Πέμπτη, 4 Δεκεμβρίου 2008

Πώς υπολογίζεται το Δώρο Χριστουγέννων; χρήσιμα πράγματα που πρέπει να ξέρετε

Ποιοι εργαζόμενοι δικαιούνται Δώρο Χριστουγέννων Όπως είναι γνωστό απ την ισχύουσα νομοθεσία όλοι οι μισθωτοί που απασχολούνται στον ιδιωτικό τομέα με σχέση εξαρτημένης εργασίας, σύμβαση αορίστου ή ορισμένου χρόνου σε οποιοδήποτε εργοδότη δικαιούνται Δώρα Εορτών. Συγκεκριμένα θα αναφερθούμε στο Δώρο των Χριστουγέννων. Πώς υπολογίζεται το δώρο Χριστουγέννων; Η χρονική περίοδος που υπολογίζεται το Δώρο αρχίζει από την 1 Μαίου μέχρι και την 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους.Έτσι λοιπόν οι εργαζόμενοι που η σχέση εργασίας τους με τον εργοδότη είχε διάρκεια χωρίς διακοπή όλη τη χρονική περίοδο που αναφέραμε δηλαδή από 1ης Μαΐου μέχρι 31ης Δεκεμβρίου κάθε έτους. δικαιούνται:ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΔΩΡΟ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ίσο με ένα (1) μηνιαίο μισθό για τους αμειβόμενους με μισθό και με 25 ημερομίσθια για τους αμειβόμενους με ημερομίσθιο.Όσοι όμως από τους παραπάνω μισθωτούς τους που η σχέση τους με τον εργοδότη δεν διήρκεσε ολόκληρο το χρονικό διάστημα που αναφέραμε είτε γιατί αποχώρησαν οικειοθελώς από την εργασία τους, είτε γιατί απολύθηκαν δικαιούνται να λάβουν τμήμα δώρου ανάλογο με τη χρονική διάρκεια της εργασιακής τους σχέσης. Σ αυτή τη περίπτωση το δώρο Χριστουγέννων θα το υπολογίσουν ως εξής:2/25 του μηνιαίου μισθού ή 2ημερομίσθια ανάλογα με το πώς αμείβονται για κάθε 19 ημερολογιακές ημέρες διάρκειας της εργασιακής σχέσης.Ακόμα και οι μισθωτοί που εργάστηκαν χρονικό διάστημα μικρότερο των 19ημέρων δικαιούνται ανάλογο κλάσμα του δώρου.Βάση υπολογισμού του δώρου αποτελούν οι καταβαλλόμενες αποδοχές που πραγματικά καταβάλλονται στους μισθωτούς κατά την 10η Δεκεμβρίου Σε περίπτωση που η εργασιακή σχέση έχει λυθεί πριν από τις παραπάνω ημερομηνίες τα δώρο Χριστουγέννων υπολογίζεται με βάση τις αποδοχές που καταβάλλονταν την ημέρα που λύθηκε η εργασιακή σχέση. Σαν καταβαλλόμενος μισθός ή ημερομίσθιο είναι το σύνολο των τακτικών αποδοχών. Στη έννοια των τακτικών αποδοχών περιλαμβάνονται ο μισθός ή το ημερομίσθιο, καθώς και κάθε άλλη παροχή (είτε σε χρήμα είτε σε είδος, όπως τροφή, κατοικία κλπ.) εφ'όσον καταβάλλεται από τον εργοδότη σαν αντάλλαγμα της παρεχόμενης από τον μισθωτό εργασίας, τακτικά κάθε μήνα, ή κατ' επανάληψη, περιοδικά, κατά ορισμένα διαστήματα του χρόνου.· Το επίδομα αδείας . Για να τον υπολογισμό στο δώρο της αναλογίας του επίδοματος αδείας θα πολλαπλασιασθεί με το συνολικό ποσό του δώρου που δικαιούται ο μισθωτός επί τον συντελεστή 0,041666. Εδώ θα πρέπει να τονίσουμε και να το προσέξουν οι εργαζόμενοι ,ότι στις τακτικές αποδοχές των μισθωτών βάσει των οποίων υπολογίζεται το δώρο Χριστ. συμπεριλαμβάνεται και το επίδομα αδείας συνεπώς το δώρο θα πρέπει να υπολογισθεί προσαυξημένο με την αναλογία του συντελεστή επιδόματος αδείας που είναι 0,041666 οπότε εργαζόμενος με δώρο Χριστουγέννων 900 ευρώ, με την προσαύξηση του συντελεστή αδείας θα πρέπει να πάρει 938 ευρώ.· Η αμοιβή για εργασία την Κυριακή και σε εξαιρέσιμες γιορτές ή σε νυκτερινές ώρες, εφ' όσον η απασχόληση είναι τακτική και μόνιμη.· Η αξία του χορηγούμενου γάλατος ημερησίως.· Η πρόσθετη αμοιβή που δίνεται από τον εργοδότη οικειοθελώς για μεγαλύτερη παραγωγική απόδοση (πριμ), όταν επαναλαμβάνεται για μεγάλο χρονικό διάστημα και σε τακτά χρονικά διαστήματα.* Τα φιλοδωρήματα που δίνονται στους μισθωτούς από τρίτους.* Τα οδοιπορικά έξοδα, όταν δεν εξαρτώνται από την πραγματοποίηση υπηρεσιακών μετακινήσεων, δεν υπόκεινται σε απόδοση λογαριασμού και δεν διακόπτονται κατά την διάρκεια ασθένειας ή άδειας.* Η αμοιβή της νόμιμης υπερωρίας ,εφ' όσον παρέχεται τακτικά.* Η αμοιβή της υπερεργασίας, εφ' όσον η εργασία αυτή πραγματοποιείται τακτικά.* Η αμοιβή από προμήθειες.* Το επίδομα μη απουσίας (τακτικότητας).* Το επίδομα κατοικίας.* Το επίδομα ισολογισμού, εφ' όσον καταβάλλεται τακτικά κάθε χρόνο.Δεν συμπεριλαμβάνεται στις τακτικές αποδοχές το πριμ παραγωγικότητας το οποίο χορηγείται με την προϋπόθεση της επίτευξης ορισμένου σκοπού και με την επιφύλαξη της περικοπής του οποτεδήποτε.Πότε καταβάλλεται το Δώρο ΧριστουγέννωνΤο Δώρο Χριστουγέννων πρέπει να καταβληθεί το αργότερο μέχρι την 21η Δεκεμβρίου κάθε έτους, υπόκειται σε εισφορές υπέρ ΙΚΑ, Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών. Νοείται βέβαια ότι ο εργοδότης μπορεί να καταβάλλει το δώρο και νωρίτερα απ την παραπάνω ημερομηνία. Τα δώρα εορτών σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να καταβληθούν σε είδος, αλλά μόνο σε χρήμα.Χρόνοι που συνυπολογίζονται στο Δώρο Χριστουγέννωνα) Να επισημάνουμε ότι δεν αφαιρείται αλλά λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό του Δώρου Χριστουγέννων ο χρόνος υποχρεωτικής αποχής από την εργασία των γυναικών πριν και μετά τον τοκετόβ) Tο χρονικό διάστημα κατά το οποίο εργαζόμενος σπουδαστής έλαβε άδεια προκειμένου να συμμετάσχει σε εξετάσεις τη σπουδαστική άδεια.γ) Ο χρόνος άδειας λουτροθεραπείας, εφόσον υπάρχει γνωμάτευση από ασφαλιστικό οργανισμό.δ) Αν είχαμε ασθένεια θα αφαιρεθούν μόνο οι ημέρες που έλαβε επίδομα ασθενείας απ τον Ασφαλιστικό Φορέα Παράδειγμα: Αν ένας μισθωτός απουσίασε από την εργασία του λόγω ασθένειας 60 μέρες και πήρε επίδομα ασθένειας από το Ασφαλιστικό του Ταμείο μόνο για 40 ημέρες, θα αφαιρεθούν από το χρονικό διάστημα της εργασιακής σχέσης μόνο οι 40 ημέρες για τις οποίες επιδοτήθηκε και όχι οι 60.Χρόνοι που δεν συνυπολογίζονται στο Δώροα) Δεν υπολογίζονται οι μέρες κατά τις οποίες ο μισθωτός απείχε από την εργασία του αδικαιολόγητα ή λόγω άδειας χωρίς αποδοχές.β) Δεν λαμβάνεται υπ' όψιν για τον υπολογισμό δώρων εορτών το διάστημα της απουσίας των εργαζομένων για συνδικαλιστική δραστηριότητα , δηλαδή ο χρόνος της συνδικαλιστικής άδειας.γ) Σχετικά με την απεργία η δικαστηριακή νομολογία δέχεται ότι οι ημέρες της απεργίας δεν υπολογίζονται στο χρόνο διάρκειας της εργασιακής σχέσης ,γιατί η αποχή του μισθωτού οφείλεται σε δική του θέληση και δεν μπορεί επομένως να χαρακτηριστεί σαν δικαιολογημένη απουσία, το ίδιο ισχύει και με τις στάσεις εργασίας.
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ
Μισθωτός του οποίου η σχέση εργασίας είχε διάρκεια 200 ημέρες, στο χρονικό διάστημα από 01-05-2006 έως 31-12-2006, το Δώρο Χριστουγέννων υπολογίζεται ως εξης:Εάν ο μισθωτός αμειβόταν με μισθό 1000,00 μηνιαίως, το δώρο του θα ήταν:1000,00 χ 0,8421 (συντ. μισθού) = 842.10 χ 0.041666 (συντ. αδείας) = 35.08842.1 + 35.08 = 877.18 ΔΩΡΟ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ.Εάν ο μισθωτός αμειβόταν με ημερομίσθιο 30,00 ημερησίως, το δώρο του θα ήταν : 30 χ 21,05 (συντ.ημερομ.) = 631.50 χ 0.041666 (συντ.αδείας) = 26.31631.5 + 26.31 = 657.80 ΔΩΡΟ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ.


http://taxalia.blogspot.com/2008/12/blog-post_856.html

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ... ΑΝΑ ΝΟΜΟ
ΑΠΟ ΤΟ http://dimoskopia.blogspot.com/

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑ

ΑΠΟ ΤΟ http://dimoskopia.blogspot.com/

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΤΑ ΦΙΛΙΑΤΡΑ

Η ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ ΘΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΗ ΑΥΡΙΟ 5/12/2008 ΗΜΕΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΤΙΣ 6 ΩΡΑ ΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Ξεκινά ο Βιολογικός της Χώρας...

Το «πράσινο φως» για την υπογραφή της σύμβασης κατασκευής του Βιολογικού Καθαρισμού Χώρας έδωσε προχθές η Διαχειριστική Αρχή και σύντομα θα αρχίσουν να τρέχουν οι προθεσμίες υλοποίησής του.Το έργο έχει προϋπολογισμό 6 εκατομμύρια ευρώ και, όπως σημείωσε ο προϊστάμενος της Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμων και Κοινοτήτων Τάσος Αγγελής, πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός 2 ετών. Στόχος, ωστόσο, είναι να έχει τελειώσει νωρίτερα, αφού θα εξυπηρετήσει και τις ανάγκες της ΠΟΤΑ.
πηγη: Εφημερίδας Θάρρος Μεσσηνίας

Μείωση επιτοκίων από ΕΚΤ και Βρετανία ....Σημαντικές περικοπές, στο 2,5% στην ευρωζώνη, στο 2% στη Βρετανία

Κατά 0,75% μείωσε τελικά το βασικό της επιτόκιο η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ), ποσοστό που αποτελεί τη μεγαλύτερη επιτοκιακή μείωση, καθώς η ζώνη του ευρώ αντιμετωπίζει μεγάλη πτώση του πληθωρισμού αλλά και έντονη ύφεση της οικονομίας.
Έτσι, το επιτόκιο της ΕΚΤ διαμορφώνεται στο 2,5%, που είναι το χαμηλότερο για δυόμιση χρόνια, και αποτελεί την τρίτη μείωση επιτοκίων μέσα σε λιγότερο από δύο μήνες, καθώς οι επιπτώσεις της παγκόσμιας χρηματοοικονομικής κρίσης έχουν αρχίσει να επηρεάζουν την πραγματική οικονομία.
Στη Βρετανία, στα χαμηλότερα επίπεδα από τα μέσα του προηγούμενου αιώνα μείωσε τα επιτόκια σήμερα η Τράπεζα της Αγγλίας, προκαλώντας τα οικονομικά επιτελεία να βρουν νέα εργαλεία για την αντιμετώπιση της απειλής της οικονομικής ύφεσης, καθώς τα επιτόκια έχουν αρχίσει να πλησιάζουν τώρα σε μηδενικά επίπεδα.
Όπως εκτιμούσαν οι οικονομολόγοι, η μείωση των επιτοκίων κυμάνθηκε στο 1%, με τα βασικά επιτόκια στη Βρετανία να διαμορφώνονται πλέον στο 2%.
Τον προηγούμενο μήνα, η κεντρική τράπεζα της χώρας είχε μειώσει ακόμη περισσότερο τα επιτόκια, κατά 1,5%, καθώς η χώρα αντιμετώπισε σημαντική πτώση του πληθωρισμού.
Η Τράπεζα της Αγγλίας ανέφερε ότι η σημερινή μείωση των επιτοκίων ήταν επιβεβλημένη λόγω των τρέχοντων οικονομικών συνθηκών που χαρακτηρίζονται από κάμψη της επιχειρηματικής δραστηριότητας, των επενδύσεων και των καταναλωτικών δαπανών.
Σε μειώσει επιτοκίων έχουν προβεί προσφάτως αρκετές κεντρικές τράπεζες για να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες της παγκόσμιας κρίσης. Αυτή την εβδομάδα μεγάλες μειώσεις επιτοκίων ανακοίνωσαν οι κεντρικές τράπεζες της Αυστραλίας, της Νέας Ζηλανδίας, της Σουηδίας και της Ταϊλάνδης.
πηγη:kathimerini.gr

Στις φλόγες η Ρόδος... μέσα στο καταχείμωνο.

Σε εξέλιξη δύο φωτιές στη Ρόδο. Η πρώτη εκδηλώθηκε το βράδυ της Τετάρτης σε δασική έκταση, στο Δήμο Καμίρου προς το χωριό Μανδρινό και η δεύτερη καίει από το πρωί της Πέμπτης σε χαμηλή βλάστηση στη θέση Γλυφάδα.
Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν συνολικά 28 άνδρες με 14 οχήματα, ενώ το έργο τους δυσχεραίνουνοι ισχυροί άνεμοι που πνέουν στην περιοχή.
Πηγή:athina984.gr

Εφιαλτικά σενάρια από την Κομισιόν για την Ελλάδα

Επιβράδυνση της ανάπτυξης σε επίπεδα γύρω στο 1,5% για την Ελλάδα είναι το «σενάριο κινδύνου» που έχει διαμορφώσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αν και οι επίσημες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για ανάπτυξη 2,5% στην Ελλάδα για το 2009. Σύμφωνα με την Κομισιόν το απαισιόδοξο σενάριο θα γίνει πραγματικότητα αν ενταθούν οι επιπτώσεις της διεθνούς κρίσης και δεν ομαλοποιηθεί η κατάσταση στη διατραπεζική αγορά. Η Κομισιόν ουσιαστικά βασίζει την υπόθεση αυτή σε κάμψη του δανεισμού νοικοκυριών και επιχειρήσεων που θα επέλθει ως αποτέλεσμα της αύξησης του κόστους δανεισμού και της έλλειψης ρευστότητας. Το «σοκ» που θα προκληθεί στην ελληνική αγορά θα προέλθει, σύμφωνα πάντα με την Κομισιόν, από μείωση των επενδύσεων κατά 3% για το 2009 και το 2010 και σημαντική κάμψη της κατανάλωσης, στοιχεία δηλαδή που θα οδηγήσουν στην επιβράδυνση του ΑΕΠ. Ορατά είναι και τα σημάδια καθίζησης της αγοράς με τον δείκτη εμπιστοσύνης στην Οικονομία του ΙΟΒΕ να καταγράφει τον Οκτώβριο ιστορικό χαμηλό και τις εμπορικές ενώσεις να κάνουν λόγο για μεγάλη καθίζηση στις αγορές. Η έλλειψη ρευστότητας και η μείωση τους τζίρου κατά 30% σε συνδυασμό με το πάγωμα της όποιας επενδυτικής κίνησης είναι στοιχεία που ήδη επαληθεύουν το σενάριο της Κομισιόν. Την ίδια ώρα το κόστος δανεισμός λειτουργεί αποτρεπτικά και για τους πολίτες που επιβραδύνουν συστηματικά το δανεισμό τους ο οποίος πλέον αυξάνεται με ρυθμό κοντά στο 10% έναντι 24% στις αρχές του έτους. Η Ελλάδα, σύμφωνα με τις δημοσιοποιημένες κοινοτικές εκτιμήσεις θα έχει έλλειμμα στο 2,5% του ΑΕΠ φέτος και 2,2% του ΑΕΠ το 2009. Το περιθώριο που της δίνει η Ε.Ε. λόγω της κρίσης είναι να πάρει μέτρα αξίας τέτοιας που το έλλειμμα να «ανέβει» έως το 3%. Προβλέπεται επίσης ότι αν το υπερβεί θα πρέπει η απόκλιση να είναι μικρή (το πολύ 0,5% του ΑΕΠ) και να διορθωθεί σύντομα.Με δεδομένο ότι στην πράξη το έλλειμμα μπορεί να αυξηθεί όχι από τα νέα μέτρα, αλλά από αποκλίσεις στην εκτέλεση του φετινού προϋπολογισμού που δεν έχουν ακόμη φανεί, τα πραγματικά περιθώρια παροχών είναι μικρά (το εννεάμηνο η απόκλιση έφτανε στα 2,4 δισ. ευρώ και η κυβέρνηση ελπίζει σε καλή απόδοση του φόρου κατοχής ακινήτων των ρυθμίσεων χρεών και της περαίωσης). Εξηγούν έτσι την... ολιγωρία σε κάθε επίσημη ανακοίνωση για παροχές την στιγμή που άλλα κράτη ανακοινώνουν πακέτα αξίας δισεκατομμυρίων ευρώ
πηγη:capital.gr (Του Στέλιου Κράλογλου)

Ζιμπάμπουε: Σε κατάταση εκτάκτου ανάγκης λόγω της χολέρας

Σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης κήρυξε η κυβέρνηση της Ζιμπάμπουε την χώρα εξαιτίας της επιδημίας χολέρας που έχει προκαλέσει μέχρι τώρα τον θάνατο 565 ανθρώπων, μετέδωσαν τα επίσημα μέσα ενημέρωσης.
Παράλληλα, η κυβέρνηση της Χαράρε έκανε έκκληση για διεθνή βοήθεια.
«Η κήρυξη κατάστασης έκτακτης ανάγκης θα μας βοηθήσει να μειώσουμε τον αριθμό των ασθενών και των νεκρών, που συνδέονται με την κοινωνική και οικονομική κατάσταση» της χώρας, δήλωσε ο υπουργός Υγείας Ντέιβιντ Παριρενιατούα
πηγη:naftemporiki.gr

Νέα μείωση των επιτοκίων αναμένεται σημερα από την ΕΚΤ ...

Σε νέα μείωση των επιτοκίων αναμένεται να προχωρήσει την Πέμπτη, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Η αγορά έχει προεξοφλήσει ότι θα είναι της τάξεως της μισής μονάδας. Αναλυτές εκτιμούν ότι υπάρχει το ενδεχόμενο μείωσης έως και 0,75 λόγω της ραγδαίας πτώσης του πληθωρισμού στην ευρωζώνη
πηγη:skai.gr

ΠΑΓΩΣΕ Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ .... ΚΑΙ ΗΤΗΘΗΚΕ ΜΕ 1-0 ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΕΤΑΛΙΣΤ

ΠΑΓΩΜΕΝΟΣ ΜΠΗΚΕ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΚΗ ΜΕΤΑΛΙΣΤ ΚΑΙ ΠΑΓΩΜΕΝΟΣ ΕΦΥΓΕ , ΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΗΤΤΑ ΜΕ 1-0 ΜΕ ΓΚΟΛ ΠΟΥ ΜΠΗΚΕ ΣΤΟ 87' ΛΕΠΤΟ....

ΠΛΕΟΝ Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΘΕΛΕΙ ΝΙΚΗ Ή ΙΣΟΠΑΛΙΑ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΜΕ ΤΗΝ ΧΕΡΤΑ


Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΔΕΝ ΜΠΗΚΕ ΚΑΛΑ ΣΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΚΑΙ ΦΑΝΗΚΕ ΕΠΗΡΕΑΣΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΚΑΙΡΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ .... ΣΤΗΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΟΜΩΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΣΕ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΚΙΑ ΜΑΛΙΣΤΑ ΠΡΩΤΟΣ ΈΧΑΣΕ ΤΗΝ ΚΛΑΣΙΚΟΤΕΡΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΣΕ ΤΕΤ Α ΤΕΤ ΤΟΥ ΝΤΙΟΓΚΟ ΣΤΟ Β ΗΜΙΧΡΟΝΟ....


ΔΕΧΘΗΚΕ ΟΜΩΣ ΕΝΑΓΚΟΛ ΣΕ ΜΙΑΑΠΙΘΑΝΗ ΦΑΣΗ ΣΤΟ 87 ΚΑΙ ΚΑΠΟΥ ΕΚΕΙ ΤΕΛΕΙΩΣΑΝ ΟΛΑ ....

Για τη μικρή Κατερίνα... Βοηθείστε όλοι...

Η ενός έτους Κατερίνα Συροπούλου του Κώστα Συρόπουλου και της Ελένης Σαλονικίδου από τη Βέροια, πάσχει από όγκο στο κεφάλι και την Τρίτη 28-10-2008 αναχωρεί εσπευσμένα για Γερμανία. Όλη η τοπική κοινωνία της Βέροιας έχει κινητοποιηθεί ώστε η οικογένεια της να μπορέσει να καλύψει τα έξοδα νοσηλείας και θεραπείας για το λόγο αυτό υπάρχει ο παρακάτω λογαριασμός της εθνικής τράπεζας όπου ο καθένας μπορεί να βοηθήσει!Επειδή μπορεί να συμβεί στον καθένα μας ας βοηθήσουμε όλοι η μικρή Κατερίνα να γυρίσει πίσω υγιής.Αριθμός λογαριασμού Εθνικής Τράπεζας:767/704891-28 Σαλονικίδου Ελένη.
http://katerinasyropoulou.blogspot.com/
Related Posts with Thumbnails