Κυριακή, 10 Ιανουαρίου 2010

Ξεκινούν οι Χειμερινές Εκπτώσεις 2010! Διαβάστε για να μην την πατήσετε

Σύμφωνα με το άρθρο 15 του ν. 802/1978, οι χειμερινές εκπτώσεις έτους 2010 θα αρχίσουν την Παρασκευή 15 Ιανουαρίου και θα λήξουν το Σάββατο 27 Φεβρουαρίου (καθότι η κανονική ημέρα λήξης των εκπτώσεων, ήτοι η 28 Φεβρουαρίου συμπίπτει με Κυριακή αργία).
Οι Καταστηματάρχες θα πρέπει να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή στα εξής...

1. Η αναγραφή διπλής τιμής, δηλαδή της παλαιάς (συνήθως διαγραμμένης) και της νέας τιμής των προϊόντων που πωλούνται με έκπτωση είναι υποχρεωτική στα εμφανή σημεία του καταστήματος και οπωσδήποτε στα σημεία όπου αυτά (τα προϊόντα) εκτίθενται.

2. Η αναγραφή ποσοστού έκπτωσης δεν είναι
υποχρεωτική και ανήκει στην διακριτική ευχέρεια της επιχείρησης εάν θα αναγράψει ποσοστό ή όχι. Σε περίπτωση που η επιχείρηση αναγράψει ποσοστό πρέπει να προσδιορίζεται ότι πρόκειται για έκπτωση (π.χ. «50% έκπτωση»).

3. Η διενέργεια εκπτώσεων είναι στην διακριτική ευχέρεια της κάθε επιχείρησης.

4. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στην ακρίβεια των εκπτωτικών αναγγελιών προς τον πελάτη. Η κάθε παροχή πρέπει να ταυτίζεται και να ανταποκρίνεται προς την αναγγελία, οικονομικά, ποσοτικά και ποιοτικά.

Κατά την διενέργεια των τακτικών εκπτώσεων, απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή από τους καταστηματάρχες, γιατί οι κυρώσεις είναι βαρύτατες και δεν επιτρέπεται να επιβάλλονται λόγω λάθους.

Ειδικότερα:
Όσοι παραβαίνουν τις διατάξεις του νόμου διώκονται ποινικά και τιμωρούνται με φυλάκιση, ενώ, επιπλέον, τους επιβάλλεται πρόστιμο μέχρι ποσού ίσου με το 0,5% του ετησίου κύκλου εργασιών που πραγματοποιούν, το οποίο, σε περίπτωση υποτροπής, μπορεί να αυξάνεται μέχρι το 3% του ετησίου κύκλου εργασιών της συγκεκριμένης επιχείρησης.

Το πρόστιμο επιβάλλεται με απόφαση του οικείου Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας.

Αν οι εκπτώσεις είναι ανακριβείς ή παραπλανητικές ως προς το ποσοστό τους ή ως προς την ποσότητα των προσφερόμενων με έκπτωση προϊόντων ή ενέχουν οποιασδήποτε μορφής απόκρυψη ή παραπλάνηση, επιβάλλεται, με απόφαση του οικείου Νομάρχη, διοικητικό πρόστιμο χιλίων (1.000) μέχρι εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ, ανάλογα με τη βαρύτητα και τη συχνότητα της παράβασης.

http://news24gr.blogspot.com/2010/01/2010_08.html

Κλήρωση Τζόκερ 10/1/2010

Οι αριθμοί που κληρώθηκαν είναι

1, 3 , 16 , 32 , 37

ΤΖΟΚΕΡ: 17

Πάλι Τζακ Ποτ είχαμε ...Το σχέδιο της Κυβέρνησης για τον «Καποδίστρια 2». Προβλέπονται 370 νέοι δήμοι και επαναφορά του 50%+1

Το τελικό σχέδιο τη κυβέρνησης για τον «Καποδίστρια 2» παρουσιάστηκε στο υπουργικό συμβούλιο, από τον Γιάννη Ραγκούση. Οι νέοι δήμοι κλειδώνουν τελικά στους 370 και οι περιφέρειες στις 13 με ειδική πρόβλεψη για τον μητροπολιτικό χαρακτήρα της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης. Οι εκλογές θα πραγματοποιηθούν με το νέο διοικητικό χάρτη στις 14 Νοεμβρίου και η κυβέρνηση θα καταργήσει το 42% και θα επαναφέρει το 50%+1.
Συγκεκριμένα όσον αφορά τις αιρετές περιφέρειες, αυτές αναλαμβάνουν τις αρμοδιότητες και τους πόρους των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων που καταργούνται, εκτός από ορισμένες που μεταφέρονται στους δήμους. Ακόμη σταδιακά και όλες εκείνες τις αρμοδιότητες που ασκούνται σήμερα από την κρατική περιφέρεια, εκτός από εκείνες που έχουν αμιγώς κρατικό χαρακτήρα, όπως η προστασία του περιβάλλοντος και η δασική ή η μεταναστευτική πολιτική. Η περιφερειακή αυτοδιοίκηση γίνεται ο βασικός πυλώνας του αναπτυξιακού προγραμματισμού, ενώ κομβικός καθίσταται ο ρόλος της ως προς τα έργα και τις υποδομές.
Εκτός από τον αιρετό περιφερειάρχη θα... υπάρχουν οι Αντιπεριφερειάρχες οι οποίοι θα επιλέγονται µμεταξύ των περιφερειακών συμβούλων από τον Περιφερειάρχη. Διακρίνονται σε θεματικούς και τοπικούς, ενώ οι σχετικοί ρόλοι µμπορούν να συμπίπτουν στο ίδιο πρόσωπο. Οι πρώτοι αναλαμβάνουν την ευθύνη των βασικών τομέων αρμοδιότητας της περιφέρειας. Οι τοπικοί Αντιπεριφερειάρχες είναι αρμόδιοι για συγκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης, που ταυτίζονται µε τις τέως Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις και τα Νοµαρχιακά Διαµερίσµατα.
Η Εκτελεστική Επιτροπή, είναι το συλλογικό επιχειρησιακό – εκτελεστικό όργανο στις Περιφερειακές Αυτοδιοικήσεις. Αποτελείται από τον Περιφερειάρχη και τους Αντιπεριφερειάρχες. Στις συνεδριάσεις συµµετέχει ο Γενικός Γραμματέας της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης, χωρίς δικαίωμα ψήφου, ενώ μπορεί να καλούνται και οι Διευθυντές.
Ως συλλογικό όργανο µε επιτελικό ρόλο, η Εκτελεστική Επιτροπή αναλαμβάνει και αρμοδιότητες που αφορούν τον περιφερειακό προγραµµατισµό και ενδεικτικά:
Την ευθύνη για την κατάρτιση και την υλοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράµµατος, το οποίο εισηγείται στο Περιφερειακό Συµβούλιο.
Την κατάρτιση και εισήγηση στο Περιφερειακό Συµβούλιο του Τεχνικού Προγράµµατος της Περιφέρειας και την ευθύνη της υλοποίησής του.
Την εναρμόνιση των προτάσεων των υπηρεσιών της περιφέρειας ως προς τον προϋπολογισμό και την υποβολή σχετικής γνώμης προς τη Περιφερειακή Επιτροπή, πριν την κατάρτιση του προϋπολογισμού.
Την υποβολή, προς το Περιφερειακό Συµβούλιο, ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων.
Την ευθύνη για την πιστή εκτέλεση του προϋπολογισμού.
Το Περιφερειακό Συµβούλιο, είναι το βασικό όργανο µε το τεκµήριο αρµοδιότητας εντός της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης, µε σηµαντικό επιτελικό και ελεγκτικό ρόλο, ενώ αναβαθµίζεται η θέση της αντιπολίτευσης.
Η Περιφερειακή Επιτροπή, αναλαµβάνει, στις Περιφερειακές Αυτοδιοικήσεις, το ρόλο και τις αρµοδιότητες της νυν Νοµαρχιακής Επιτροπής. Καθιερώνεται η αναλογικότερη συµµετοχή της αντιπολίτευσης, ενώ παράλληλα ενισχύεται ο εποπτικός και ελεγκτικός της ρόλος ως προς τα οικονοµικά της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης.

370 ΟΙ ΝΕΟΙ ΔΗΜΟΙ
Ο αριθμός των Δήμων σε όλη τη χώρα, µε την εφαρμογή των κριτηρίων συνενώσεων περιορίζεται δραστικά και δεν θα υπερβαίνει τους 370. Ειδική πρόβλεψη υπάρχει για τις νησιωτικές περιοχές στη βάση της αρχής για κάθε νησί να αντιστοιχεί ένας Δήµος, πλην εύλογων εξαιρέσεων. Η νησιωτικότητα λαµβάνεται υπόψη ώστε να προσαρµοστούν στις ανάγκες της όλες οι γενικές ρυθμίσεις που επηρεάζονται από αυτή. Αναλογικά µε τον ίδιο τρόπο λαµβάνονται υπόψη οι ειδικές ανάγκες των ορεινών δήµων.
Οι νέοι και ισχυροί δήµοι αναλαµβάνουν νέες αρµοδιότητες, µαζί µε τους ανθρώπινους και οικονοµικούς πόρους που προέρχονται από την καταργούµενη νοµαρχιακή αυτοδιοίκηση, όπως η πρόνοια και η προστασία της δηµόσιας υγείας, η ανέγερση σχολικών κτιρίων, η καταπολέµηση του κοινωνικού αποκλεισµού, η ένταξη των µεταναστών, οι πολεοδοµικές εφαρµογές, ο υγειονοµικός έλεγχος, η προστασία της παιδικής και της τρίτης ηλικίας, οι λαϊκές αγορές, οι αδειοδοτήσεις και ο έλεγχος πολλών τοπικών, οικονοµικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων, η πολιτική προστασίας, µε την ένταξη των δήµων στον εθνικό σχεδιασµό µε συγκεκριµένο ρόλο και αρµοδιότητες.
Για την εξυπηρέτηση του πολίτη ενισχύεται και εκσυγχρονίζεται ο θεσµός των δηµοτικών ΚΕΠ, µε τη δηµιουργία µικρών, αποτελεσµατικών «Δηµοτικών e – ΚΕΠ».
Με την εισαγωγή της έξυπνης «κάρτας του Δηµότη», περνούν οι Δήµοι στην αυτόµατη εξυπηρέτηση (π.χ. έκδοση πιστοποιητικών), αλλά και διευκολύνεται η συµµετοχή σε δηµοκρατικές διαδικασίες (π.χ. τοπικά δηµοψηφίσµατα).
Εκτός από τον Δήμαρχο σημαντικό ρόλο θα έχουν οι αντιδήμαρχοι, οι όποιοι κατατάσσονται σε δύο κατηγορίες: τους θεµατικούς και τους τοπικούς Αντιδηµάρχους, οι ρόλοι των οποίων µπορεί να συµπίπτουν στο ίδιο πρόσωπο. Οι Αντιδήµαρχοι επιλέγονται µεταξύ των δηµοτικών συµβούλων από τον Δήµαρχο.
Οι θεµατικοί Αντιδήµαρχοι µπορούν να αντιστοιχούν στη συγκρότηση των βασικών τοµέων της διοίκησης. Οι τοπικοί Αντιδήµαρχοι είναι αρµόδιοι για συγκεκριµένες γεωγραφικές περιοχές του Δήµου που ταυτίζονται µε τους δήµους /κοινότητες που συνενώνονται στο πλαίσιο της Νέας Αρχιτεκτονικής.
Καθιερώνεται ένα νέο όργανο, η Εκτελεστική Επιτροπή, ως συλλογικό επιχειρησιακό-εκτελεστικό όργανο στους δήµους. Συµµετέχουν, εκτός από τον Δήµαρχο ως Πρόεδρο, όλοι οι θεµατικοί και τοπικοί Αντιδήµαρχοι, καθώς επίσης (χωρίς δικαίωµα ψήφου) και ο Γενικός Γραµµατέας του Δήµου.
Η Εκτελεστική Επιτροπή θα έχει την ευθύνη για την πιστή εκτέλεση του προϋπολογισµού και την παρακολούθηση, αξιολόγηση και συντονισµό των δράσεων των νοµικών προσώπων του δήµου, λαµβάνοντας υπόψη και τις σχετικές εισηγήσεις των Προέδρων των Τοπικών Συµβουλίων.
Στο σχέδιο της κυβέρνησης προβλέπεται ακόμη η αναβάθμιση του Δημοτικού Συμβουλίου µέσω της αναβάθμισης των Επιτροπών, ενώ ταυτόχρονα ενισχύεται η θέση της αντιπολίτευσης (π.χ. στη Δηµαρχιακή Επιτροπή).

http://piazzadelpopolo.blogspot.com/2010/01/2.html


Αποτελέσματα Super League 17ης αγωνιστικής

Εργοτέλης-Πανιώνιος 0-0
SKODA Ξάνθη-Παναθηναϊκός 1-2
Λεβαδειακός-ΠΑΟΚ 0-2
Αστέρας Τρίπολης-Νέα Καβάλα 1-0
Ολυμπιακός-Λάρισα 2-1
Πανθρακικός-ΠΑΣ Γιάννινα 1-2
Άρης-Ηρακλής 4-2
ΑΕΚ-Ατρόμητος 3-3Αποτελέσματα Δ Εθνική 6ος όμιλος 14η Αγωνιστική

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Τσιλιβή-ΑΟ Κροκεών 4-0
Ζαβλάνι-Εθνικός Σαγέικων 3-0
Μεσσηνιακός-Ξενοφών Κρεστενών 1-0
Τέλλος Άγρας-Πάμισος Μεσσήνης 0-4
Αχιλλέας Καμαρών-Εράνη Φιλιατρών 4-1
Πανηλειακός-Αχαϊκή 2-1
Λειβαθώ-Διαγόρας Βραχνέικων 0-3 (α.α)
Ατρόμητος Λάππα-Ολυμπιακός Καλαμ. 0-0

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ...

1. Πανηλειακός 40
2. Εράνη Φιλιατρών 25
3. Μεσσηνιακός 23
4. Ατρόμητος Λάππα 22
5. Πάμισσος Μεσσήνης 21
6. Ζαβλάνι 21
7. Τσιλιβή 21
8. Διαγόρας Βραχνέικων 19
9. Αχαϊκή 19
10. Αχιλλέας Καμαρών 18
11. Εθνικός Σαγέικων 18
12. Ολυμπιακός Καλαμάτας 17
13. ΑΟ Κροκρέων 16
14. Ξενοφών Κρεστένων 10
15. Τέλος Άγρας 9
16. Λειβαθώ 8
Η Λειβαθώ παραιτήθηκε από το Πρωτάθλημα.


Οριστικοί Πίνακες Προσληπτέων διαφόρων ειδικοτήτων της Προκήρυξης 1/2007 στη ΔΕΗ. Δείτε τα ονόματα

Αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της ΔΕΗ Α.Ε (www.dei.com.gr ) Οριστικοί Πίνακες Προσληπτέων της Προκήρυξης 1/2007 με τους επιτυχόντες των ακολούθων Κατηγοριών/Ειδικοτήτων: Τ1/Β (Πολιτικοί Μηχανικοί), Τ1/Γ (Τοπογράφοι Μηχανικοί & Μηχανικοί Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης), Τ1/ΣΤ (Αρχιτέκτονες), Τ1/Ζ (Μηχανικοί Αναλυτές - Προγραμματιστές), Τ2/Α (Φυσικοί), Τ2/Β (Μαθηματικοί), Τ2/Γ (Χημικοί), Τ2/Δ (Γεωλόγοι), Τ2/Ζ (Αναλυτές - Προγραμματιστές Θετικής Επιστήμης), ΔΟ3/Α (Διοικ. Τεχνολόγοι Λογιστικής), ΔΟ3/Β (Διοικ. Τεχνολόγοι Διοικητικών Απασχολήσεων), Υ3/Α (Υγειονομικοί Τεχνολόγοι), Υ2/Α (Νοσοκόμοι), ΔΟ2/Ε (Ανατυπωτές), Τ4/Ι (Χειριστές Μηχανημάτων Τεχνικών Έργων), Τ4/Κ (Τεχνικοί Επιμελητές), Τ4/Ω (Τεχνικοί Λοιπών Ειδικοτήτων και Τ5 (Οδηγοί, Μηχανοδηγοί, Χειριστές).

Οι εν λόγω οριστικοί πίνακες απεστάλησαν στις 8.1.2010 προς δημοσίευση στο ΦΕΚ.
Δείτε όλα τα ονομάτα ΕΔΩ


Η απάντηση στους τρομοκράτες δόθηκε από τους Ευζωνες

Η απάντηση στο τρομοκρατικό χτύπημα έξω από την Βουλή δόθηκε από τους δύο ευζωνους σκοπούς στο μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη.
Την ώρα που δύο νέοι απέδιδαν φόρο τιμής σε όλους του νεκρούς αυτής της χώρας , που τιμούσαν τον χώρο σύμβολο της δημοκρατίας μας , κάποιοι επέλεξαν να τοποθετήσουν μια βόμβα δίπλα τους , προφανώς σε ένα συμβολικό και μόνο χτύπημα αφού και η ισχύ του εκρηκτικού μηχανισμού ήταν μικρή. Οι εύζωνοι όμως αν και ειδοποιήθηκαν έγκαιρα από την αστυνομία δεν απομακρύνθηκαν από την θέση τους.
Μπορεί όσο συμβολικό να ήταν το χτύπημα των τρομοκρατών άλλο τόσο και ίσως περισσότερο συμβολικό είναι αυτό που έκαναν οι δύο αυτοί εύζωνοι , ίσως εξέφρασαν ένα ολόκληρο έθνος , ότι δεν λυγίζει δεν κάνει πίσω σε τέτοια χτυπήματα σε τέτοιες πρακτικές.
Στην συνέχεια ....έγιναν και ακουστήκαν δεκάδες δηλώσεις πολιτικών με κύριο σημείο αναφοράς ότι αυτό ήταν ένα χτύπημα στην δημοκρατία και ότι η δημοκρατία δεν τρομοκρατείται όπως είπε και ο πρωθυπουργός.
Αυτό όμως που όλοι αυτοί είπαν με λόγια μακριά από το συμβάν μπροστά από κάποια μικρόφωνα , οι δύο εύζωνοι το είπαν με την πράξη τους την ώρα του συμβάντος μπροστά στο συμβάν.
Για αυτό και τους αξίζει ιδιαίτερη τιμή …..ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΛΑΡΙΣΑ 2-1

Με πολύ άγχος και μια ακόμη μετριότατη εμφάνιση ο Ολυμπιακός νίκησε στο Καραΐσκάκη την Λάρισα με σκορ 2-1 , με τον κόσμο να αποδοκιμάζει όταν ακούστηκε το τελευταίο σφύριγμα. Οι ερυθρόλευκοι για ακόμη ένα αγώνα απέναντι στην Λάρισα των πολλών απουσιών μπήκαν χωρίς σαφείς προσανατολισμούς και οργάνωση στο παιχνίδι τους. χωρίς πολλές ευακιριες πέρα από ένα τετ α τετ του Μήτρογλου στο 6' , κατάφεραν να προηγηθούν στο 37' με τον Μαρέσκα και να διπλασιάσουν τα τέρματα τους στο 39' με τον Γκαλέτι.
Στο δεύτερο ημίχρονο ακόμη πιο....απογοητευτικοί οι ερυθρόλευκοι έδωσαν την δυνατότητα στην Λάρισα να ανέβει και να μειώσει το σκορ στο 81 με το Ρομέου , σπέρνοντας την ανησυχία στο Καραΐσκάκη ... χωρίς ωστόσο να υπάρξει νέο στραβοπάτημα
Έτσι ο Ολυμπιακός παραμένει και πάλι 5 βαθμούς πίσω από την κορυφή.


Το σχέδιο του Καποδίστρια 2 που παρουσίασε ο υπ. Εσωτερικών στους βουλευτές του ΠΑΣΟΚ: ΚΑΤΩ ΑΠΟ 380 ΔΗΜΟΙ, 14 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

Κάτω από 380 δήμους και 14 περιφέρειες (εκ των οποίων αυτές της Αττικής και της Θεσσαλονίκης μητροπολιτικές) περιλαμβάνει ο «Καποδίστριας 2» που παρουσίασε το Σάββατο το απόγευμα ο υπουργός Εσωτερικών Γιάννης Ραγκούσης σε πάνω από 70 βουλευτές του ΠΑΣΟΚ οι οποίοι συμμετείχαν στο διευρυμένο Κοινοβουλευτικό Τομέα Εργασίας.
Όπως είπε ο κ. Ραγκούσης, όσον αφορά τους δήμους η κυβέρνηση θα στηριχθεί στη μελέτη του Ινστιστούτου Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΙΤΑ) που προβλέπει 380 με 390 από 1035 που είναι σήμερα ,ενώ οι νέες περιφέρειες θα ταυτίσθούν με τις 13 διοικητικές που υφίστανται σήμερα συν την περιφέρεια Θεσσαλονίκης (είναι πιθανόν να περιλαμβάνει και τη νομαρχία Χαλκιδικής) που όπως και η Αττική, θα είναι μητροπολιτική.
Σύμφωνα με τα όσα είπε ο υπουργός Εσωτερικών στις περιφέρειες θα μεταφερθούν όλες... οι αρμοδιότητες από το κεντρικό κράτος και τις νομαρχίες που αφορούν την αναπτυξιακή διάσταση των περιοχών (κατανομή του ΕΣΠΑ, κατάρτιση αναπτυξιακών σχεδίων με βάση τα συγκριτικά πλεονεκτήματα κάθε περιοχής κλπ), ενώ στους δήμους αυτές που αφορούν την εξυπηρέτηση του πολίτη (υγεία πρόνοια, παιδεία, πολεδομίες, καθαριότητα κλπ).

Ο Παπανδρέου ανακοινώνει τα κονδύλια

Όσον αφορά τους πόρους, ο κ. Ραγκούσης είπε ότι θα υπερδιπλασιαστεί το κονδύλι του «ΘΗΣΕΑ 2» (υπενθυμίζεται ότι η κυβέρνηση της ΝΔ είναι μιλήσει για 3,7 δις στην πενταετία 2009 -2014), ενώ θα δοθούν και περίπου 600 εκ. ευρώ επιπλέον από το ΕΣΠΑ. Πάντως, σύμφωνα με πληροφορίες της αυτοδιοίκησης gr τα συγκεκριμένα ποσά θα ανακοινώσει ο ίδιος ο πρωθυπουργός μετά την αυριανή (Κυριακή) συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Επιπλέον, ενδεικτικό της σημασίας που δίνει η κυβέρνηση στο θέμα του «Καποδίστρια 2» είναι το γεγονός ότι ο υπουργός Εσωτερικών πρόκειται τη Δευτέρα να επισκεφθεί τον πρόεδρο της Δημοκρατίας προκειμένου να τον ενημερώσει για το σχέδιο.

Υπενθυμίζεται ότι το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης έχει θέσει ως προϋπόθεση για να προχωρήσει ο «Καποδίστριας 2» την εξέυρεση περίπου 4 δις ευρώ.

Αντιρρήσεις βουλευτών

Όπως έγραψε την Παρασκευή η αυτοδιοίκηση gr οι ενστάσεις των βουλευτών εστιάζονται κυρίως στις υπερεξουσίες δημάρχων και περιφερειαρχών, γεγονός το οποίο εκφράστηκε από πολλούς βουλευτές στη σημερινή συνεδρίαση. Μάλιστα, τόσο ο Μιλτιάδης Παπαϊωάννου όσο και ο Βαγγέλης Παπαχρήστος έθεσαν θέμα ασυμβιβάστου, με την έννοια να μην απαγορευθεί σε δημάρχους και περιφεριάρχες να βάζουν υποψηφιότητα για βουλευτές. Σύμφωνα με πληροφορίεες είναι μια ρύθμιση που αντιμετώπιζει θετικά ο υπουργός Εσωτερικών.

Πλην του θέματος των υπερεξουσιών των τοπικών αρχόντων, πολλοί βουλευτές έθεσαν το θέμα των κονδυλίων, καθώς ο κ. Ραγκούσης δεν ήταν συγκεκριμένος, τονίζοντας χαρακτηριστικά ότι «η ΝΔ βάζει ψηλά τον πήχη κι εμείς πρέπει να απαντήσουμε».

http://www.aftodioikisi.gr/controlItem.aspx?id=5464

Κινητοποιήσεις των αγροτών κατεβαίνουν στους δρόμους

Νέο γύρο κινητοποιήσεων ξεκινούν αγρότες που διεκδικούν εγγυημένες τιμές για τα προϊόντα τους και μείωση του κόστους παραγωγής, που αποφάσισαν την κάθοδο στους δρόμους την Τετάρτη 20 Ιανουαρίου, μετά τη συνεδρίαση του Πανελλαδικού Συντονιστικού Οργάνου στην Κατερίνη.
Οι αγρότες του θεσσαλικού κάμπου αποφάσισαν να μεταβούν στην Αγιά και στην Ελασσόνα. Οι αγρότες από τη Φλώρινα και το Αμύνταιο προγραμματίζουν τον αποκλεισμό του Τελωνείου Νίκης και της Εγνατίας Οδού. Οι αγρότες από ...το Νομό Κιλκίς θα μεταβούν στα Τελωνεία Δοϊράνης και Ευζώνων.
Κάθοδο με τα τρακτέρ τους σήμερα στη Θεσσαλονίκη για να θέσουν τα αιτήματά τους στους υφυπουργούς Εσωτερικών, Θεοδώρα Τζάκρη και Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Μάρκο Μπόλαρη αποφάσισαν οι ελαιοπαραγωγοί της Χαλκιδικής σε χθεσινή σύσκεψή τους.
Οι αγρότες θα ξεκινήσουν από τον κόμβο της Νέας Τρίγλιας, όπου έχουν παρατεταγμένα τα αγροτικά μηχανήματά τους και θα κατευθυνθούν στη Θεσσαλονίκη για να παραδώσουν υπόμνημα με τα αιτήματά τους και να ζητήσουν να προγραμματιστεί συνάντησή τους με την υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, Κατερίνα Μπατζελή.
Μεταξύ των αιτημάτων των αγροτών είναι η κατάρτιση μητρώου αγροτών, η μείωση του κόστους παραγωγής και η άμεση καταβολή της ενιαίας ενίσχυσης.
«Ζητάμε ακόμη επίλυση του τοπικού ζητήματος, δηλαδή καταβολή της διαφοράς μεταξύ της μέσης τιμής πώλησης για τη φετινή σοδιά, που είναι 0,70 λεπτά το κιλό και μεταξύ του κόστους παραγωγής, ώστε να μπορέσουμε να ξανακαλλιεργήσουμε", δήλωσε στο ΑΠΕ - ΜΠΕ ο εκπρόσωπός τους Φιλαλήθης Καπάνδριας.
«Σήμερα κατεβαίνουμε στη Θεσσαλονίκη και σε νέα σύσκεψη του συντονιστικού οργάνου θα αποφασιστούν τα περαιτέρω βήματα των κινητοποιήσεων», ανέφερε ο κ. Καπάνδριας

ΑΠΕ - ΜΠΕ

Related Posts with Thumbnails