Τρίτη, 26 Ιανουαρίου 2010

Τροποποίηση της Προκήρυξης Κατάταξης ΕΠΟΠ στην Πολεμική Αεροπορία

Το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας ανακοινώνει ότι με Εγκύκλιο Διαταγή του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, τροποποιείται η ευρισκόμενη σε εξέλιξη διαδικασία Προκήρυξης Κατάταξης ΕΠΟΠ στην Πολεμική Αεροπορία, όσον αφορά τις ημερομηνίες διεξαγωγής των διαδικασιών, όπως παρακάτω:.....


α. Κατάρτιση πίνακα συνολικής βαθμολογίας κατά ειδικότητα και απόλυτη σειρά επιτυχίας την 1 Φεβρουαρίου 2010.

β. Διεξαγωγή λοιπών δοκιμασιών (Υγειονομική, Ψυχοτεχνική Εξέταση και Αθλητική Δοκιμασία) από 16 Φεβρουαρίου έως και 26 Μαρτίου 2010.

γ. Κύρωση πινάκων επιτυχόντων έως 31 Μαρτίου 2010.


2. Οι επιτυχόντες θα καταταχθούν στην 124 ΠΒΕ (Α.Β Τρίπολης) στις 19 Απριλίου 2010.
3. Ενημέρωση υποψηφίων με δική τους ευθύνη από 1 Φεβρουαρίου 2010, για την κατάρτιση του πίνακα συνολικής βαθμολογίας κατά ειδικότητα και απόλυτη σειρά επιτυχίας, για το πρόγραμμα των εξετάσεων (Ψυχοτεχνικών - Υγειονομικών και Αθλητικών Δοκιμασιών), καθώς και του πίνακα επιτυχόντων και επιλαχόντων, από το Γραφείο Σχέσεων του ΥΕΘΑ - Κοινού Β. Ελλάδος (Θεσ/νίκη - Βασιλέως Γεωργίου 1 τηλ. 2310 850060 - 2310 893237), από το Γραφείο Ενημέρωσης Κοινού της ΠΑ (Αθήνα - Σόλωνος 34 τηλ. 2103630360 - 2103630076), καθώς και από την ιστοσελίδα του ΓΕΑ, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: www.haf.gr

Το απίθανο βίντεο με τον Νταλικέρη "Το Σαραντατρίο"
Κλείνει το γυμνάσιο Φιλιατρών λόγω Νέας Γρίπης


Από αύριο και για μια εβδομάδα κλείνει το γυμνάσιο Φιλιατρών λόγω της Νέας Γρίπης καθώς ήδη αυτές τις μέρες είχαν κλείσει 4 τμήματα του ...


ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

1η ΔΕΣΜΗ ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2010

Στα παρακάτω περιγράφονται οι κατευθύνσεις και τα επιμέρους μέτρα πολιτικής για την ανάσχεση της ανεργίας και την προώθηση της απασχόλησης που θα ενεργοποιηθούν κατά το παρόν έτος, ως η πρώτη δέσμη μέτρων ενεργητικής πολιτικής απασχόλησης για το 2010. Ο ΟΑΕΔ είναι η δημόσια αρχή και η κεντρική δομή διαχείρισης των πολιτικών αυτών. Τα παρακάτω αποτελούν πλαίσια και κατευθύνσεις πολιτικής, υπό την έννοια ότι η εξειδίκευσή τους, όπου κριθεί σκόπιμο, μπορεί να οδηγήσει σε προγράμματα συνδυασμού των μέτρων αυτών.
Οι 8 κατευθύνσεις μέτρων ενεργητικής πολιτικής είναι συνοπτικά οι παρακάτω:...

1. Προγράμματα τετραετούς επιδότησης του συνόλου των ασφαλιστικών εισφορών μέχρι του ύψους του βασικού μισθού για την ενίσχυση της καθαρής αύξησης των θέσεων εργασίας και της απασχόλησης, με έμφαση στους ανέργους νεανικής ηλικίας και τις μικρές επιχειρήσεις, με υποχρέωση διατήρησης της απασχόλησης μετά την λήξη της επιδότησης και με τις απαραίτητες πρόνοιες και ασφαλιστικές δικλείδες για την αποφυγή απολύσεων και υποκατάσταση των ήδη εργαζομένων.

4 Εκτιμούμενος αριθμός ωφελουμένων 1ης φάσης: 60.000 άνεργοι.

4 Προϋπολογισμός για 4 έτη: 750 εκατ.

2. Προγράμματα κατάρτισης εργαζομένων για την ενίσχυση της προσαρμοστικότητας των επιχειρήσεων με έμφαση στους επαπειλούμενους εργαζόμενους σε επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα σημαντικά προβλήματα μείωσης της οικονομικής δραστηριότητας, με βάση την υποβολή τεκμηριωμένου επιχειρησιακού σχεδίου από την επιχείρηση ή ομάδες επιχειρήσεων, και με τις απαραίτητες πρόνοιες και ασφαλιστικές δικλείδες για την αποφυγή αναίτιας προσφυγής σε συστήματα διαθεσιμότητας, εκ περιτροπής εργασίας, και γενικότερα εκ των προτέρων μείωσης της απασχόλησης.

4 Εκτιμούμενος αριθμός ωφελουμένων 1ης φάσης: 75.000 άτομα.

4 Προϋπολογισμός: 200 εκατ.

3. Προγράμματα Κοινωνικής / Κοινωφελούς Εργασίας, με έμφαση στις ομάδες ανέργων με ιδιαίτερες δυσκολίες ένταξης στην αγορά εργασίας (μακροχρόνια άνεργοι, γυναίκες αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών, ανειδίκευτοι και ημι-ειδικευμένοι άνεργοι μεγαλύτερης ηλικίας, κλπ.) καθώς και τα άτομα με ειδικές ανάγκες. Ο ΟΑΕΔ είναι η δημόσια δομή και ο κεντρικός φορέας διαχείρισης της απασχόλησης των μακροχρόνια ανέργων και υλοποίησης των αντίστοιχων πολιτικών. Οι δράσεις αυτές σχεδιάζεται να υλοποιηθούν μέσω προγραμματικών συμφωνιών και συμπράξεων με φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης, των κοινωνικών εταίρων και του τρίτου τομέα της οικονομίας.

4. Προγράμματα μετατροπής του επιδόματος ανεργίας σε επίδομα απασχόλησης, με έμφαση και ειδικά κίνητρα για τους ανέργους μεγαλύτερης ηλικίας, ιδιαίτερα όσους είναι πλησίον της συνταξιοδότησης.

5. Ειδικά κλαδικά προγράμματα μετατροπής του επιδόματος εποχικής ανεργίας σε επίδομα απασχόλησης, με έμφαση σε κίνητρα για την διεύρυνση της περιόδου λειτουργίας των επιχειρήσεων του τουριστικού τομέα.

6. Ολοκληρωμένα Τοπικά Σχέδια Απασχόλησης για περιοχές σε κρίση, με έμφαση στις περιφέρειες με ιδιαίτερα οξυμένα προβλήματα ανεργίας, βασισμένα σε τοπικά δίκτυα υποστήριξης αποτελούμενα από φορείς των κοινωνικών εταίρων, της τοπικής αυτοδιοίκησης, του τρίτου τομέα της οικονομίας και της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.

7. Προγράμματα εναλλασσόμενης επαγγελματικής κατάρτισης και στη συνέχεια επιδοτούμενης απασχόλησης για τους τομείς της πράσινης ανάπτυξης, με έμφαση στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους σχετικούς κλάδους οικονομικής δραστηριότητας (πχ. περιβάλλον, ΑΠΕ, διαχείριση απορριμμάτων, κλπ.) σε συνεργασία με το Υπ. Περιβάλλοντος, την τοπική αυτοδιοίκηση και φορείς του τρίτου τομέα της οικονομίας.

8. Καινοτόμα προγράμματα για την ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης, με έμφαση στους νέους και τις γυναίκες και στους τομείς της πράσινης και της καινοτόμου επιχειρηματικότητας.

Η οικονομική κατάσταση του ΟΑΕΔ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

Το οξύ ταμειακό πρόβλημα του ΟΑΕΔ ήταν ήδη υπαρκτό εντός του 2009 και για το λόγο αυτό μεταφέρθηκαν τα αποθεματικά του ΛΑΕΚ ύψους σχεδόν 305.000.000 € στο λογαριασμό των αποθεματικών του ΟΑΕΔ - παρά την καθολική αντίδραση των κοινωνικών εταίρων - προκειμένου να ανταποκριθεί ο ΟΑΕΔ στις αναμενόμενες αυξημένες υποχρεώσεις του. Να σημειωθεί ότι ο ΛΑΕΚ είναι ένας λογαριασμός που τροφοδοτείται από συγκεκριμένες εισφορές των εργαζομένων και εργοδοτών, διέπεται από ξεχωριστό θεσμικό πλαίσιο, αποσκοπεί στην χρηματοδότηση συγκεκριμένων δράσεων, και ήταν για πολλά χρόνια «ανεξάρτητος» καθώς στον ΟΑΕΔ λειτουργεί η Επιτροπή Διαχείρισης του ΛΑΕΚ, διακριτό διοικητικό όργανο με πρόεδρο τον διοικητή του ΟΑΕΔ.
Την 1η Σεπτεμβρίου 2009 ο - ενιαίος πλέον - λογαριασμός του ΟΑΕΔ στην Τράπεζα της Ελλάδας διέθετε 406 εκατ, από τα οποία τα.. 305 εκατ. ήταν αποθεματικά του ΛΑΕΚ. Το τετράμηνο Σεπτέμβριος - Δεκέμβριος 2009 τα έσοδα του οργανισμού ήταν περίπου 900 εκατ., ενώ οι δαπάνες του ανήλθαν σε περίπου 1,2 δις. Η συνέπεια του γεγονότος αυτού ήταν να μειωθούν τα αποθεματικά κατά 300 εκατ. και να φτάσουν τα 115 εκατ. στις 31 /12 / 2009. Να σημειωθεί ότι μόνο τον Δεκέμβριο οι δαπάνες του οργανισμού ανήλθαν σε 520 εκατ.
Η σημερινή Διοίκηση κλήθηκε να αντιμετωπίσει το σύνολο των υποχρεώσεων του Οργανισμού (ανεργία, δώρα, μητρότητα, επιδόματα καθώς και τις παροχές που προβλέπει ο Νόμος 3717/2008 για την Ολυμπιακή) δεδομένου του γεγονότος ότι μόνο τα διαθέσιμα του Οργανισμού δεν επαρκούσαν για την κάλυψη των υποχρεώσεών του και της αδυναμίας του ΙΚΑ να αποδώσει στον ΟΑΕΔ τα αναλογούντα έσοδά του. Μέχρι σήμερα έχουμε ανταποκριθεί στο σύνολο των υποχρεώσεων του οργανισμού και το ίδιο πιστεύω ότι θα κάνουμε και στο άμεσο μέλλον. Παράλληλα, δρομολογούνται οι απαραίτητες ενέργειες για μια μεσοπρόθεσμη - σε πρώτη φάση - αντιμετώπιση των προβλημάτων της ταμειακής ρευστότητας, αλλά και μια
μακροπρόθεσμη και οριστική επίλυση του θέματος αυτού.
Το ΙΚΑ αποδίδει στον ΟΑΕΔ σχεδόν το 68% των προϋπολογιζόμενων ποσών (1,7 δις ή 145 εκατ. το μήνα). Για το λόγο αυτό το χρέος του ΙΚΑ προς τον ΟΑΕΔ (εισφορές που έχουν παρακρατηθεί αλλά δεν έχουν αποδοθεί) εκτιμάται ότι έχει υπερβεί τα 6 δις € το 2009, ένα τεράστιο ποσό που αντιστοιχεί στο 2,5% του ΑΕΠ της χώρας. Να σημειωθεί ότι στα τέλη του 2003 το χρέος αυτό ήταν σχεδόν 2 δις., δηλαδή τριπλασιάστηκε μέσα στα τελευταία 6 χρόνια.
Ο ουσιαστικός λόγος για την δραματική οικονομική κατάσταση του ΟΑΕΔ δεν προέρχεται απλά από τα προβλήματα των μειωμένων εσόδων από το ΙΚΑ, αλλά πηγάζει από τις κεντρικές πολιτικές επιλογές των τελευταίων ετών, κυρίως την υλοποίηση προγραμμάτων χωρίς να υπάρχει η απαραίτητη εξασφάλιση πόρων. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι τα γνωστά stage στον δημόσιο τομέα, τα οποία δεν χρηματοδοτήθηκαν από κοινοτικούς πόρους και κοστίζουν σχεδόν 15 εκατ € τον μήνα. Να σημειωθεί ότι η προηγούμενη πολιτική ηγεσία γνώριζε - σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις - ότι δεν πρόκειται να χρηματοδοτηθούν τα προγράμματα αυτά από κοινοτικούς πόρους. Μια πρώτη εκτίμηση είναι ότι από το 2004 ως σήμερα το κόστος των προγραμμάτων stage στον ευρύτερο δημόσιο τομέα που έχουν επιβαρύνει τον προϋπολογισμό του ΟΑΕΔ ή του ΛΑΕΚ ανέρχεται σε 250 εκατ.

Άλλο χαρακτηριστικό παράδειγμα, είναι το επίδομα μητρότητας με ετήσιο κόστος πάνω από 150 εκατ. χωρίς επίσης την απαραίτητη εξασφάλιση πόρων, όπως και η ρύθμιση του Ν. 3717/2008 για την ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ, όπου επίσης δεν προβλέπονται οι αναγκαίοι πόροι για την ειδική επιδότηση ανεργίας που εκτιμάται ότι θα απαιτήσει 80-100 εκατ εντός του 2010.
Στα παραπάνω να προστεθεί ότι δεν υπήρξε καμιά απολύτως πρόνοια, σχεδιασμός και προετοιμασία για την αναμενόμενη αύξηση της ανεργίας λόγω της οικονομικής κρίσης. Σήμερα ο ΟΑΕΔ επιδοτεί σχεδόν 250 χιλιάδες ανέργους - αριθμός σημαντικά αυξημένος σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2009 - και μόνο η δαπάνη αυτή ανέρχεται σε 140-150 εκατ. σε μηνιαία βάση.

Μια άλλη ενότητα που συνηγορεί στην παρούσα οικονομική κατάσταση του οργανισμού, αφορά την μεγάλη καθυστέρηση και αμέλεια για την διεκδίκηση πόρων ύψους 220 εκατ. για προγράμματα του Γ’ ΚΠΣ που έχουν υλοποιηθεί και έχουν αποπληρωθεί από τα διαθέσιμα του ΟΑΕΔ, αλλά δεν έχουν εισρεύσει οι αντίστοιχοι πόροι από το ΠΔΕ. Στην ίδια ενότητα εντάσσεται και προγράμματα προυπολογισμού περίπου 450 εκατ. τα οποία υλοποιούνται, καταβάλλονται οι σχετικές δαπάνες αλλά δεν είχαν ενταχθεί στο ΕΣΠΑ. Μια από τις επιπτώσεις είναι ότι το ΕΣΠΑ του Υπ. Εργασίας παρουσιάζει μια απορρόφηση τα τρία τελευταία χρόνια που κυμαίνεται από 1-3 τοις χιλίοις, με άμεσο κίνδυνο να χαθούν περίπου 300 εκατ. από τους διαθέσιμους κοινοτικούς πόρους, λόγω των σχετικών κοινοτικών κανονισμών.
Και για τα δυο αυτά θέματα, τα οφειλόμενα από το Γ’ ΚΠΣ και την ένταξη των δαπανών στο ΕΣΠΑ, η σημερινή διοίκηση τις πρώτες ημέρες μετά την ανάληψη των καθηκόντων, προέβη με κατεπείγουσες διαδικασίες σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, με αποτέλεσμα σήμερα να έχουν εξασφαλιστεί σε μεγάλο βαθμό οι σχετικές ταμειακές εισροές.
Να σημειωθεί ότι η σχεδόν μηδενική απορρόφηση των πόρων του ΕΣΠΑ για πολιτικές απασχόλησης δεν είναι το μοναδικό πρόβλημα. Εξίσου ή και περισσότερο σημαντικό είναι ότι δεν τηρήθηκε σχεδόν καμιά από τις δεσμεύσεις της χώρας για την χρήση των κοινοτικών πόρων, οι περισσότερες από τις οποίες επαναλαμβάνονται στην δημόσια πολιτική συμφωνία μεταξύ της πρώην υπουργού κας Πετραλιά και του επιτρόπου κ. Spidla τον Μάρτιο 2009. Το αποτέλεσμα είναι ότι σήμερα υπάρχει ένα τεράστιο έλλειμμα αξιοπιστίας των ελληνικών αρχών το οποίο επιδεινώνει σε εξαιρετικό βαθμό την συνολική κατάσταση.

Στις άμεσες προτεραιότητές μας είναι η ταχύτερη δυνατή ενεργοποίηση των διαθέσιμων πόρων του ΕΣΠΑ για την εφαρμογή των προγραμματικών μας δεσμεύσεων όσον αφορά τις ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης.Προκαταρκτική έρευνα σε ναυάγιο κλασσικών χρόνων στη νήσο Πολύαιγο του νομού Κυκλάδων.

Τον Νοέμβριο του 2009 κλιμάκιο της Εφορείας Εναλίων Αρχαιοτήτων αποτελούμενο από τους Ηλία Σπονδύλη, Γεώργιο Κουτσουφλάκη, Ευστάθιο Στάθη καταδυόμενους αρχαιολόγους, τους τεχνικούς βυθού Πέτρο Τσαμπουράκη και Λούδιβίκο Μερσενιέ και τον καταδυόμενο φωτογράφο-κινηματογραφιστή Βασίλιο Μεντόγιαννη πραγματοποίησε υποθαλάσσια προκαταρκτική έρευνα στο θαλάσσιο χώρο της νήσου Πολυαίγου του Νομού Κυκλάδων.
Εντοπίστηκε ναυάγιο, το οποίο είχε υποδειχθεί από το 2004 στην Εφορεία, σε βάθος 25-49 μέτρα. Το αρχαίο πλοίο ήταν κατάφορτο από αμφορείς που βρίσκονται σήμερα διεσπαρμένοι σε δύο κύριες συγκεντρώσεις.
Η τυπολογική ανάλυση των ανελκυσθέντων αμφορέων κατέδειξε, ότι το.... σύνολο του φορτίου θα πρέπει να χρονολογηθεί στα τέλη του 5ου έως και το πρώτο μισό του 4ου αιώνα π.Χ. Αναγνωρίστηκαν τρείς τουλάχιστον τύποι αμφορέων, εκ των οποίων ο ένας προέρχεται από την Πεπάρηθο (Σκόπελο). Οι υπόλοιποι εμφανίζουν στενή τυπολογική συγγένεια με εργαστήρια αμφορέων της κλασσικής περιόδου του βορείου Αιγαίου. Από το σύνολο των αμφορέων ανελκύστηκαν 4 ακέραιοι οξυπύθμενοι μεταφορικοί αμφορείς και δύο επιτραπέζιοι αμφορίσκοι. Εκτός του φορτίου των αμφορέων, εντοπίστηκαν και τμήματα από τις άγκυρες του πλοίου. Το ναυάγιο της Πολυαίγου ρίχνει νέο φως στη μελέτη των θαλάσσιων εμπορικών δρόμων της κλασσικής περιόδου και στη διακίνηση των εμπορευμάτων στην νοτιοδυτική περιφέρεια των Κυκλάδων και διευρύνει τις γνώσεις μας για την περιοχή.

Το ναυάγιο τεκμηριώθηκε λεπτομερώς φωτογραφικά με την εκπόνηση ενός φωτομωσαϊκού υψηλής ευκρίνειας, κινηματογραφήθηκε, ενώ παράλληλα βρίσκονται σε εξέλιξη οι απαραίτητες ενέργειες για την κήρυξη της θαλάσσιας περιοχής ως ενάλιου αρχαιολογικού χώρου.

Κατά το έτος 2010 προγραμματίζεται η συνέχιση της υποβρύχιας έρευνας στο εν λόγω ναυάγιο. Λόγω της σημαντικότητας του.Το ελαστικό με το καλύτερο κράτημα στο δρόμο !!!


Σας παρουσιάζουμε το ελαστικό με το καλύτερο κράτημα στο δρόμο .
Δείτε την πρώτη φωτογραφία και πείτε μας δεν συμφωνείτε ;;;;
Αν πάλι όχι δείτε και την επόμενη και πείτε μας τώρα δεν θα θέλατε και εσείς ένα τέτοιο λάστιχο για το αμάξι σας !!!!Related Posts with Thumbnails