους - ΕΜΕ και εμφανίζουν ετήσιο κύκλο
εργασιών έως 10 εκατ. € (βλέπετε αναλυτικότερα την ενότητα «Επιλέξιμες Επιχειρήσεις»).
6
2. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ & ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Η διάρκεια εφαρμογής του προγράμματος ορίζεται από την ημερομηνία έγκρισης του
Προγράμματος (Κοινή Υπουργική Απόφαση των ΥΠ.Ο. και ΥΠΟΙΑΝ) έως την 31-12-2010 εκτός
αν η εξάντληση του προϋπολογισμού πραγματοποιηθεί νωρίτερα.
Ειδικότερα καταληκτική ημερομηνία υποβολής αίτησης από τις ενδιαφερόμενες ΜΕ/ΠΜΕ προς τις
τράπεζες είναι η 31-10-2010 και παραλαβής των αιτήσεων αυτών από την ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ η 20-11-
2010.
Επιλέξιμες θεωρούνται οι νέες δανειακές συμβάσεις για τις οποίες υποβάλλεται αίτηση από την
ΜΕ/ΠΜΕ στη δανειοδοτούσα τράπεζα, μετά την ημερομηνία έγκρισης του παρόντος
Προγράμματος.
3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
3.1 Προϋπολογισμός του Προγράμματος
Ο αρχικός Προϋπολογισμός του Προγράμματος ανέρχεται σε 700 εκ. € εγγυήσεις, καλύπτοντας
δάνεια συνολικού ύψους 875 εκ.€ Οι παρεχόμενες εγγυήσεις χορηγούνται δυνάμει των
υφισταμένων ιδίων κεφαλαίων της ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ. Ο τελικός Προϋπολογισμός του Προγράμματος
προβλέπεται με νεότερη απόφαση να ανέλθει στο ποσό του 1 δις.€ εγγυήσεων καλύπτοντας
δάνεια συνολικού ύψους 1,25 δις.€.
3.2 Νομοθετικό και Κανονιστικό Πλαίσιο
Το Πρόγραμμα διέπεται από το ακόλουθο θεσμικό πλαίσιο:
Το Ν. 3066/2002 (ΦΕΚ 252/Α/18-10-2002) "περί Σύστασης Φορέα Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ
Μικρών Επιχειρήσεων" όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 14 του ν. 3190/2003 (ΦΕΚ 249/Α/30-
10-2003), με το άρθρο 9 του ν. 3297/2004 (ΦΕΚ 259/Α/23-12-2004), με το άρθρο 10 του ν.
3438/2006 (ΦΕΚ 33/Α/14-2-2006), με το άρθρο 16 παρ. 1 του ν. 3661/2008 (ΦΕΚ 89/Α/19-5-
2008), με το άρθρο 27 του ν. 3728/2008 (ΦΕΚ 258/Α/18-12-2008) και με το άρθρο 22 του ν.
3775/2009 (ΦΕΚ 122/Α/21-7-2009) και ισχύει σήμερα.
Επίσης εφαρμόζεται σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1998/2006 της Επιτροπής της 15ης
Δεκεμβρίου 2006 για την εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της συνθήκης στις ενισχύσεις ήσσονος
σημασίας.
Ως ανώτατο ποσό δημόσιας χρηματοδότησης (ενίσχυση ήσσονος σημασίας) που μπορεί να λάβει
μια επιχείρηση, εντός περιόδου τριών οικονομικών ετών, ορίζεται το ποσό των 200.000 €. Για τις
επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα των οδικών μεταφορών το ανώτατο όριο είναι
100.000 €. Σύμφωνα με τον Κανονισμό (Άρθρο 4 παρ.2 εδ.δ), «Οι επιμέρους ενισχύσεις που
χορηγούνται βάσει καθεστώτος εγγυήσεων σε μη προβληματικές επιχειρήσεις λογίζονται ως
διαφανείς ενισχύσεις ήσσονος σημασίας εφόσον το καλυπτόμενο από την εγγύηση μέρος του
υποκείμενου δανείου που παρέχεται βάσει του οικείου καθεστώτος δεν υπερβαίνει το 1.500.000 €
ανά επιχείρηση. Οι επιμέρους ενισχύσεις που χορηγούνται βάσει καθεστώτος εγγυήσεων σε μη
προβληματικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα των οδικών μεταφορών
λογίζονται ως διαφανείς ενισχύσεις ήσσονος σημασίας εφόσον το καλυπτόμενο από την εγγύηση
μέρος του υποκείμενου δανείου που παρέχεται βάσει του οικείου καθεστώτος δεν υπερβαίνει τις
750.000 € ανά επιχείρηση»
7
Το ακαθάριστο ισοδύναμο επιχορήγησης του εγγυημένου δανείου θα προσδιορίζεται από την
ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ κατά την αρχική έγκριση του δανείου και θα γνωστοποιείται στην επιχείρηση μέσω
της ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ..
Η κρίσιμη τριετία πρέπει να εκτιμάται σε κυλιόμενη βάση, ούτως ώστε, για κάθε νέα χορήγηση
ενίσχυσης ήσσονος σημασίας, είναι απαραίτητο να καθορίζεται το συνολικό ποσό ενισχύσεων
ήσσονος σημασίας που χορηγούνται στην επιχείρηση κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους
χορήγησης, καθώς και κατά τα προηγούμενα δύο οικονομικά έτη.
Η ενίσχυση ήσσονος σημασίας θεωρείται ότι έχει χορηγηθεί κατά το χρόνο παραχώρησης στον
Δικαιούχο (επιχείρηση) του νομίμου δικαιώματος να λάβει την ενίσχυση, ανεξάρτητα του χρόνου
που αυτή καταβάλλεται πραγματικά στον Δικαιούχο. Απαγορεύεται η σώρευση ενισχύσεων
ήσσονος σημασίας με άλλες κρατικές ενισχύσεις για τις ίδιες επιλέξιμες δαπάνες αν από τη
σώρευση αυτή προκύπτει ένταση ενίσχυσης μεγαλύτερη από αυτήν που καθορίζεται με βάση τα
συγκεκριμένα δεδομένα εκάστης περίπτωσης σε κανονισμό περί απαλλαγής κατά κατηγορία ή
απόφαση που έχει εκδώσει η Επιτροπή (π.χ. στον ισχύοντα Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων).
Για την παρακολούθηση της εφαρμογής του Κανόνα de minimis καταγράφονται οι χορηγούμενες
ενισχύσεις ανά επιχείρηση. Για το λόγο αυτό, κάθε ενδιαφερόμενη επιχείρηση που υποβάλλει
αίτημα προς αξιολόγηση στο παρόν πρόγραμμα, θα δηλώσει εγγράφως, σύμφωνα με το
επισυναπτόμενο Υπόδειγμα 2 (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ), όλα τα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα
στα οποία ενδεχομένως συμμετείχε κατά τα τελευταία τρία οικονομικά έτη και το συνολικό ύψος
των επιχορηγήσεων που έχει λάβει ή προβλέπεται να λάβει.
Ρητά αναφέρεται ότι απαγορεύεται στο Ταμείο Εγγυοδοσίας να εγγυάται δάνειο το οποίο θα
χρησιμοποιηθεί για την αποπληρωμή άλλου μη εγγυημένου δανείου, στο ίδιο πιστωτικό ίδρυμα.
Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με την Ανακοίνωση της Επιτροπής για την εφαρμογή των άρθρων 87
και 88 της συνθήκης ΕΚ στις κρατικές ενισχύσεις με τη μορφή εγγυήσεων 2008/C 155/02 (παρ.
2.3.1) «Ακόμη και εάν συνήθως ο δικαιούχος της ενίσχυσης είναι ο δανειολήπτης, δεν αποκλείεται
υπό ορισμένες συνθήκες να επωφελείται από την ενίσχυση και ο δανειοδότης. Ειδικότερα,
παραδείγματος χάρη, σε περίπτωση που μια κρατική εγγύηση παρέχεται εκ των υστέρων για
δάνειο ή άλλη οικονομική υποχρέωση που έχει ήδη συμφωνηθεί, χωρίς να προσαρμοστούν οι
όροι της υποχρέωσης αυτής, ή στην περίπτωση που ένα εγγυημένο δάνειο χρησιμοποιηθεί για
την αποπληρωμή άλλου, μη εγγυημένου δανείου προς το ίδιο πιστωτικό ίδρυμα, μπορεί να
υπάρχει ενίσχυση και προς το δανειοδότη, στο βαθμό που εξασφαλίζεται περισσότερο το δάνειο.»
Επίσης σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1998/2006 (Άρθρο 2 παρ.2) όταν το συνολικό
ποσό ενίσχυσης που προβλέπεται βάσει ενός μέτρου ενίσχυσης υπερβαίνει το παραπάνω
ανώτατο όριο, το εν λόγω ποσό ενίσχυσης δεν μπορεί να υπαχθεί στο ευεργέτημα του παρόντος
κανονισμού, ούτε ως προς το μέρος που δεν υπερβαίνει το ανώτατο όριο. Στην περίπτωση αυτή,
δεν μπορεί να γίνει επίκληση του ευεργετήματος του παρόντος κανονισμού για το συγκεκριμένο
μέτρο ενίσχυσης ούτε κατά τον χρόνο χορήγησης της ενίσχυσης ούτε σε οποιοδήποτε
μεταγενέστερο χρονικό σημείο.
4. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
4.1. Επιλέξιμες Επιχειρήσεις
Επιλέξιμες θεωρούνται οι υφιστάμενες μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, οιασδήποτε μορφής
(όπως ατομικές, ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ, ΑΕ, κλπ.) ανεξαρτήτου κατηγορίας τηρούμενων βιβλίων του ΚΒΣ,
που δεν είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο και για τις οποίες συντρέχουν αθροιστικά οι
παρακάτω προϋποθέσεις:
− Έχουν κέντρο άσκησης της δραστηριότητας τους μέσα στα όρια της ελληνικής επικράτειας.
− Απασχολούν κατά τη διάρκεια της τελευταίας διαχειριστικής χρήσης πριν από τη σύναψη της
δανειακής σύμβασης, λιγότερους από 50 εργαζόμενους, υπολογιζόμενους σε Ετήσιες
8
Μονάδες Εργασίας-Ε.Μ.Ε, με βάση το έντυπο Ε7 (ήτοι έντυπο Ε7 οικονομικού έτους 2010) της
τελευταίας χρήσης ή αντίστοιχης αποδεικτικής αξίας έγγραφο.
− Ο ετήσιος κύκλος εργασιών της τελευταίας κλεισμένης διαχειριστικής χρήσης, δεν υπερβαίνει
τα 10 εκατ. €.
− Έχουν υποχρεώσεις προς ΔΟΥ και Ασφαλιστικά Ταμεία κατά την ημερομηνία προσφυγής τους
στις ΔΟΥ και στα Ασφαλιστικά Ταμεία.
− Έχουν ημερομηνία έναρξης εργασιών στην ΔΟΥ έως 31-12-2009.
Σημείωση
− Ως τελευταία κλεισμένη διαχειριστική χρήση λαμβάνεται εκείνη του αμέσως προηγούμενου
διαχειριστικού έτους που προηγείται του έτους υποβολής της αίτησης δανειοδότησης στην
τράπεζα (ήτοι έντυπο Ε3 οικονομικού έτους 2010).
− Για επιχειρήσεις με Γ’ Κατηγορίας Βιβλία που έχουν υπερδωδεκάμηνη διαχειριστική χρήση
δύνανται να υπαχθούν στο παρόν πρόγραμμα προσκομίζοντας αντί του εντύπου Ε3 άλλα
στοιχεία αντίστοιχης αποδεικτικής αξίας όπως π.χ. Περιοδικές Δηλώσεις ΦΠΑ, Ισοζύγιο
Γενικής Λογιστικής κ.λπ. Προκειμένου να υπολογισθεί ο ετήσιος κύκλος εργασιών αυτών των
επιχειρήσεων (για το χρονικό διάστημα έως την 31-12-2009), η τράπεζα θα κάνει αναγωγή του
κύκλου εργασιών σε ετήσια βάση, κάνοντας χρήση των προσκομισθέντων στοιχείων της ΜΕ/
ΠΜΕ.
− Το ύψος του κύκλου εργασιών υπολογίζεται χωρίς το φόρο προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) και
χωρίς άλλους φόρους.
− Τα στοιχεία που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό του αριθμού απασχολουμένων είναι
εκείνα που αφορούν την τελευταία διαχειριστική χρήση και υπολογίζονται σε ετήσια βάση,
όπως παρουσιάζονται στο έντυπο «Οριστική Δήλωση Εκκαθάρισης των ποσών φόρου, τελών
χαρτοσήμου και εισφοράς ΟΓΑ που οφείλονται σε εισοδήματα από Μισθωτές Υπηρεσίες»
(Έντυπο Ε7) που υποβάλλεται υποχρεωτικά μία φορά το χρόνο για το προηγούμενο
ημερολογιακό έτος από κάθε επιχείρηση ή επιτηδευματία που απασχολεί προσωπικό και
αποτυπώνονται τα στοιχεία απασχόλησης σε ημερομίσθια, στον «Αναλυτικό πίνακα με τα
στοιχεία των δικαιούχων». Ο αριθμός των εργαζομένων σε Ε.Μ.Ε., που θα ελεγχθεί ως προς
τη συμβατότητά του με τα όρια του παρόντος Οδηγού Εφαρμογής, θα εξαχθεί διαιρώντας το
συνολικό αριθμό ημερομισθίων του συνόλου του προσωπικού με το 300 (όπου 300=25x12
είναι το ισοδύναμο της πλήρους απασχόλησης ενός εργαζομένου για ένα έτος).
− Σε περίπτωση μη υποβολής του πιο πάνω εντύπου Ε7, υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση από
τον νόμιμο εκπρόσωπο της ΜΕ/ΠΜΕ, ότι η επιχείρηση δεν απασχόλησε προσωπικό κατά τη
διάρκεια της προηγούμενης χρήσης.
− Στην περίπτωση που η ΜΕ/ΠΜΕ προσκομίσει αντί του Εντύπου Ε7 αντίστοιχης αποδεικτικής
αξίας έγγραφο, τότε θα συνυποβάλλει και υπεύθυνη δήλωση όπου θα αναφέρεται ότι δεν είχε
υποχρέωση σύμφωνα με νόμο υποβολής του εντύπου Ε7.
Δεν είναι επιλέξιμες επιχειρήσεις:
- Όσες δεν είναι ανεξάρτητες σύμφωνα με τον Ορισμό της Ε.Κ. 361/2003 (βλπ. Παράρτημα Ι
Οδηγού)
- Σε όσες έχουν επιβληθεί κατά τον χρόνο υποβολής και εξέτασης της αίτησής τους κυρώσεις για
παράβαση Κοινοτικών Κανονισμών ή Εθνικής Νομοθεσίας.
− Όσες χαρακτηρίζονται προβληματικές κατά την έννοια των κατευθυντήριων γραμμών για τις
προβληματικές επιχειρήσεις ΕΕ C244/1-10-2004. Ειδικότερα με γνώμονα και τον Κανονισμό
ΕΚ 800/2008 (Γενικός Κανονισμός απαλλαγής) μια ΜΜΕ θεωρείται προβληματική επιχείρηση
όταν πληροί τους ακόλουθους όρους:
α) αν πρόκειται για εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, εφόσον έχει απολεσθεί πάνω από το μισό
του εγγεγραμμένου της κεφαλαίου και άνω του ενός τετάρτου του κεφαλαίου αυτού έχει
απολεσθεί κατά τη διάρκεια των δώδεκα τελευταίων μηνών, ή
9
β) αν πρόκειται για εταιρεία στην οποία τουλάχιστον ορισμένα μέλη έχουν απεριόριστη ευθύνη
για τα χρέη της εταιρείας, εφόσον έχει απολεσθεί πάνω από το μισό του κεφαλαίου της, όπως
εμφανίζεται στους λογαριασμούς της εταιρείας, και πάνω από το ένα τέταρτο αυτού του
κεφαλαίου έχει απολεσθεί κατά τη διάρκεια των δώδεκα τελευταίων μηνών, ή
γ) ανεξάρτητα από τη μορφή της εταιρείας, εφόσον η σχετική επιχείρηση πληροί τις
προϋποθέσεις της εγχώριας νομοθεσίας ώστε να υπαχθεί σε συλλογική πτωχευτική
διαδικασία.
Οι ΜΜΕ που έχουν συσταθεί από χρόνο μικρότερο της τριετίας δεν θεωρούνται, για τους
σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ότι είναι προβληματικές αναφορικά με το εν λόγω
διάστημα, εκτός εάν πληρούν τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο στοιχείο (γ).
- Οι επιχειρήσεις που έχουν λάβει δάνειο για Κεφάλαιο Κίνησης μέσω της Α’ Φάσης του
Προγράμματος «Εγγύηση και Επιδότηση Επιτοκίου Δανείων για Κεφάλαιο Κίνησης ΜΕ/ΠΜΕ»,
καθώς επίσης και οι επιχειρήσεις που απασχολούν 10 ΕΜΕ και άνω, και έχουν λάβει την
έγκριση της ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ για την ένταξή τους στην Β’ Φάση του Προγράμματος «Εγγύηση
Δανείων για Κεφάλαιο Κίνησης ΜΕ/ΠΜΕ».
- Επιχειρήσεις που έχουν λάβει εγγυημένο από την ΤΕΜΠΜΕ δάνειο και εμφανίζουν κατά την
ημερομηνία έγκρισης της αίτησης από την ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ, ληξιπρόθεσμες οφειλές στην
αποπληρωμή του δανείου αυτού.
Επίσης αποκλείονται από την εγγύηση της ΤΕΜΠΜΕ:
− Τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης 1ου και 2ου
βαθμού, οι Δημοτικές και Δημόσιες Επιχειρήσεις, οι Δημόσιοι Οργανισμοί.
− Οι ΜΕ/ΠΜΕ του Χρηματοπιστωτικού και Χρηματοοικονομικού Τομέα (Τράπεζες, Εταιρείες
Venture Capital, ΕΚΕΣ, Εταιρείες Leasing, Eταιρείες Factoring, Ασφαλιστικές Εταιρείες,
ΑΕΔΑΚ, ΑΕΕΧ, ΕΛΔΕ κ.λπ.).
− Τα Νομικά Πρόσωπα ή Ενώσεις Προσώπων ή Εταιρείες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα
(σωματεία, σύλλογοι, όμιλοι κ.λπ.).
− Οι ελεύθεροι επαγγελματίες. Ειδικότερα ως ελεύθεροι επαγγελματίες νοούνται όσοι υπάγονται
στις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν.2238/94 (Φορολογία Εισοδήματος)
4.2. Επιλέξιμες Δραστηριότητες
Η υποβολή της αίτησης και ο έλεγχος της επιλεξιμότητας της δραστηριότητας της επιχείρησης θα
γίνεται με βάση τον ΚΑΔ 2008.
Επιλέξιμες είναι επιχειρηματικές δραστηριότητες όλων των κλάδων και τομέων της
οικονομίας, εκτός αυτών που εξαιρούνται στην παράγραφο 4.1 του παρόντος οδηγού και αυτών
που εξαιρεί ο Κανονισμός ΕΚ 1998/2006 .
Συνεπώς δεν είναι επιλέξιμες για την ένταξη τους στο Πρόγραμμα:
α) ενισχύσεις προς επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς της αλιείας και της
υδατοκαλλιέργειας, που εμπίπτουν στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 104/2000 του Συμβουλίου ·
β) ενισχύσεις προς επιχειρήσεις που ασχολούνται με την πρωτογενή παραγωγή γεωργικών
προϊόντων, όπως απαριθμούνται στο παράρτημα I της συνθήκης (βλέπε Παράρτημα ΙΙ Οδηγού)·
γ) ενισχύσεις προς επιχειρήσεις που ασχολούνται με τη μεταποίηση και εμπορία γεωργικών
προϊόντων, όπως απαριθμούνται στο παράρτημα I της συνθήκης, στις ακόλουθες περιπτώσεις:
i) όταν το ποσό της ενίσχυσης καθορίζεται με βάση την τιμή ή την ποσότητα τέτοιων προϊόντων
που πωλούνται από πρωτογενείς παραγωγούς ή διατίθενται στην αγορά από τις οικείες
επιχειρήσεις·
ii) όταν η ενίσχυση συνοδεύεται από την υποχρέωση απόδοσής της εν μέρει ή εξ ολοκλήρου σε
πρωτογενείς παραγωγούς·
10
δ) ενισχύσεις για δραστηριότητες που σχετίζονται με εξαγωγές προς τρίτες χώρες ή προς κράτη
μέλη, ιδίως δε ενισχύσεις που συνδέονται άμεσα με τις εξαγόμενες ποσότητες, με τη δημιουργία
και λειτουργία δικτύου διανομής ή με άλλες τρέχουσες δαπάνες που σχετίζονται με εξαγωγική
δραστηριότητα·
ε) ενισχύσεις για τις οποίες τίθεται ως όρος η χρήση εγχώριων αγαθών αντί των εισαγόμενων·
στ) ενισχύσεις προς επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα του άνθρακα κατά την
έννοια του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1407/2002·
ζ) ενισχύσεις για την απόκτηση οχημάτων οδικών εμπορευματικών μεταφορών οι οποίες
χορηγούνται σε επιχειρήσεις που εκτελούν οδικές εμπορευματικές μεταφορές για λογαριασμό
τρίτων·
η) ενισχύσεις που χορηγούνται σε προβληματικές επιχειρήσεις.
Διευκρινίζεται ότι νοούνται ως:
α) "γεωργικά προϊόντα" τα προϊόντα που απαριθμούνται στο παράρτημα I της συνθήκης ΕΚ, με
εξαίρεση τα προϊόντα αλιείας·
β) "μεταποίηση γεωργικών προϊόντων" κάθε πράξη επί γεωργικού προϊόντος από την οποία
προκύπτει ένα επίσης γεωργικό προϊόν, με εξαίρεση τις εργασίες εντός της γεωργικής
εκμετάλλευσης που είναι απαραίτητες για την προετοιμασία ενός προϊόντος ζωικής ή φυτικής
προέλευσης για την πρώτη του πώληση·
γ) "εμπορία γεωργικών προϊόντων" η κατοχή ή έκθεση με σκοπό την πώληση, την προσφορά
προς πώληση, την παράδοση ή οποιονδήποτε άλλον τρόπο διάθεσης στην αγορά, με εξαίρεση
την πρώτη πώληση από μέρους πρωτογενούς παραγωγού σε μεταπωλητές ή μεταποιητικές
επιχειρήσεις και κάθε δραστηριότητα η οποία προετοιμάζει το προϊόν για μια τέτοια πρώτη
πώληση· η πώληση από μέρους πρωτογενούς παραγωγού προς τελικούς καταναλωτές λογίζεται
ως εμπορία αν πραγματοποιείται σε χωριστό και ειδικό για τον σκοπό αυτό χώρο.
Για ΜΕ/ΠΜΕ με μικτή δραστηριότητα (ήτοι επιχείρηση που δραστηριοποιείται πχ στην πρωτογενή
παραγωγή γεωργικών προϊόντων καθώς και στον τριτογενή τομέα), θα λαμβάνεται υπόψη για την
επιλεξιμότητα ή μη ένταξης στο Πρόγραμμα η δραστηριότητα της επιχείρησης με τα μεγαλύτερα
ακαθάριστα έσοδα (της τελευταίας κλεισμένης διαχειριστικής χρήσεως).
5. Επιλέξιμες δαπάνες και μορφές δανείων και διαδικασίες καταβολής υποχρεώσεων
5.1. Επιλέξιμες Μορφές Δανείων
Το Πρόγραμμα αφορά στην εγγύηση νέων τραπεζικών δανείων, τακτής λήξης με σκοπό την
κάλυψη των υποχρεώσεων ΜΕ/ΠΜΕ σε ΔΟΥ και σε Ασφαλιστικά Ταμεία. κατά την ημερομηνία
προσφυγής τους για βεβαίωση οφειλών μετά την έγκριση του Προγράμματος.
Επισημαίνεται ότι για την υπογραφή δανειακής σύμβασης και για την εκταμίευση του δανείου δεν
είναι προαπαιτούμενη στα πλαίσια του παρόντος προγράμματος η προσκόμιση φορολογικής
και/ή ασφαλιστικής ενημερότητας σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο (παρ.2 του αρ.63 του
Ν.2084/92 – ΦΕΚ 165 Α’ όπως τροποποιήθηκε με την παρ.2 του αρ.90 του Ν.3842/2010 ΦΕΚ 58
Α’ & ΠΟΛ 1051/3.5.10 ΦΕΚ 675/18.5.2010/Β περί συμπλήρωσης της 1109793/6134-
11/0016/24.11.99 (ΦΕΚ 2134/Β/99).
Το κατώτατο επιλέξιμο ποσό δανείου προς εγγύηση είναι 5.000,00€
Το ανώτατο επιλέξιμο ποσό δανείου προς εγγύηση είναι 100.000,00€
Το ανώτατο ποσό του δανείου ανά ΜΕ/ΠΜΕ προσδιορίζεται ανάλογα με τον αριθμό
απασχολούμενων στην επιχείρηση και συγκεκριμένα διαμορφώνεται ως εξής:
ΕΤΗΣΙΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Ε.Μ.Ε.) ΑΝΩΤΑΤΟ ΠΟΣΟ ΔΑΝΕΙΟΥ
Από 0 έως και 4,99 40.000€
5 έως και 19,99 70.000€
11
20 έως και 49,99 100.000€
Συγκεκριμένα, παρέχεται εγγύηση σε όλες τις νέες συμβάσεις τραπεζικών δανείων για τα οποία
ισχύουν αθροιστικά πλέον των ανωτέρω τα κάτωθι:
- η διάρκεια του δανείου και της εγγύησης είναι έξι (6) έτη με διετή περίοδο χάριτος κατά την
οποία καταβάλλεται μόνο ο αναλογούν τόκος του δανείου,
- για δάνεια έως 40.000€ δεν θα παρέχονται εξασφαλίσεις από την πλευρά των ΜΕ/ ΠΜΕ
- για δάνεια άνω των 40.000€ η επιχείρηση, εφόσον ζητηθεί από την Τράπεζα, θα παρέχει
εξασφαλίσεις. Στην περίπτωση που παρέχονται εμπράγματες εξασφαλίσεις αυτές δεν
μπορούν να ξεπερνούν το 10% του αρχικού δανείου
- αφορούν δάνεια χρεολυτικής απόσβεσης με εξαμηνιαία συχνότητα πληρωμής δόσεων
κεφαλαίου και εξαμηνιαίο ημερολογιακό εκτοκισμό (δηλαδή εκτοκισμό κάθε 30/06 και
31/12). Το επιτόκιο του δανείου καθορίζεται σε EURIBOR 6 μηνών + 600 μονάδες
βάσης (6%) κατ’ ανώτατο όριο. Το οριστικό επιτόκιο θα βρίσκεται αναρτημένο στη
σχετική ιστοσελίδα της ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε. Δάνεια με επιτόκια υψηλότερα του τελικώς
διαμορφωθέντος επιτοκίου δεν είναι επιλέξιμα. Σημειώνεται ότι ως επιτόκιο βάσης
λαμβάνεται αυτό που ισχύει κατά την ημερομηνία εκταμίευσης και διατηρείται για 6 μήνες,
μέχρι την επέτειο δόσης κεφαλαίου, όπου και ανανεώνεται στο τότε ισχύον.
Κάθε επιχείρηση υποβάλει μία αίτηση για υπαγωγή στο Πρόγραμμα και θα αφορά το σύνολο των
υποχρεώσεων της προς ΔΟΥ και Ασφαλιστικά Ταμεία.
Στην περίπτωση που οι οφειλές προς τις ΔΟΥ και τα Ασφαλιστικά Ταμεία υπερβαίνουν το ποσό
του δανείου τότε θα πρέπει να καλύπτονται πλήρως όσο το δυνατόν περισσότερες οφειλές και να
ρυθμίζονται οι υπόλοιπες. Αυτό σημαίνει ότι δεν γίνεται αναλογική περικοπή των υποχρεώσεων
που υπερβαίνουν το ποσό του δανείου. Τα ανωτέρω θα αποτελούν αντικείμενο συνεννόησης
μεταξύ ΜΕ/ΠΜΕ και Τράπεζας.
Μετά την παραλαβή της αίτησης από την ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ και υπό την προϋπόθεση έγκρισης αυτής,
περαιτέρω υποβολές αιτήσεων της ίδιας ΜΕ/ΠΜΕ δεν θα γίνονται αποδεκτές από την ΤΕΜΠΜΕ
ΑΕ.
5.2. Χρόνος Ενεργοποίησης Δανειακών Συμβάσεων
Οι δανειακές συμβάσεις ενεργοποιούνται, δηλαδή γίνεται η εφάπαξ εκταμίευση του δανείου και
καταβολή του ποσού με δίγραμμη επιταγή στις ΔΟΥ ή/και στα Ασφαλιστικά Ταμεία, το
αργότερο εντός μηνός από την ημερομηνία έγκρισης της εγγύησης από την ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ και με
καταληκτική ημερομηνία την 31-12-2010.
5.3. Τρόπος Καταβολής του ποσού του Δανείου απευθείας στις ΔΟΥ και στα Ασφαλιστικά
Ταμεία
Η καταβολή των υποχρεώσεων προς τις ΔΟΥ ή/και τα Ασφαλιστικά Ταμεία πραγματοποιείται
μέσω της έκδοσης δίγραμμης/ων επιταγής/ων υπέρ των ΔOY ή/και των Ασφαλιστικών Ταμείων.
Η ΜΕ/ΠΜΕ οφείλει να προσκομίσει στην τράπεζα, εντός μηνός από την ημερομηνία έκδοσης της
δίγραμμης επιταγής, ενημερότητα ή σχετική ρύθμιση για την κάλυψη των υποχρεώσεών της τόσο
από τη ΔΟΥ όσο και από τα Ασφαλιστικά Ταμεία υπέρ των οποίων έγινε η καταβολή του δανείου
σύμφωνα με τον σκοπό του δανείου και η τράπεζα να την τηρεί στον δανειακό φάκελο.
12
5.4. Συνεργασία ΔΟΥ και Ασφαλιστικών Ταμείων με ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ
Οι ΔΟΥ και τα Ασφαλιστικά Ταμεία θα εκδίδουν κατόπιν αίτησης της ΜΕ/ΠΜΕ Βεβαίωση Οφειλών
κατά την ημερομηνία προσφυγής στις ΔΟΥ και τα Ασφαλιστικά Ταμεία με σκοπό την λήψη
δανείου από πιστωτικό ίδρυμα με την εγγύηση της ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ στο πλαίσιο του παρόντος
Προγράμματος.
Για την παρακολούθηση και τον έλεγχο εκ μέρους της ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ, οι ΔΟΥ και τα Ασφαλιστικά
Ταμεία θα παρέχουν πληροφορίες, εφόσον ζητηθούν από την ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ, σχετικά με την
έκδοση ασφαλιστικής ή φορολογικής ενημερότητας που αφορούν στο παρόν Πρόγραμμα.
6. Εγγυήσεις της ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ
6.1 Διαδικασίες παροχής εγγυήσεων
Η Τράπεζα δέχεται αιτήματα των ΜΕ/ΠΜΕ για χορήγηση δανείων με σκοπό την κάλυψη
υποχρεώσεων προς ΔΟΥ ή/και Ασφαλιστικά Ταμεία. Τα αιτήματα συνοδεύονται από την
Υπεύθυνη Δήλωση της ΜΕ/ΠΜΕ (Υπόδειγμα 2, Παράρτημα ΙΙΙ Οδηγού), νομίμως
υπογεγραμμένης, καθώς και με τα απαραίτητα δικαιολογητικά (βλπ. Παράγραφος 7)
Η Τράπεζα εξετάζει, αξιολογεί τα αιτήματα των ΜΕ/ΠΜΕ και βαθμολογεί την πιστοληπτική τους
ικανότητα τη δεδομένη χρονική στιγμή και δεσμεύεται να εφαρμόσει τους ισχύοντες εσωτερικούς
κανονισμούς της και τα κριτήρια πιστοδότησης που εκάστοτε εφαρμόζει, ελέγχει εάν η ΜΕ/ΠΜΕ
πληροί τις προϋποθέσεις ένταξης της στο Πρόγραμμα και την επιλεξιμότητα των δαπανών.
Σε περίπτωση που η Τράπεζα κρίνει ότι η ΜΕ/ΠΜΕ είναι οικονομικά βιώσιμη και καλύπτει τις
προϋποθέσεις ένταξής της στο Πρόγραμμα, τότε συμπληρώνει στην ηλεκτρονική φόρμα της
«Αίτησης για Παροχή Εγγύησης Χρηματοδότησης Επιχείρησης» (Υπόδειγμα 1, Παράρτημα ΙΙΙ
Οδηγού) τα στοιχεία που ζητούνται από την ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ. Η τράπεζα αποστέλλει, μέσω της
Κεντρικής Υπηρεσίας της, (και όχι από τα Υποκαταστήματα) στην ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ ηλεκτρονικά την
Αίτηση για Παροχή Εγγύησης Χρηματοδότησης της Επιχείρησης, σε αρχείο μορφής XML.
Παράλληλα με την ηλεκτρονική αποστολή της αίτησης θα αποστέλλεται στην ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ
φωτοαντίγραφο ή ψηφιακό αρχείο της υπεύθυνης δήλωσης νομίμως υπογεγραμμένης από την
ΜΕ/ΠΜΕ σύμφωνα με το επισυναπτόμενο Υπόδειγμα 2 (Παράρτημα ΙΙΙ Οδηγού). Η ευθύνη
ορθότητας των δηλούμενων στοιχείων βαρύνει αποκλειστικά την ΜΕ/ΠΜΕ και όχι την εκάστοτε
Τράπεζα.
Η «Αίτηση για Παροχή Εγγύησης Χρηματοδότησης Επιχείρησης» νομίμως υπογεγραμμένη από
την Τράπεζα επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης σχετικά με την ορθή μεταφορά / παράθεση των
δηλούμενων σε αυτήν στοιχείων της ΜΕ/ΠΜΕ.
Όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά (όπως ενδεικτικά, βεβαιώσεις οφειλών ΔΟΥ και Ασφαλιστικών
Ταμείων, Ε3, Ε7 κ.λπ.) παραμένουν στην Τράπεζα, στον δανειακό φάκελο της ΜΕ/ΠΜΕ (βλπ.
Παράγραφος __________7).
Η ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ εξετάζει και ελέγχει την Αίτηση για Παροχή Εγγύησης και απαντά θετικά ή
αρνητικά εντός 10 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παραλαβής του αιτήματος.
Σε περίπτωση θετικής απάντησης η ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ αποστέλλει σε έντυπη ή/ και ψηφιακή μορφή
στην Τράπεζα την Πράξη Εγγύησης (Υπόδειγμα 3, Παράρτημα Οδηγού) ψηφιακά
υπογεγραμμένη, με τους όρους που αναφέρονται σε αυτήν.
Ταυτόχρονα με την υπογραφή της σύμβασης Δανείου υπογράφεται από την Τράπεζα και την
ΜΕ/ΠΜΕ η ανωτέρω Πράξη Εγγύησης εις τριπλούν.
13
Η Τράπεζα θα φροντίζει ώστε να αναφέρεται στη Σύμβαση Δανείου που υπογράφει η Τράπεζα
με την ΜΕ/ΠΜΕ ότι η ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ, τα αρμόδια Εθνικά Όργανα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το
Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο έχουν δικαίωμα διεξαγωγής λογιστικού ελέγχου της ΜΕ/ΠΜΕ, για
την οποία έχει εγγυηθεί η ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ ή ανάθεσης του εν λόγω έργου σε τρίτους.
Η Σύμβαση Δανείου και η Πράξη Εγγύησης αναγράφουν την ίδια ημερομηνία.
Στην Πράξη Εγγύησης θα συμπληρώνονται από την Τράπεζα απαραίτητα τα εξής: ο αριθμός
σύμβασης Δανείου, η ημερομηνία υπογραφής σύμβασης δανείου, ο αριθμός δανειακού
λογαριασμού (ΙΒΑΝ ή άλλη μορφή), η ημερομηνία εκταμίευσης του δανείου.
Μόλις γίνει η εκταμίευση του ποσού του δανείου και ταυτόχρονα κατατεθεί το ποσό της
προμήθειας στον λογαριασμό της ΤΕΜΠΜΕ οπότε άρχεται η ισχύς της εγγύησης, τότε
αποστέλλεται από την Τράπεζα στην ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ, κατάλληλα συμπληρωμένο, ένα από τα τρία
υπογεγραμμένα αντίγραφα της Πράξης Εγγύησης καθώς και συνοδευτικό συγκεντρωτικό αρχείο
εκταμιεύσεων και καταβεβλημένων προμηθειών (ανά δεκαπενθήμερο) σε μορφή xml με βάση το
υπόδειγμα 4 (παράρτημα Οδηγού). Ειδικότερα στην περίπτωση απόκλισης των αναγραφομένων
στοιχείων μεταξύ της έντυπης πράξης εγγύησης και του ανωτέρω υποδείγματος 4 κατισχύουν τα
στοιχεία του υποδείγματος 4.
Η Τράπεζα υποχρεούται να ενημερώνει την ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ στις περιπτώσεις ληξιπρόθεσμων
οφειλών (π.χ. χρεολύσιο, τόκοι). Η ενημέρωση από την Τράπεζα προς την ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ θα
γίνεται μέχρι την 20η ημέρα του επόμενου ημερολογιακού μηνός για τις καθυστερήσεις του
αμέσως προηγούμενου μηνός, σε μορφή XML, σύμφωνα με το επισυναπτόμενο (Υπόδειγμα 5,
Παράρτημα Οδηγού).
Επίσης, η Τράπεζα αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώνει την ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ στις
περιπτώσεις δικαστικών ενεργειών εις βάρος των ενεχομένων από τρίτους καθώς και για
τροποποιήσεις που αφορούν στοιχεία της δανειζόμενης ΜΕ/ΠΜΕ, όπως ενδεικτικά επωνυμία,
διεύθυνση, αλλαγή νομικής μορφής, ΑΦΜ, κλπ. , αμέσως μόλις αυτές περιέρχονται σε γνώση της.
Η ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ δικαιούται να λαμβάνει αντίγραφα του δανειακού φακέλου οποτεδήποτε, είτε
κατόπιν επιτόπιου ελέγχου, είτε ταχυδρομικώς, υποχρεουμένης ταυτοχρόνως της τράπεζας να τα
παράσχει.
Η δομή των αρχείων XML θα περιγράφεται αυστηρά από ένα XML Schema το οποίο θα δοθεί
από την ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ στην Τράπεζα σε ηλεκτρονική μορφή, και βάσει του οποίου θα πρέπει να
πιστοποιείται κάθε XML αρχείο για την εγκυρότητα της μορφοποίησης των δεδομένων που
περιέχει. Κάθε αρχείο το οποίο δεν συμμορφώνεται με το δοθέν XML Schema, δεν θα γίνεται
αποδεκτό από την ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ.
Η επιλογή της μορφής XML για τη διακίνηση των δεδομένων, κρίνεται σημαντική για το μελλοντικό
βήμα κατά το οποίο η διαδικασία θα υλοποιηθεί σύμφωνα με τις αρχές της ηλεκτρονικής
διακυβέρνησης (web services).
6.2. Έναρξη ισχύος, διάρκεια και ποσοστό κάλυψης της εγγύησης
• Η εγγύηση αρχίζει να ισχύει από την ημερομηνία της εκταμίευσης του δανείου και της
ταυτόχρονης κατάθεσης της προμήθειας στον λογαριασμό της ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ.
• Η εκταμίευση του δανείου και η έκδοση των αντίστοιχων δίγραμμων επιταγών, πρέπει να γίνει
εντός μηνός από την ημερομηνία έγκρισης της εγγύησης του δανείου από την ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ. Σε
διαφορετική περίπτωση δεν παρέχεται εγγύηση από την ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ. Ως ημερομηνία
έγκρισης ορίζεται η ημερομηνία απόφασης του αρμόδιου εγκριτικού οργάνου της ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ.
• Η εγγύηση ισχύει για όλη τη διάρκεια του δανείου.
• Το ποσοστό κάλυψης της εγγύησης ανέρχεται σε 80%.
14
6.3. Ετήσια προμήθεια εγγύησης και τρόπος καταβολής της
Η ετήσια προμήθεια της ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ για την παροχή της εγγύησης της ανέρχεται σε 0,25% επί
του δανείου και βαρύνει την επιχείρηση.
Η συνολική προμήθεια ανερχόμενη σε 1,5% επί του δανείου (0,25%* 6) θα καταβληθεί εφ΄ άπαξ
με την εκταμίευση του δανείου.
Η προμήθεια θα κατατίθεται, με ευθύνη της Τράπεζας, σε τραπεζικό λογαριασμό της ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ
που έχει ανοιχθεί σε κάθε συνεργαζόμενη Τράπεζα για το σκοπό αυτό. Στην αιτιολογία θα πρέπει
υποχρεωτικά να αναγράφεται ο Αριθμός Πράξης Εγγύησης και ο ΑΦΜ της ΜΕ/ΠΜΕ, προκειμένου
να καταστεί δυνατή (από το αντίγραφο κίνησης λογαριασμού) η ταυτοποίηση του ποσού
προμήθειας με την αντίστοιχη ΜΕ/ΠΜΕ.
Σε περίπτωση πρόωρης εξόφλησης του δανείου, καταγγελίας, υπαναχώρησης, κλπ η προμήθεια
δεν επιστρέφεται.
Η ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ με την έναρξη ισχύος της εγγύησης (και κατάθεσης της προμήθειας) αποστέλλει
στις ΜΕ/ΠΜΕ νόμιμο παραστατικό στοιχείο δαπάνης του ΚΒΣ.
Σημειώνεται ότι οι προμήθειες της ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ δεν επιβαρύνονται με ΦΠΑ (περίπτωση κδ της
παραγράφου 1 του άρθρου 22 του κώδικα ΦΠΑ, Ν. 2859/2000).
7. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Η Αίτηση για Παροχή Εγγύησης Χρηματοδότησης Επιχείρησης συμπληρώνεται στην ηλεκτρονική
φόρμα από την Τράπεζα, και συνοδεύεται υποχρεωτικά από την υπεύθυνη δήλωση της αιτούσας
ΜΕ/ΠΜΕ, σύμφωνα με το επισυναπτόμενο υπόδειγμα 1 (Παράρτημα IΙΙ Οδηγού), καθώς και από
τα παρακάτω δικαιολογητικά, τα οποία η επιχείρηση πρέπει να προσκομίσει στην Τράπεζα:
1. Έντυπο Ε3 της τελευταίας κλεισμένης διαχειριστικής χρήσης. Ειδικότερα, για επιχειρήσεις
με Γ’ Κατηγορίας Βιβλία που έχουν υπερδωδεκάμηνη διαχειριστική χρήση δύνανται να
υπαχθούν στο παρόν πρόγραμμα προσκομίζοντας αντί του εντύπου Ε3 άλλα στοιχεία
αντίστοιχης αποδεικτικής αξίας(βλ. ανωτέρω παραγρ.4.1).
2. Έντυπο Ε7 που αφορά την αμέσως προηγούμενη διαχειριστική χρήση, ή έγγραφο
ισοδύναμης αποδεικτικής αξίας (βλ. ανωτέρω παραγρ.4.1).
3. Βεβαιώσεις οφειλών κατά την ημερομηνία προσφυγής στις ΔΟΥ ή/και Ασφαλιστικά Ταμεία.
4. Συνοπτικό σχέδιο δράσης της επιχείρησης βάσει του τυποποιημένου Υποδείγματος 2β
(Παράρτημα ΙΙΙ Οδηγού) που αναλύεται ο τρόπος ανάπτυξης της γενικής
επιχειρηματικότητάς της Στο σχέδιο απαιτείται να συμπεριλαμβάνονται και επενδύσεις
παγίων (μηχανήματα, λοιπός εξοπλισμός, ειδικές εγκαταστάσεις, άϋλες ενέργειες κ.λ.π).
Τα ανωτέρω δικαιολογητικά παραμένουν στον δανειακό φάκελο της ΜΕ/ΠΜΕ στην Τράπεζα.
Πέραν αυτών, η ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε. μπορεί να ζητήσει ό,τι πρόσθετα στοιχεία και δικαιολογητικά κρίνει
σκόπιμο, για την υποβοήθηση της διαδικασίας.
15
8. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΔΑΝΕΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
Η πορεία των δανειακών συμβάσεων παρακολουθείται από την Τράπεζα, σύμφωνα με τις
εσωτερικές διαδικασίες της.
Παράλληλα, η ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε., παρακολουθεί την πορεία των συμβάσεων διενεργώντας
δειγματοληπτικούς ελέγχους στα στοιχεία των φακέλων των συμβάσεων αλλά και στις ίδιες τις
επιχειρήσεις.
Επίσης, η ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ παρακολουθεί ότι η εκροή των ποσών του δανείου, γίνεται αποκλειστικά
και μόνο για την κάλυψη των βεβαιωμένων υποχρεώσεων.
Τέλος, η ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ εξετάζει και παρακολουθεί το ακαθάριστο ισοδύναμο επιχορήγησης ανά
δανειακή σύμβαση και ανά επιχείρηση, όπως ορίζουν οι σχετικές διατάξεις της Ε.Ε.
9. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Α) Οι επιχειρήσεις που θα ενταχθούν στο Πρόγραμμα πρέπει να τηρούν τους όρους και τις
προϋποθέσεις που θέτει ο Οδηγός του προγράμματος, τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από
την δανειακή σύμβαση καθώς και από την πράξη εγγύησης και να διασφαλίζουν ότι τα δηλούμενα
στοιχεία είναι ακριβή και αληθή.
Β) Οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να υποβάλλουν στοιχεία για άλλα προγράμματα στα οποία
έχουν ενταχθεί, με σκοπό την εξέταση της σώρευσης ενισχύσεων de minimis ή/και τη σώρευση
ενισχύσεων de minimis και άλλων κρατικών ενισχύσεων, συμπληρώνοντας τα αντίστοιχα πεδία
της ηλεκτρονικής φόρμας της Αίτησης για Παροχή Εγγύησης Χρηματοδότησης Επιχείρησης
καθώς και της υπεύθυνης δήλωσης της ΜΕ/ΠΜΕ.
Γ) Η ΜΕ/ΠΜΕ οφείλει να προσκομίσει στην τράπεζα, εντός μηνός από την ημερομηνία έκδοσης
της δίγραμμης επιταγής, ενημερότητα ή σχετική ρύθμιση για την κάλυψη των υποχρεώσεών του
τόσο από ΔΟΥ όσο και από Ασφαλιστικά Ταμεία και η τράπεζα να τα τηρεί στον δανειακό φάκελο.
.
Δ) Στην περίπτωση ελέγχου από την ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε. ή άλλα αρμόδια Εθνικά ή Κοινοτικά όργανα,
οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να διευκολύνουν το έργο των ομάδων ελέγχου και να παράσχουν τα
σχετικά ζητούμενα στοιχεία.
Ε) Κατά την αποπληρωμή του δανείου οι επιχειρήσεις οφείλουν να υποβάλουν στην Τράπεζα
απολογιστική έκθεση για το σχέδιο ανάπτυξης που υλοποιήθηκε, σύμφωνα με το τυποποιημένο
Υπόδειγμα 2γ (Παράρτημα ΙΙΙ Οδηγού)
10. ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΕΛΙΚΗΣ ΖΗΜΙΑΣ
Ορίζεται ότι το ποσό επί του οποίου εφαρμόζεται το ποσοστό εγγύησης της ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ είναι το
υπόλοιπο του κεφαλαίου/χρεολυσίου (ρητά αναφέρεται ότι δεν είναι επιλέξιμο προς εγγύηση κάθε
ποσό που αφορά τόκους, τόκους υπερημερίας, έξοδα, κ.λπ.) κατά την ημερομηνία καταγγελίας
της δανειακής σύμβασης.
Ορίζεται διάστημα 90 ημερών συνεχούς ληξιπροθεσμίας από οποιαδήποτε αιτία (ήτοι κεφάλαιο,
τόκοι, κλπ), μετά την παρέλευση του οποίου η Τράπεζα δύναται και οφείλει να καταγγείλει τη
δανειακή σύμβαση.
16
Σε περίπτωση αποδεδειγμένης και δηλωμένης πλήρους αδυναμίας (καταβολής οιουδήποτε
ποσού) της ΜΕ/ΠΜΕ, η οποία συγχρόνως έχει διακόψει πλήρως τη λειτουργία της, δύναται η
Τράπεζα να καταγγείλει τη δανειακή σύμβαση πριν τη συμπλήρωση 90 ημερών συνεχούς
ληξιπροθεσμίας.
Σε περίπτωση καθυστέρησης, η τράπεζα, με ποινή υπαναχώρησης, υποχρεούται να ενημερώνει
την ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ για την καθυστέρηση, το αργότερο έως την 20η ημέρα του επομένου
ημερολογιακού μήνα για τις καθυστερήσεις του αμέσως προηγούμενου μήνα.
Η τράπεζα σε συνέχεια της προαναφερόμενης συνεχούς ληξιπροθεσμίας αποστέλλει στην
ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ την καταγγελία / κατάπτωση, σύμφωνα με το επισυναπτόμενο Υπόδειγμα 6
(Παράρτημα IΙΙ Οδηγού), στο οποίο θα αναγράφεται το τελικώς οφειλόμενο ποσό και θα
συνυποβάλλονται ως συνημμένα τα ακόλουθα:
1. αντίγραφο κίνησης δανειακού λογαριασμού
2. αντίγραφο σύμβασης δανείου και τυχόν τροποποιήσεων αυτής
3. αντίγραφα των βεβαιώσεων οφειλών προς ΔΟΥ ή/και Ασφαλιστικά Ταμεία με βάση τις
οποίες χρηματοδοτήθηκε η επιχείρηση
4. αντίγραφα των δίγραμμων επιταγών προς ΔΟΥ ή/και Ασφαλιστικά Ταμεία και των
αποδεικτικών παραλαβής τους από την ΜΕ/ ΠΜΕ
5. αντίγραφα αποδεικτικών φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας μεταγενέστερης της
ημερομηνίας εκταμίευσης του δανείου (ως αναφέρεται ανωτέρω), υπό την προϋπόθεση
ότι προσκομίσθηκαν από την ΜΕ/ ΠΜΕ
6. αντίγραφο Ε3 της τελευταίας κλεισμένης διαχειριστικής χρήσης που προηγείται της
υποβολής της αίτησης & Ε7 της τελευταίας διαχειριστικής χρήσεως ή αντίστοιχης
αποδεικτικής αξίας έγγραφο που προηγείται της υποβολής της αίτησης (βλ. ανωτέρω
παραγρ.4.1),
7. αντίγραφα στοιχείων σώρευσης (αποφάσεις ένταξης της ΜΕ/ΠΜΕ - εφόσον υφίσταται
σώρευση), με σκοπό την εξέταση της σώρευσης ενισχύσεων de minimis ή/και τη
σώρευση ενισχύσεων de minimis και άλλων κρατικών ενισχύσεων, όπως αυτά
δηλώνονται στην υπεύθυνη δήλωση της ΜΕ/ΠΜΕ
8. αντίγραφα που αποδεικνύουν τα λοιπά στοιχεία της υπεύθυνης δήλωσης που
υποβάλλεται
9. αντίγραφο καταγγελίας και έκθεσης επίδοσης στην ΜΕ/ΠΜΕ
10. αντίγραφα των εξασφαλίσεων που μνημονεύονται στην Πράξη Εγγύησης
Μετά την παραλαβή από την ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ, συμπληρωμένου ορθά του εντύπου της καταγγελίας
που θα συνοδεύεται με όλα τα ως άνω συνημμένα και εφόσον δεν συντρέχει λόγος
υπαναχώρησης, η ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ θα καταβάλλει στην τράπεζα το ποσό της εγγύησης εντός
προθεσμίας δύο μηνών.
Α) Σε περίπτωση απουσίας εξασφαλίσεων η ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ παραιτείται από την ένσταση
διζήσεως.
Β) Σε περίπτωση ύπαρξης εξασφαλίσεων η ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ προχωρά στην άμεση πληρωμή του
ποσοστού της εγγύησης. Στη συνέχεια η τράπεζα εντός δύο (2) μηνών από κάθε είσπραξη
αποδίδει στην ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ το 80% των εισπράξεων αυτών.
Η άσκηση ή μη του δικαιώματος είσπραξης της τράπεζας της υπόλοιπης οφειλής από την
ΜΕ/ΠΜΕ, μετά την καταβολή του ποσού εγγύησης από την ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ, επαφίεται στην
διακριτική ευχέρεια της Τράπεζας στην περίπτωση που κρίνεται από αυτήν ότι οι πιθανές
εισπράξεις δεν θα είναι ουσιώδεις.
Η ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ διατηρεί σε κάθε περίπτωση το αναγωγικό δικαίωμα (σύμφωνα με τις διατάξεις
του Αστικού Κώδικα).
17
Τα αρμόδια τμήματα των τραπεζών θα ενημερώνουν την ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ σε τακτά χρονικά
διαστήματα για την πορεία είσπραξης των εξασφαλίσεων.
11. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε. – ΤΡΑΠΕΖΩΝ
Για την υλοποίηση του Προγράμματος είναι απαραίτητη η συνεργασία μεταξύ ΤΕΜΠΜΕ –
Τραπεζών και η σύναψη σχετικών συμβάσεων.
Στο πλαίσιο της συνεργασίας αυτής, οι Τράπεζες, θα παρέχουν στην ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε. κάθε
απαραίτητο στοιχείο για την παρακολούθηση της πορείας του Προγράμματος.
Για στατιστικούς λόγους, η τράπεζα θα παράσχει στην ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ συγκεντρωτικά στοιχεία του
αριθμού των επιχειρήσεων που υποβάλλουν αίτηση για ένταξη στο πρόγραμμα, στο τέλος του
πρώτου διμήνου από την έναρξη του προγράμματος και μετά την λήξη του.
Επίσης οι τράπεζες οφείλουν να παρέχουν έγγραφη ενημέρωση στις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις
για τους λόγους απόρριψης του αιτήματός τους, μετά από έγγραφο αίτημα του ενδιαφερόμενου.
Στο εν λόγω έγγραφο θα πρέπει να γίνεται σαφής διάκριση ως προς το αίτιο της απόρριψης
μεταξύ των προϋποθέσεων του οδηγού ή των λοιπών κριτηρίων που εφαρμόζει κάθε Τραπεζικό
Ίδρυμα.
Οι τράπεζες, υποχρεούνται στην τήρηση των φακέλων των δανείων που εγγυοδοτήθηκαν από την
ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε. τέσσερα (4) χρόνια μετά την λήξη της δανειακής σύμβασης.
Η ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε. τηρεί τα στοιχεία που αφορούν τις ενισχύσεις που παρασχέθηκαν για δέκα έτη
μετά την παροχή της τελευταίας μεμονωμένης ενίσχυσης.
Λοιπές λεπτομέρειες που τυχόν χρειαστούν και αφορούν τον τρόπο παροχής Eγγύησης
Χαμηλότοκων Δανείων για την κάλυψη φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων ΜΕ/ΠΜΕ,
θα καθοριστούν στη σχετική σύμβαση συνεργασίας μεταξύ ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ και Τραπεζών,
τηρουμένων πάντοτε των όρων του παρόντος οδηγού του Προγράμματος «Παροχής Eγγύησης
από την ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ Χαμηλότοκων Δανείων για την κάλυψη φορολογικών και ασφαλιστικών
υποχρεώσεων ΜΕ/ΠΜΕ».
12. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΥΠΟΙΑΝ - ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε.
12.1 Αρμοδιότητες διαχείρισης της ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε.
i. Λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για την αξιοποίηση των συμπερασμάτων των αξιολογήσεων του
Προγράμματος.
ii. Παρακολουθεί την πορεία εφαρμογής του Προγράμματος που διαχειρίζεται και ειδικότερα τη
χρηματοοικονομική πρόοδό της, τους ποσοτικοποιημένους δείκτες και τις προοπτικές εξέλιξής
της και εισηγείται στο ΥΠΟΙΑΝ προτάσεις αναθεώρησής της.
iii. Συντάσσει αναφορές που ζητούνται από το ΥΠΟΙΑΝ για την υποβολή ετήσιων και τελικών
εκθέσεων εκτέλεσης,
iv. Συνεργάζεται με το ΥΠΟΙΑΝ και παρέχει σε αυτό κάθε πληροφορία που ζητείται.
v. Μεριμνά για εξειδίκευση όπου απαιτείται των απαραίτητων εργαλείων, προτύπων και
προδιαγραφών για τη σωστή άσκηση των αρμοδιοτήτων διαχείρισης.
vi. Μεριμνά ώστε να διαδίδονται όσο το δυνατό ευρύτερα οι πληροφορίες σχετικά με τις ευκαιρίες
χρηματοδότησης για το Πρόγραμμα που διαχειρίζεται. Παρέχει προς τις επιχειρήσεις σαφείς
και λεπτομερείς πληροφορίες τουλάχιστον σχετικά με:
18
vi.i. τους όρους επιλεξιμότητας τους οποίους πρέπει να πληρούν οι αιτήσεις
παροχής εγγύησης δανείων προκειμένου να ενταχθούν για χρηματοδότηση
στο πλαίσιο του Προγράμματος
vi.ii. τις διαδικασίες για την εξέταση των αιτήσεων παροχής εγγύησης δανείου
και τις σχετικές χρονικές περιόδους,
vi.iii. τα κριτήρια για την επιλογή των προτεινόμενων αιτήσεων παροχής
εγγύησης δανείου και ένταξής τους στο Πρόγραμμα,
vi.iv. τα αρμόδια στελέχη της Τ.Ε.Μ.Π.Μ.Ε. ΑΕ, τα οποία μπορούν να παρέχουν
πληροφορίες
vi.v. την υποχρέωση δημοσιοποίησης του δικαιούχου της παροχής εγγύησης
δανείου.
vii. Συγκεντρώνει, αρχειοθετεί όλες τις αιτήσεις παροχής εγγύησης που υποβάλλονται και ελέγχει
την πληρότητα των στοιχείων τους
viii. Αξιολογεί τις αιτήσεις παροχής εγγύησης που υποβάλλονται, εφαρμόζοντας τα κριτήρια του
παρόντος Οδηγού Προγράμματος.
ix. Μεριμνά για την έκδοση της Πράξης παροχής εγγύησης.
x. Εισηγείται στο ΥΠΟΙΑΝ για την έκδοση τροποποιήσεων της Πράξης παροχής εγγύησης και τη
δημοσιοποίηση των σχετικών αποφάσεων στις ιστοσελίδες της ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ, του ΥΠΟΙΑΝ
και της Γ.Γ.Β.
xi. Μεριμνά για τη συμμόρφωση της χρηματοδοτούμενης πράξης με τους ισχύοντες κοινοτικούς
και εθνικούς κανόνες καθ’ όλη την περίοδο της υλοποίησης τους.
xii. Διενεργεί επαληθεύσεις προκειμένου να επιβεβαιωθεί η συμμόρφωση του προγράμματος
προς τους εθνικούς και κοινοτικούς κανόνες.
Στο πλαίσιο αυτό:
xiii. Συλλέγει τις αιτήσεις παροχής εγγύησης που υποβάλλονται από τις επιχειρήσεις και
καταχωρεί στο πληροφοριακό σύστημά του, την Πράξη εγγύησης μετά από επιβεβαίωση ότι:
(α) οι αιτήσεις των επιχειρήσεων είναι ακριβείς,
(β) η ενίσχυση και η δαπάνη είναι σύμφωνες με το εθνικό και κοινοτικό δίκαιο,
(γ) τηρήθηκαν οι κατάλληλες διαδικασίες για την αποφυγή διπλής χρηματοδότησης
της δαπάνης από άλλα κοινοτικά ή εθνικά χρηματοδοτικά μέσα ή από άλλη
προγραμματική περίοδο.
xiv. Τηρεί αρχεία στο πληροφοριακό σύστημά του για τις διοικητικές επαληθεύσεις και τις
πιστοποιήσεις που πραγματοποιούνται σύμφωνα με τους ειδικότερους κανόνες του
εφαρμοζόμενου καθεστώτος ενίσχυσης.
xv. Προβαίνει στην ακύρωση μέρους ή του συνόλου της συνεισφοράς από το πρόγραμμα, η
οποία επιβάλλεται βάσει πορίσματος πιστοποίησης καταχωρώντας τις αντίστοιχες
λογιστικές εγγραφές στο πληροφοριακό σύστημά του.
xvi. Σε περιπτώσεις που διαπιστωθεί βάσει των επιθεωρήσεων ή ελέγχων που διενεργούνται
αχρεωστήτως καταβληθείσα δαπάνη, εφαρμόζει τις διαδικασίες για την ανάκτησή της
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Κεφάλαιο Δ΄ της ΥΠΑΣΥΔ (ΦΕΚ 540/τ.Β/27.03.08).
xvii. Συνεργάζεται με τα αρμόδια εθνικά και κοινοτικά ελεγκτικά όργανα και μεριμνά για την
υποβολή στο ΥΠΟΙΑΝ των τεκμηριωμένων απαντήσεών του στα σχετικά πορίσματα
ελέγχου.
xviii. Συλλέγει και καταχωρεί στο πληροφοριακό σύστημα του τα στοιχεία παρακολούθησης
εκτέλεσης του προγράμματος. Οι Πράξεις Παροχής Εγγυήσεων, που ανακαλούνται
19
δημοσιεύονται στην κεντρική ιστοσελίδα του ΥΠΟΙΑΝ και στις ιστοσελίδες της ΤΕΜΠΜΕ
ΑΕ και Γ.Γ.Β.
xix. Παρακολουθεί τις επιχειρήσεις σχετικά με την τήρηση των υποχρεώσεων που έχουν
αναλάβει, την πορεία της Πράξης Παροχής Εγγυήσης, την τήρηση χωριστής λογιστικής
μερίδας ή επαρκούς λογιστικής κωδικοποίησης.
xx. Εξειδικεύει όπου απαιτείται τις απαιτήσεις για τη διασφάλιση της τήρησης όλων των
εγγράφων σχετικά με τις δαπάνες και τους ελέγχους.
xxi. Παρέχει στο ΥΠΟΙΑΝ όλες τις αναγκαίες πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες και τις
πιστοποιήσεις/επαληθεύσεις που πραγματοποιεί για κάθε αίτηση Παροχής Εγγύησης που
διαχειρίζεται.
xxii. Έχει την ευθύνη για την ακρίβεια, την ποιότητα και πληρότητα των στοιχείων που
καταχωρεί στο πληροφοριακό σύστημά του.
12.2 Υποχρεώσεις της ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ
Επιπροσθέτως των αρμοδιοτήτων της παραγράφου 12.1 η ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ αναλαμβάνει τις εξής
υποχρεώσεις :
1. Κοινοποιεί στο ΥΠΟΙΑΝ, το τριμηνιαίο πρόγραμμα ενεργειών/δραστηριοτήτων με ποσοτικούς
και ποιοτικούς στόχους για το πρόγραμμα που διαχειρίζεται καθώς και εξαμηνιαίες εκθέσεις
ανάλυσης της προόδου που επιτεύχθηκε.
2. Αποδέχεται όλους τους προβλεπόμενους από αρμόδια ελεγκτικά όργανα της Ελλάδας ή της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και παρέχει σε αυτά όλα τα αναγκαία στοιχεία για την απρόσκοπτη
διενέργεια αυτών. Αποδέχεται διοικητικές και επιτόπιες επιθεωρήσεις από τα αρμόδια όργανα
και παρέχει σε αυτά όλα τα αναγκαία στοιχεία προκειμένου να επιβεβαιωθεί η κατά το δέοντα
τρόπο άσκηση των καθηκόντων που του έχουν ανατεθεί.
3. Συνεργάζεται με το ΥΠΟΙΑΝ και παρέχει σε αυτό κάθε πληροφορία που ζητείται.
4. Συνεργάζεται με το ΥΠΟΙΑΝ για την έκδοση κανονιστικών αποφάσεων και την εξειδίκευση
εργαλείων και προτύπων που απαιτούνται για την άσκηση των αρμοδιοτήτων του.
5. Διασφαλίζει ότι όλα τα δικαιολογητικά έγγραφα σχετικά με τις δαπάνες και τους λογιστικούς
ελέγχους της πράξης που διαχειρίζεται, τηρούνται για διάστημα τεσσάρων (4) ετών μετά το
κλείσιμο του προγράμματος
Επιπροσθέτως των ανωτέρω διασφαλίζει ότι:
• τηρούνται λεπτομερή μητρώα για κάθε καθεστώς ενισχύσεων επί δέκα έτη από την
ημερομηνία κατά την οποία χορηγήθηκε η τελευταία ατομική ενίσχυση βάσει του εν
λόγω καθεστώτος. Τα εν λόγω μητρώα περιέχουν όλες τις αναγκαίες πληροφορίες για
να διαπιστωθεί αν πληρούνται οι προϋποθέσεις απαλλαγής που ορίζονται στον
Κανονισμό 1998/2006 περιλαμβανομένων των πληροφοριών για το καθεστώς των
επιχειρήσεων των οποίων το δικαίωμα ενίσχυσης εξαρτάται από το καθεστώς τους ως
ΜΜΕ.
6. Συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις ενημέρωσης και δημοσιότητας.
7. Διαβιβάζει στην Εθνική Αρχή Συντονισμού, Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού τις αναγκαίες
πληροφορίες για την παρακολούθηση της τήρησης των κανόνων σώρευσης των ενισχύσεων.
12.3 Υποχρεώσεις του ΥΠΟΙΑΝ
Το Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας συντονίζει και εποπτεύει την
άσκηση των αρμοδιοτήτων της ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ στα πλαίσια του παρόντος Προγράμματος και
δύναται με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας να
πραγματοποιεί διοικητικές και επιτόπιες επιθεωρήσεις στην ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ.
20
13. ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ
Για πληροφορίες οι επιχειρήσεις μπορούν να απευθύνονται:
− Στην ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε., Λ. Αμαλίας 26 Αθήνα 105 57, τηλ. 210 3311201-4,
E-mail: info@tempme.gr, www.tempme.gr
Στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (www.ypoian.gr).__Με επίσης σκληρή γλώσσα η απάντηση Βαρδινογιάννη σε Βγενόπουλο

Η επιστολή Βαρδινογιάννη αναφέρει "Σε μία ανοιχτή επιστολή προς όλους τους μετόχους, ο κ. Ανδρέας Βγενόπουλος απάντησε προσωπικά. Κατά την προσφιλή του τακτική, προσέφυγε σε έναν λίβελο γεμάτο ύβρεις, κραυγές και χαρακτηρισμούς και απέφυγε να τοποθετηθεί υπεύθυνα και επί της ουσίας. Για την ταμπακέρα δεν μας είπε τίποτα.

Αναγκάζομαι λοιπόν να επισημάνω τα ακόλουθα:....

* Οι στοιχειώδεις αρχές της εταιρικής διακυβέρνησης προστάζουν ότι το 10% δεν μπορεί να διοικεί αγνοώντας τους υπόλοιπους μετόχους. Επαναλαμβάνω, εάν κάποιοι θέλουν να συμπεριφέρονται σαν αποκλειστικοί ιδιοκτήτες του Παναθηναϊκού, τους δίνω πλέον τη δυνατότητα να το κάνουν! Όλα τα υπόλοιπα αποτελούν επικοινωνιακά τεχνάσματα και πυροτεχνήματα για παραπλάνηση των φιλάθλων του Παναθηναϊκού.

* Την προηγούμενη Παρασκευή ο κ. Πατέρας επέλεξε να υποβάλει την παραίτησή του. Ο Παναθηναϊκός δεν μπορεί να μείνει ακέφαλος. Οφείλουμε ως μέτοχοι να μεριμνήσουμε και να εξασφαλίσουμε διοικητική συνέχεια. Ο Παναθηναϊκός ήταν και θα είναι πάνω από πρόσωπα. Έχω ζητήσει από την ημέρα της παραίτησης του Προέδρου τόσο από τον ίδιο όσο και από τον κ. Βγενόπουλο (καθώς και από άλλους μετόχους) να προτείνουν πρόσωπα για την θέση του Προέδρου κάτι που μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει. Δεσμεύομαι να στηρίξω έναν Πρόεδρο κοινής αποδοχής.

* Προφανώς ο κ. Βγενόπουλος μας θεωρεί «κορόιδα» που ως κατέχοντες το 54% σε κάθε μελλοντική αύξηση θα καταβάλουμε το ποσό που μας αναλογεί, χωρίς να έχουμε τη δυνατότητα να συναποφασίζουμε και υπό την απειλή αποχωρήσεων. Αναρωτιέμαι επίσης αν θεωρεί «κορόιδα» τους αδερφούς Γιαννακόπουλους και τα ποσά που έχουν προσφέρει εδώ και δεκαετίες στο σύλλογο. Αναρωτιέμαι ακόμη αν οι κκ Πατέρας, Δάβαρης, Ξυλάς, Πολέμης, Ζολώτας θεωρούν επίσης τους εαυτούς τους «κορόιδα». Βέβαια ίσως να μην είμαστε οι καταλληλότεροι να κρίνουμε τα παραπάνω καθώς δεν έχουμε ως επάγγελμα το να μαζεύουμε χρήματα από «κορόιδα». Αυτό που χρειάζεται ο Παναθηναϊκός είναι ηγέτες και στιβαρή διοίκηση. Πρόσωπα που νιώθουν κορόιδα δεν αξίζει να κρατούν τις τύχες της ομάδας στα χέρια τους.

Η οικογένεια μου ήδη από την προηγούμενη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου έχει αποδείξει έμπρακτα, όχι στα λόγια, ότι δεν επιθυμεί να πλουτίσει από τον Παναθηναϊκό, ούτε πρόκειται να το κάνει τώρα.

Κύριε Βγενόπουλε, ο Παναθηναϊκός δεν χαρίζεται.

Κανείς, παρά τους επικοινωνιακούς του τακτικισμούς και τις υπόγειες μεθόδους που ακολουθεί, δεν μπορεί να μας εξωθήσει στην αποχώρηση.

Για να μην υπάρχουν αυθαίρετες ερμηνείες, σε ποια τσέπη θα πάνε τα λεφτά, το ποσό που αντιστοιχεί στην πώληση του 54% των μετοχών της ΠΑΕ Παναθηναϊκός δεσμεύομαι να διατεθεί για τον Ερασιτέχνη Παναθηναϊκό καθώς και για τη στήριξη κοινωνικά ευπαθών ομάδων που σήμερα την χρειάζονται περισσότερο από ποτέ.

Ο Παναθηναϊκός έχει ανάγκη από σοβαρούς μετόχους και όχι ψευδομεσσίες.

ΥΓ: Η πρόταση ισχύει μέχρι το επικείμενο Δ.Σ. και λυπάμαι αν χαλάσαμε τα σχέδια κάποιων για ηρωική αποχώρηση έπειτα από την απόκτηση, μέσω του Παναθηναϊκού, της αναγνωρισιμότητας που τόσο πολύ επιζητούσαν.

Απόψε ο ημιτελικός της Eurovision

Στην μάχη για την πρόκριση στον τελικό της Eurovision ρίχνεται απόψε ο Γιώργος Αλκαίος με το OPA. Ο ημιτελικός θα ξεκινήσει στις 10 ώρα και ο Αλκαίος θα διαγωνιστεί 13ος .....

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ....

Σκληρή ολομέτωπη επίθεση Βγενόπουλου κατά Βαρδινογιάννη

Αναλυτικά η επιστολή Βγενόπουλου αναφέρει «Επιτέλους οι μάσκες έπεσαν. Οι κ. Γιάννης Βαρδινογιάννης θέλει να πάρει λεφτά στην τσέπη για να πουλήσει τον Παναθηναϊκό που υπεραγαπά. Για να φθάσουμε μέχρι εδώ στήθηκε ένα απίθανο επικοινωνιακό παιχνίδι, από τη δήθεν αύξηση κεφαλαίου 40-50 εκατ. Ευρώ που θα κάλυπτε ο μεγαλομέτοχος και που κατέληξε στα 15 εκατ. Ευρώ, μέχρι τις αποτιμήσεις που δείχνουν ένα Παναθηναϊκό super-ζημιογόνο και ταυτόχρονα να αποτιμάται πάνω από 100 εκατ. Ευρώ, γιατί άραγε;
Είναι λυπηρό ότι τη στιγμή που η ...πολύμετοχικότητα με πρόεδρο-ηγέτη τον κ. Νίκο Πατέρα πέτυχε απολύτως, αντί να συνεχίζουμε βάζοντας όσα λεφτά χρειάζονταν για διακρίσεις όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρώπη, ο κ. Γιάννης Βαρδινογιάννης χρησιμοποιεί ως μέσο πίεσης το πισωγύρισμα του Παναθηναϊκού με την απομάκρυνση του επιτυχημένου Προέδρου, την μείωση των συμβολαίων και τις πενιχρές μεταγραφές, προκειμένου να πάρει χρήματα από τα «κορόιδα» που έχουν ήδη βάλει 67 εκατ. Ευρώ χωρίς καμία αποτίμηση και μόνο από τη αγάπη τους για την ομάδα.

Τα «κορόιδα» όμως είναι έτοιμα να προσφέρουν χρήματα για την ομάδα για να γιγαντώσουν τον Παναθηναϊκό και όχι την ήδη γεμάτη τσέπη του κ. Γιάννη Βαρδινογιάννη.

Καλούνται οι τσάτσοι, αποκηρυχθέντες και μη, να βοηθήσουν τις προσπάθειες του κ. Γιάννη Βαρδινογιάννη τώρα που θα μείνει πάλι μόνος του στον Παναθηναϊκό. Άλλωστε έχει αποδείξει ότι με προέδρους της «εμπιστοσύνης» του με προπονητές και τεχνικούς διευθυντές νεροκουβαλητές, με φιστίκια για μεταγραφές και με αριστοτεχνικούς χειρισμούς στο θέμα του νέου γηπέδου η επιτυχία είναι εξασφαλισμένη».

Ένταση κατά την επίσκεψη Παπούλια στην Ακρόπολη

Ένταση και λεκτικοί διαξιφισμοί σημειώθηκαν στον αρχαιολογικό χώρο της Ακρόπολης, όταν συμβασιούχοι του Υπουργείου Πολιτισμού περικύκλωσαν τον Υπουργό Παύλο Γερουλάνο, ο οποίος συνόδευε τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κάρολο Παπούλια, κατά την επίσκεψή του προκειμένου να δει κάποιες εργασίες αναστήλωσης.
Οι συγκεντρωμένοι άρχισαν να φωνάζουν και να προτρέπουν τον κ.Γερουλάνο να παραιτηθεί, λέγοντας χαρακτηριστικά οτι.... «την ώρα που αυτός ήταν στην Νέα Υόρκη εκείνοι πεινούσαν». Από την πλευρά του εκείνος προσπάθησε να τους καθησυχάσει λέγοντας ότι έχει κατατεθεί τροπολογία στη Βουλή για να πληρωθούν.
Επίσης ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κάλεσε τους συμβασιούχους να στείλουν υπόμνημα στην Προεδρία με τα αιτήματά τους.

STAR.GR

Απαντήσεις στη Νεοελληνική γλώσσα ΕΠΑΛ Ημερήσια Πανελλαδικές 2010

Σε λίγο οι απαντήσεις των σημερινών θεμάτων

UPDATE
Θέματα Νεοελληνική γλώσσα ΕΠΑΛ Ημερήσια Πανελλαδικές 2010


ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
HMEΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑΔΑ A΄)
ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑΔΑ Β΄)
ΤΡΙΤΗ 25 ΜΑΪΟΥ 2010
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ

ΚΕΙΜΕΝΟ
ΤΟ ΠΑΘΟΣ ΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ
Ας φανταστούμε για μια στιγμή ότι έρχεται στον κόσμο ένας άνθρωπος που έζησε πριν από διακόσια χρόνια σε μια πολιτισμένη χώρα του... δυτικού κόσμου, και ότι βρίσκεται ξαφνικά την ώρα της μεγάλης κίνησης στο κέντρο μιας σημερινής μεγαλούπολης. Ποια θα είναι η πρώτη εντύπωση που θα σχηματίσει από την οικουμένη μας;
Κατά τη γνώμη μου, θα νοιώσει έκπληξη από την ταχύτητα των κινήσεών μας, των οχημάτων κατά πρώτο λόγο, αλλά και των πεζών στους δρόμους.
Όσοι αναλύουν τις κοινωνικές «δομές» με ιδιαίτερη προσοχή στις οικονομικές συνθήκες θα είναι έτοιμοι να εξηγήσουν το φαινόμενο αυτό με την τελειοποίηση και την κυριαρχία της «μηχανής» σε όλους τους ανθρώπινους χώρους. Από την ώρα που μπήκε θριαμβευτικά στο κύκλωμα της παραγωγής η μηχανή, άλλαξε ο ρυθμός του κόσμου. Τα πάντα άρχισαν να κινούνται ολοένα πιο γρήγορα, για να συμπιεστεί ο χρόνος, με αποτέλεσμα να πολλαπλασιάζονται ταχύτερα τα προϊόντα και να πέφτει η τιμή τους.
Ό,τι, αν γινόταν με το χέρι και με τα ατελή εργαλεία περασμένων εποχών, θα απαιτούσε ημέρες ολόκληρες, ακόμα και εβδομάδες (π.χ. μια δαντέλα ή μια χαλκογραφία), και θα κόστιζε πανάκριβα, σήμερα χάρη στη μηχανή κατασκευάζεται και πολλαπλασιάζεται σε ελάχιστο χρόνο, επομένως στοιχίζει ασύγκριτα πιο φτηνά από πριν. Στην καταναλωτική κοινωνία της αφθονίας, η ταχύτητα παραγωγής των αγαθών είναι ένας από τους σημαντικότερους, αν όχι ο σημαντικότερος παράγοντας που ΤΕΛΟΣ
καθορίζει την ποσότητα και την αξία τους. Το σύνθημα: «καταναλώστε όσο μπορείτε περισσότερα» προϋποθέτει ένα άλλο: «παράγετε όσο μπορείτε περισσότερα και φτηνότερα».
- Καλά οι μηχανές των εργοστασίων, θα πει ο «επισκέπτης μας από το παρελθόν». Αλλά οι άνθρωποι; Εκείνες έχουν λόγο να επιταχύνουν την κίνησή τους, αυτοί όμως γιατί να τρέχουν στους δρόμους με την ψυχή στο στόμα;
Μια λογική απάντηση θα ήταν ότι στους χρόνους μας ο άνθρωπος έγινε πολύ απαιτητικός, χρειάζεται πάρα πολλά πράγματα (μετά το πλυντήριο το διαμέρισμα, και έπειτα το αυτοκίνητο) και για να τα αποκτήσει με έντιμο τρόπο, δε δουλεύει μόνο σκληρά, αλλά αναγκάζεται και να τρέχει από τη μια δουλειά στην άλλη, για να προλάβει. Η μια εργασία, η «κύρια», δεν επαρκεί πλέον για τα έξοδα του σπιτιού, και προπάντων για την ψυχαγωγία που έγινε πανάκριβη στα μεγάλα αστικά κέντρα. Για αυτό το λόγο όλοι αναζητούν και «βοηθητικές» εργασίες για τις ελεύθερες ώρες. Πώς θα τα καταφέρει άμα δεν τρέξει;
Ωστόσο, το να συμπιέσει κανείς το χρόνο που δεν αποτελείται από σημαντικά γεγονότα για να επιμηκύνει κάποιον άλλο χρόνο που τον περιμένει πλούσιο σε βιώματα «ποιότητας», είναι μια καλή τακτική: επιστρέφω με το ταχύτερο μέσο στο σπίτι από τη δουλειά μου, για ν’ απολαύσω μουσική μαζί με αγαπητούς φίλους. Τέτοια δεν είναι η βιασύνη του σημερινού ανθρώπου. Αυτή μοιάζει με άγχος. Έτσι το τυχόν κέρδος μας από τη συμπίεση του χρόνου το θυσιάζουμε ανώφελα.
Χρονοκτόνους ονομάζουν μερικοί τους ανθρώπους της αγχώδους βιασύνης. Λάθος. Δε «σκοτώνεται» ο χρόνος, αυτοί «σκοτώνουν» την ψυχή τους όταν την καταδικάζουν σ’ ένα ασταμάτητο κυνηγητό. Οι άνθρωποι της εποχής μας διαρκώς φεύγουν. Φεύγουν από ποιόν;
- Από τον εαυτό τους. Τρέχουν για να μη τον συναντήσουν και αναγκαστούν να λογαριαστούν μαζί του. Απόδειξη το γεγονός ότι αποστρέφονται την περισυλλογή και τον αργό ρυθμό της ζωής [...].
(Ε.Π. Παπανούτσος, Η κρίση του πολιτισμού μας, Εκδόσεις Νόηση, Αθήνα 2009, σσ. 254-259, Διασκευή)

ΘΕΜΑΤΑ
Α1.Να γράψετε την περίληψη του κειμένου, που σας δόθηκε, χωρίς δικά σας σχόλια (100-120 λέξεις).
Μονάδες 25
Β1. Να αναπτύξετε σε μια παράγραφο 80-100 λέξεων το περιεχόμενο του παρακάτω αποσπάσματος της έκτης παραγράφου του κειμένου: «Η μια εργασία, η «κύρια», δεν επαρκεί πλέον για τα έξοδα του σπιτιού, και προπάντων για την ψυχαγωγία που έγινε πανάκριβη στα μεγάλα αστικά κέντρα. Για αυτό το λόγο όλοι αναζητούν και «βοηθητικές» εργασίες για τις ελεύθερες ώρες.».
Μονάδες 15
Β2. Η τέταρτη παράγραφος του κειμένου «Ό,τι, αν γινόταν ... και φτηνότερα» αναπτύσσεται με: α) σύγκριση και αντίθεση και β) με παραδείγματα. Να εντοπίσετε τους τρόπους αυτούς στη συγκεκριμένη παράγραφο.
Μονάδες 6
Β3.Να γράψετε ένα συνώνυμο για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις: φανταστούμε, γνώμη, δουλεύει, επαρκεί, σημερινού και ένα αντώνυμο για καθεμιά από τις επόμενες: γρήγορα, επιταχύνουν, λογική, έξοδα, πλούσιο.
Μονάδες 10
Β4. Ποια νοηματική σχέση δηλώνουν οι διαρθρωτικές λέξεις – φράσεις του κειμένου: «Για αυτό το λόγο ... » (έκτη παράγραφος), «Ωστόσο, ... » (έβδομη παράγραφος);
Μονάδες 4
Γ1. Η κυριαρχία της μηχανής σε όλους τους χώρους δράσης του ανθρώπου οδήγησε στην άνοδο του βιοτικού του επιπέδου. Ωστόσο, η ραγδαία αυτή τεχνική πρόοδος άλλαξε τους ρυθμούς της ζωής του προκαλώντας του άγχος.
Σε ένα άρθρο που θα δημοσιευτεί στην εφημερίδα του σχολείου σας, να αναφερθείτε στις αρνητικές επιδράσεις του άγχους στους νέους και να προτείνετε τρόπους για την αντιμετώπισή του.
Να αναπτύξετε τις απόψεις σας σε ένα κείμενο 500-600 λέξεων.
Μονάδες 40

Θέματα Νεοελληνική γλώσσα Εσπερινά - ΕΠΑΛ Πανελλαδικές 2010

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑΔΑ Α΄)
ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑΔΑ Β΄)
ΤΡΙΤΗ 25 ΜΑΪΟΥ 2010
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
ΕΣΠΕΡΙΝΑ
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4)
ΚΕΙΜΕΝΟ
ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ
[...] Περιττό να προσθέσω ότι το επάγγελμα φτιάχνει και τον εσωτερικό μας κόσμο, επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο παρατηρούμε, κρίνουμε, αποτιμούμε τα πράγματα [...].
Αποτυπώνει το επάγγελμα απάνω μας τη σφραγίδα του. Τα ασυμβίβαστα ή τα αταίριαστα παρουσιάζονται σχεδόν κατά κανόνα μόνο στις περιπτώσεις όπου ο άνθρωπος δεν έχει μπει καλά στο επάγγελμά του ή το επάγγελμα δεν έχει καλά εγκατασταθεί μέσα του. Δυστυχώς δεν διαλέγει κανείς πάντοτε το επάγγελμα που θα ασκήσει σύμφωνα με τις κλίσεις ή τις ικανότητές του. Συχνά, συχνότατα διάφοροι λόγοι (παρορμήσεις, πιέσεις, φαντασιώσεις) μας υποχρεώνουν να ασκήσουμε ένα επάγγελμα που δεν μας ταιριάζει. Αν συμβεί όμως να ευνοηθεί κανείς με την ελευθερία της εκλογής, τότε βλέπουμε πόσο καλά του πάει το επάγγελμα που ασκεί, και πόσο καλά ταιριάζει κι αυτός στο επάγγελμα που διάλεξε.
Αξίζει να σημειωθεί ιδιαίτερα ότι στον αληθινό επαγγελματία υπάρχει (συνειδητή και όχι σπάνια ασύνειδη) η πεποίθηση ότι πέρα από τον απλό βιοπορισμό, πέρα και από την κοινωνική θέση που εξασφαλίζει το επάγγελμα, κάποιος γενικότερος κοινωνικός σκοπός εξυπηρετείται με αυτό. Με την επαγγελματική του δραστηριότητα το άτομο γίνεται οργανικό μέλος της κοινωνίας και εργάζεται για την ευστάθεια και την πρόοδό της. Ο γιατρός, ο δικηγόρος, ο
μηχανικός, ο πλοίαρχος δίνονται στο επάγγελμά τους ακόμη και όταν δεν το χρειάζονται για βιοπορισμό ή κοινωνική προβολή, γιατί αισθάνονται (συνειδητά ή ασύνειδα) ότι δεν είναι μόνο ο χρόνος της ζωής τους που θα αδειάσει, ούτε μόνο η κοινωνική τους υπόσταση που θα γίνει ανάπηρη αν το εγκαταλείψουν, αλλά ότι κάτι μέσα στο κοινωνικό σώμα θα πάει άσχημα, εάν δεν κάνουν όπως εκείνοι ξέρουν και μπορούν τη δουλειά τους [...].
Όσοι ανώτεροι υπάλληλοι κράτους ή επιχειρήσεων καταλαμβάνονται από το όριο ηλικίας και αποχωρούν από τις διπλωματικές, δικαστικές, διοικητικές, τραπεζιτικές, εκπαιδευτικές, κ.λπ. θέσεις τους, φεύγουν όχι μόνον με την πικρία ότι έτσι μπαίνουν στο περιθώριο της ζωής (γι’ αυτό, άλλωστε, πεθαίνουν γρήγορα οι συνταξιούχοι), αλλά και με το φόβο (τον ειλικρινή πολλές φορές, παρά τις αμφιβολίες και τις ειρωνείες των συναδέλφων τους που παραμένουν) ότι αυτό που πιστεύουν πως έχουν δημιουργήσει κατά τη μακρά τους υπηρεσία, όταν απομακρυνθούν αυτοί, θα μείνει απροστάτευτο και θα καταστραφεί. Αυτή ακριβώς η «συνείδηση» χαρακτηρίζει τον γνήσιο «επαγγελματία» και κατά κύριο λόγο τον ξεχωρίζει από τον ερασιτέχνη [...].
(Ε.Π. Παπανούτσου, Πρακτική Φιλοσοφία,
Εκδόσεις Νόηση, Αθήνα 2008, σσ. 131-133, Διασκευή)
ΘΕΜΑΤΑ
Α1. Να γράψετε στο τετράδιό σας την περίληψη του κειμένου, χωρίς δικά σας σχόλια (80-100 λέξεις).
Μονάδες 25
Β1. Να αναπτύξετε σε μια παράγραφο 60 – 80 λέξεων το περιεχόμενο του παρακάτω αποσπάσματος της τρίτης παραγράφου του κειμένου: «Με την επαγγελματική του δραστηριότητα το άτομο γίνεται οργανικό μέλος της κοινωνίας και εργάζεται για την ευστάθεια και την πρόοδό της».
Μονάδες 15

Β2. Μεταξύ των τρόπων ανάπτυξης της τρίτης παραγράφου του κειμένου «Αξίζει να σημειωθεί ... τη δουλειά τους» είναι το παράδειγμα και η αιτιολόγηση. Να εντοπίσετε τους τρόπους αυτούς στη συγκεκριμένη παράγραφο.
Μονάδες 6
Β3. Να γράψετε μία δική σας πρόταση με καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις (σε οποιονδήποτε γραμματικό τύπο):
ασκεί, πεποίθηση, ερασιτέχνη.
Μονάδες 6
Β4. Να βρείτε τα συνώνυμα των παρακάτω λέξεων:
επηρεάζει, κλίσεις, εκλογής, δραστηριότητα
και τα αντώνυμα των παρακάτω λέξεων:
δυστυχώς, γενικότερος, αμφιβολίες, γνήσιο.
Μονάδες 8
Γ1. Στο κείμενο ο συγγραφέας στη δεύτερη παράγραφο υποστηρίζει την άποψη ότι: «Δυστυχώς δεν διαλέγει κανείς πάντοτε το επάγγελμα που θα ασκήσει σύμφωνα με τις κλίσεις ή τις ικανότητές του». Ποιοι παράγοντες επηρεάζουν τους νέους στην επιλογή του επαγγέλματός τους και ποιες προϋποθέσεις βοηθούν ώστε η επιλογή αυτή να είναι επιτυχής;
Να υποθέσετε ότι το κείμενό σας (400 – 500 λέξεις) θα δημοσιευθεί ως άρθρο στην εφημερίδα του σχολείου σας.
Μονάδες 40

Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΤΟΥ ΤΕΙΧΟΥΣ


Το βιβλιοπωλείο IANOS και οι εκδόσεις ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ

σας προσκαλούν

στην παρουσίαση του νέου μυθιστορήματος

του Κώστα Βαξεβάνη
Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΤΟΥ ΤΕΙΧΟΥΣ

την Τρίτη, 25 Μαΐου 2010, στις 9:15 το βράδυ,

στο βιβλιοπωλείο IANOS

(Σταδίου 24, Αθήνα).

Για το βιβλίο θα μιλήσουν....

η Δήμητρα Γαλάνη, μουσικός-τραγουδίστρια,

ο Νίκος Κωνσταντόπουλος, πρώην Πρόεδρος του Συνασπισμού,

ο Πέτρος Τατσόπουλος, συγγραφέας,
και ο συγγραφέας.


ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ

Η υπόθεση –ή μήπως η πραγματικότητα;– ξεκινά στο Βερολίνο της δεκαετίας του ’90. Στο δωμάτιο ενός ξενοδοχείου, ένας άνθρωπος σκυμμένος πάνω σε περιοδικά προσπαθεί να αποκρυπτογραφήσει ένα μήνυμα. Μπορεί να σημαίνει τη σωτηρία του, την ώρα που το Τείχος του Βερολίνου γκρεμίζεται στο κεφάλι του.

Την ίδια στιγμή ένας δημοσιογράφος χαζεύει τα συντρίμμια του Τείχους και μαζί μιας χώρας που δεν υπάρχει. Της Ανατολικής Γερμανίας. Προχωρώντας ανάμεσα στα σουβενίρ του παλιού υπαρκτού σοσιαλισμού, τους μεθυσμένους πρώην Ανατολικογερμανούς και την αβεβαιότητα, θα φτάσει ως το κτίριο της Στάζι. Της πιο ισχυρής μυστικής υπηρεσίας του κόσμου.

Ένα συμβατικό ρεπορτάζ μετατρέπεται σε εφιάλτη. Ο σκοτεινός δρόμος ανοίγει: πράκτορες που πουλάνε μυστικά, πολιτικοί που χρηματίζονται, εκδότες που εκβιάζουν, η απαρασάλευτη πραγματικότητα μια πλαστή εικόνα. Ανάμεσά τους ένας Έλληνας, υπεράνω υποψίας, από τους μεγαλύτερους πράκτορες της Στάζι, δίνει μάχη για να μην αποκαλυφθεί.

Όσα εξελίσσονται δεν μοιάζουν καθόλου με ταινίες του Τζέιμς Μποντ.

Είναι η αλήθεια χωρίς έλεος.

Και στην αλήθεια το μέταλλο ενός όπλου είναι το ίδιο σκληρό με τον έρωτα.ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ

Ο Κώστας Βαξεβάνης γεννήθηκε το 1966 στην Αγία Παρασκευή Λέσβου. Σπούδασε μαθηματικά, αλλά ασχολήθηκε με τη δημοσιογραφία. Από το 1991 ως σήμερα έχει καλύψει τις πολεμικές κρίσεις σε όλο τον κόσμο ως πολεμικός απεσταλμένος τηλεοπτικών σταθμών. Έχει συνεργαστεί με τις εφημερίδες Ελευθεροτυπία, Το Βήμα, Η Καθημερινή, Το Πρώτο Θέμα και με τα μεγαλύτερα περιοδικά της Ελλάδας. Τα τελευταία χρόνια έχει εκπομπές έρευνας στην τηλεόραση. Η εκπομπή του Το κουτί της Πανδώρας θεωρείται από τις πιο έγκυρες. Αποτέλεσμα της έρευνάς του ήταν η αποκάλυψη του σκανδάλου του Βατοπεδίου.
Είναι συγγραφέας των βιβλίων Το Ω της Χριστίνας Ωνάση και Το χαμένο γονίδιο (μυθιστόρημα). Συμμετείχε επίσης σε δύο συλλογικές εκδόσεις για τον Πόλεμο και τα ΜΜΕ. Τα άρθρα του για τον ρόλο των Μέσων Ενημέρωσης στον Πόλεμο αποτελούν τμήμα βιβλιογραφίας σε ελληνικά Πανεπιστήμια. www.koutipandoras.gr

«Αθωώνουν» την Τζάκρη οι ελεγκτές για τις προσλήψεις

Δεν διαπιστώνονται παρατυπίες στο διαγωνισμό για τις προσλήψεις στο Αρχαιολογικό Μουσείο Πέλλας, σύμφωνα με το πόρισμα των επιθεωρητών του υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού, που θα παραδοθεί σήμερα το μεσημέρι στον υπουργό Παύλο Γερουλάνο και στη συνέχεια στον Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης.
Σύμφωνα με πληροφορίες της αυτοδιοίκησης gr οι επιθεωρητές φαίνεται ότι διαπίστωσαν ότι η μοριοδότηση και οι προσλήψεις των επιτυχόντων έγιναν σύμφωνα με τα κριτήρια του ΑΣΕΠ.
Υπενθυμίζεται ότι ....δημοσίευμα σαββατιάτικης εφημερίδας είχε εμπλέξει την υφυπουργό Εσωτερικών και βουλευτή Πέλλας Θεοδώρα Τζάκρη, υποστηρίζοντας ότι από τους 36 προσληφθέντες στο Αρχαιολογικό Μουσείο Πέλλας, όλοι είναι συγχωριανοί της και εννέα από αυτούς συγγενείς της.

Η ίδια η κ. Τζάκρη αρνήθηκε τις κατηγορίες και δήλωσε ότι θα κινηθεί δικαστικά κατά της εφημερίδας , ενώ σε συνέντευξή της στο Mega υποστήριξε ότι οι συγγενείς της στους οποίους αναφέρεται το δημοσίευμα είναι πέμπτα και έκτα ξαδέλφια της.

πηγη:aftodioikisi.gr

Από 1ης Ιανουαρίου 2011 αυξήσεις εισφορών στον ΟΓΑ

Από 1.1.2011 η εισφορά του ασφαλισμένου για τον κλάδο Υγείας του ΟΓΑ αυξάνεται στο 2,5% επί του ποσού των ασφαλιστικών κατηγοριών στις οποίες έχουν καταταγεί οι ασφαλισμένοι, προβλέπει το νέο ασφαλιστικό νομοσχέδιο της κυβέρνησης.
Η σχετική διάταξη προβλέπεται στο Άρθρο 19 του Γ' Κεφαλαίου, για τις ασφαλιστικές ρυθμίσεις

Σταθερή στην πρωτιά της ακρίβειας η Ελλάδα

Σύμφωνα με την ανάλυση των τιμών προϊόντων ευρείας κατανάλωσης , που πραγματοποίησε το ΕΛΚΕΚΑ και αφορούν τις Χώρες της Ευρωζώνης, για τον μήνα Απρίλιο-2010 σε σχέση με τον Απρίλιο-09, προκύπτει ότι η Έλλάδα κατέχει σταθερά την πρωτιά στις αυξήσεις, σε πολλά προϊόντα ευρείας κατανάλωσης.
Συγκεριμμένα:....

Η Ελλάδα πρώτη στον πληθωρισμό μέ 4,7% όταν ο Μ.Ο της Ε.Ε είναι 1,5%
Η Ελλάδα πρώτη στην ένδυση-υπόδηση με αύξηση 2,8% όταν ο Μ.Ο της Ε.Ε είναι 0,3% . Η Ελλάδα πρώτη στά καύσιμα με αύξηση 49,9% , όταν ο Μ.Ο της Ε.Ε είναι 19,5%.
Η Ελλάδα πρώτη στις μεταφορές επιβατών μέ σιδηρόδρομο με αύξηση 36,6% ,όταν ο Μ.Ο της Ε.Ε είναι 3,7%.
Η Ελλάδα πρώτη στις οδικές μεταφορές επιβατών με αύξηση 16%% ,όταν ο Μ.Ο της Ε.Ε είναι 2,2%.
Η Ελλάδα πρώτη στις καφετέριες και ξενοδοχεία με αύξηση 16%% ,όταν ο Μ.Ο της Ε.Ε είναι 2,2%.
Η Ελλάδα πρώτη στις ασφαλίσεις μεταφορών με αύξηση 18% ,όταν ο Μ.Ο της Ε.Ε είναι 5%.

Στην Ολομέλεια της Βουλής σήμερα το νομοσχέδιο για τον «Καλλικράτη»


Εισάγεται σήμερα, Τρίτη, στην Ολομέλεια της Βουλής και ψηφίζεται μετά από πέντε συνεδριάσεις το νομοσχέδιο για τον «Καλλικράτη».
Το νομοσχέδιο για τη νέα αυτοδιοικητική δομή της χώρας εγκρίθηκε την προηγούμενη εβδομάδα από την αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή με μια σειρά αλλαγών που αφορούν σε έδρες και ιστορικές έδρες δήμων, καθώς και σε ονομασίες.
«Πρόκειται για μια θεσμική πολυεπίπεδη και σημαντική αλλαγή, που της χρωστάμε όλοι μία προσεκτική και αληθινή προσέγγιση», τόνισε ο υπουργός Εσωτερικών, Γ.Ραγκούσης, προσθέτοντας ότι.... η εξοικονόμηση πόρων θα είναι ακόμη μεγαλύτερη από την προβλεπόμενη εκτίμηση του γενικού λογιστηρίου του κράτους που αναφέρει ότι τον πρώτο κιόλας χρόνο θα εξοικονομηθεί 1,2 δισ. ευρώ.

πηγη:in.gr

Video από την φιέστα ανόδου και την απονομή του πρωταθλήματος στην Κυπαρισσία

Related Posts with Thumbnails