Τετάρτη, 7 Ιανουαρίου 2009

Στροφή στις δεξιότητες - υποβάθμιση της μόρφωσης

Ιδιαίτερα δυναμικά τα τελευταία χρόνια μπήκε στην ορολογία της εκπαίδευσης ο όρος «δεξιότητες», για να σηματοδοτήσει τον προσανατολισμό που θα «πρέπει» να πάρουν τα εκπαιδευτικά συστήματα, προκειμένου να ανταποκριθούν στις «σύγχρονες ανάγκες». Στην ουσία, για μια ακόμα φορά, αυτό που παρουσιάζεται σαν «σύγχρονο» και «καινοτόμο» οδηγεί τελικά στην υποβάθμιση και αποτελεί οπισθοδρόμηση.
Οι δεξιότητες αποθεώνονται και μάλιστα εμφανίζονται σαν κάτι καινοτόμο, κάτι ανώτερο και πιο «συμφέρον» από την πραγματική γνώση, η οποία σκόπιμα απαξιώνεται. Είναι χαρακτηριστική η διατύπωση στο κείμενο διαβούλευσης της ΕΕ για το σχολείο στον 21ο αιώνα: «Σ' έναν ολοένα πιο σύνθετο κόσμο η δημιουργικότητα, η ικανότητα πλευρικής σκέψης, οι εγκάρσιες δεξιότητες και η προσαρμοστικότητα τείνουν να έχουν μεγαλύτερη αξία από συγκεκριμένους κορμούς γνώσης», αναφέρεται χαρακτηριστικά. Βέβαια, η ολόπλευρη μόρφωση, η οποία συμβάλει στην κατανόηση των νόμων της φύσης και της κοινωνίας, μέσα από την οποία διαμορφώνεται η ικανή να πάρει την τύχη της στα χέρια της προσωπικότητα, είναι αναντικατάστατη, γίνεται ωστόσο προνόμιο όλο και λιγότερων καθώς μεταφέρεται όλο και σε υψηλότερες βαθμίδες της εκπαίδευσης.
Παρά την ανάγκη για συστηματική εκπαίδευση και ολόπλευρη μόρφωση, με βάση και τη Διάσκεψη της Λισαβόνας τα κράτη - μέλη δεσμεύονται να θέσουν ως προτεραιότητα της εκπαίδευσης τις λεγόμενες δεξιότητες - κλειδιά που είναι: η επικοινωνία στη μητρική γλώσσα και σε ξένες γλώσσες, οι ικανότητες στα μαθηματικά, τις φυσικές επιστήμες και την τεχνολογία, ο χειρισμός Η/Υ, η ικανότητα του «μαθαίνω πώς να μαθαίνω», η κοινωνική και πολιτική συνείδηση, οι πρωτοβουλίες και η επιχειρηματικότητα, η πολιτισμική συνείδηση και έκφραση. Με βάση αυτές διαμορφώνεται και το περιεχόμενο της εκπαίδευσης.
Ξεκινώντας από τη δεξιότητα «μαθαίνω να μαθαίνω» εισάγεται κανείς στη φιλοσοφία του κυνηγιού των καταρτίσεων σε όλη τη διάρκεια της ζωής, προκειμένου να μπορεί ο εργαζόμενος να ανταποκρίνεται στις εκάστοτε εφήμερες ανάγκες της αγοράς εργασίας. Την ίδια στιγμή, προοιωνίζεται ένα επίσης «διά βίου» κυνήγι μιας δουλειάς μέσα από εναλλασσόμενα διαστήματα κατάρτισης - δουλειάς - ανεργίας - επανακατάρτισης. Όλες, ωστόσο, οι δεξιότητες εντάσσονται στο πλαίσιο της διά βίου μάθησης.
Στο επίπεδο του σχολείου, «μαθαίνω να μαθαίνω» σημαίνει ότι ο μαθητής καλείται να οικοδομήσει μόνος του τη μόρφωσή του μέσα από διάφορες - συχνά σκόρπιες - πληροφορίες που του δίνονται, οδηγώντας τον τελικά στην αμορφωσιά.

«Αποκωδικοποιώντας» τις βασικές δεξιότητες»
Σε ό,τι αφορά τις υπόλοιπες δεξιότητες, μέσα και από τα επίσημα κείμενα της ΕΕ γίνεται εύκολα η αποκωδικοποίησή τους.
Ειδικότερα, όπως έχει φανεί και από τις πρόσφατες αλλαγές στο περιεχόμενο του σχολείου και από το περιεχόμενο των νέων βιβλίων η «επικοινωνία στη μητρική γλώσσα» φαίνεται ότι περιορίζει τη χρήση της γλώσσας στην επικοινωνία και δεν την αντιμετωπίζει σαν μέσο οργάνωσης της σκέψης και έκφρασης. Αντίστοιχη είναι και η στάση προς τις ξένες γλώσσες καθώς συνολικά η γλώσσα περιορίζεται στη χρηστική λειτουργία της.
Η μαθηματική ικανότητα και οι βασικές ικανότητες στην επιστήμη και την τεχνολογία ουσιαστικά αφορούν την ικανότητα επίλυσης των λεγόμενων καθημερινών προβλημάτων.
Για τις φυσικές επιστήμες περιορίζεται στην ικανότητα δημιουργίας συλλογισμών με βάση την παρατήρηση της φύσης, χωρίς τη βαθιά κατανόηση των νόμων που τη διέπουν.
Όσο για τις «πρωτοβουλίες και την επιχειρηματικότητα», όπως είχε δηλώσει και ο ίδιος ο υπουργός Παιδείας, σχετικά με τα εκπαιδευτικά προγράμματα, «καλλιεργούν την καινοτόμο επιχειρηματική σκέψη και δράση, ώστε όσοι αποφοιτούν από αυτά να είναι σε θέση να συμβάλλουν, ως εργαζόμενοι, στην ενίσχυση της αποτελεσματικότητας και της ανταγωνιστικότητας των φορέων που θα τους προσλάβουν, ή να είναι σε θέση να ξεκινήσουν τη δική τους δουλειά». Δηλαδή να γίνουν αποδοτικοί, να κατανοούν την πρόοδο της επιχείρησης που δουλεύουν σαν δική τους ευθύνη και να τα δίνουν όλα.
Τέλος, πολιτιστική συνείδηση και έκφραση για την ΕΕ είναι φανερό πια ότι σημαίνει καλλιέργεια των συμπεριφορών και των αντιλήψεων που σε καμία περίπτωση δε θα βλάπτουν το εκμεταλλευτικό σύστημα, αλλά και ενεργητικά θα το στηρίζουν.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα που αποτελεί σημείο αναφοράς και μέσο πίεσης για στροφή της Παιδείας στην παροχή δεξιοτήτων είναι το πρόγραμμα PISA του ΟΟΣΑ.
Βασικός στόχος του προγράμματος εμφανίζεται ο προσδιορισμός της ικανότητας των 15χρονων μαθητών να εφαρμόσουν τις δεξιότητες που αποκτούν στην επίλυση καθημερινών προβλημάτων. Έτσι, προκειμένου να μην «υστερούν» οι μαθητές έναντι των συνομηλίκων τους των άλλων χωρών και για την προώθηση της «ανταγωνιστικότητας» της οικονομίας, θα πρέπει να πειστεί ο λαός ότι στόχος της εκπαίδευσης είναι να μάθει το παιδί να υπολογίζει σε ευρώ, να είναι καλός καταναλωτής, να ξέρει να διαβάζει τους λογαριασμούς και όχι π.χ. η καλλιέργεια ιστορικής συνείδησης, η κατανόηση των νόμων της φύσης κλπ.
Εξατομίκευση των προσόντων
Η υποκατάσταση της όποιας ολόπλευρης μόρφωσης από χρηστικές ληξιπρόθεσμες δεξιότητες προς εξαργύρωση από την «αγορά» δεν περιορίζεται βέβαια στο σχολείο.
Μέσα από τις ρυθμίσεις της Μπολόνια, το πτυχίο χάνει το χαρακτήρα του, διασπάται σε κύκλους και καθιερώνονται οι «πιστωτικές μονάδες» που μετρούν καταρτίσεις, ανεξάρτητα τελικά από το πώς αποκτήθηκαν.
Για να διευκολυνθεί, μάλιστα, η «αγορά» να χρησιμοποιήσει αυτές τις ληξιπρόθεσμες μαθήσεις που αποκτιούνται μέσα από διάφορες μορφές τυπικής και άτυπης εκπαίδευσης, η ΕΕ έχει εκπονήσει πλαίσιο για τη διαφάνεια των επαγγελματικών προσόντων και ικανοτήτων, μέσα από το οποίο κάθε ένας αντιμετωπίζεται εξατομικευμένα, στη διάθεση των επιχειρήσεων, ανάλογα με τις δεξιότητες που έχει είτε από επαγγελματική εκπαίδευση, είτε από προπτυχιακές σπουδές, είτε από επαγγελματική εμπειρία κλπ.
Οι πραγματικοί λόγοι
Με βάση τις εξελίξεις στην παραγωγή, το μεγάλο κεφάλαιο θέλει να εξυπηρετεί τα συμφέροντά του μια μαζική εκπαίδευση χαμηλής στάθμης που προωθεί τις αρχές της εναλλαγής και της ευελιξίας. Η ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών και των επιτευγμάτων της επιστήμης δίνει τη δυνατότητα να χρησιμοποιούνται λιγότερα υψηλά ειδικευμένα στελέχη και από την άλλη, δημιουργείται μία στρατιά ευέλικτων, καταρτισμένων εργαζομένων που θα προσαρμόζονται στις εφήμερες ανάγκες του. Οι μεταρρυθμίσεις που έχει υπαγορεύσει η ΕΕ τα τελευταία χρόνια στα εκπαιδευτικά συστήματα αυτή τη λογική υπηρετούν. Για τη μεγάλη μάζα των μαθητών μένουν οι επιφανειακές ληξιπρόθεσμες δεξιότητες, τόσες όσες χρειάζονται για να είναι αποδοτικοί εργαζόμενοι και πειθήνιοι πολίτες.
Άλλωστε, το ότι όλη αυτή η στροφή στις δεξιότητες εξυπηρετεί το μεγάλο κεφάλαιο και δεν αποτελεί ανάγκη του λαού από τον οποίο ουσιαστικά στερούν την ολόπλευρη μόρφωση σε μια εποχή που μπορεί και πρέπει να την κατακτά, το ομολογούν και οι ίδιοι οι προπαγανδιστές αυτού του μοντέλου εκπαίδευσης. Έτσι, στην πρόσφατη ανακοίνωσή της «Βελτίωση των ικανοτήτων για τον 21ο αιώνα: ατζέντα για την ευρωπαϊκή συνεργασία στο σχολικό τομέα», η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζητά «καλύτερη συνεργασία των κρατών - μελών, προκειμένου να καταστούν τα σχολικά συστήματα πιο προσαρμοσμένα στις ανάγκες των μαθητών και των εργοδοτών».
Ο ίδιος ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ομολογεί στο βιβλίο «η αυτοαξιολόγηση στο ευρωπαϊκό σχολείο» (εκδόσεις «Μεταίχμιο» 2005), «χρειαζόμαστε το σχολείο των δεξιοτήτων γιατί:
Α. οι δεξιότητες αξιολογούνται και αποτιμούνται εύκολα,
Β. μόνον οι δεξιότητες μπορούν να προσαρμοστούν στις ραγδαία μεταβαλλόμενες ανάγκες της αγοράς,
Γ. μόνο με τις δεξιότητες μπορούμε να πείσουμε τους νέους να κυνηγούν άλλες ανανεωμένες καταρτίσεις και να δικαιολογούμε έτσι τις αλλαγές απασχόλησης, κάθε φορά, χωρίς προηγούμενα δικαιώματα...»
Με δεδομένη τη θέση της ΕΕ και των κεφαλαιοκρατών είναι ανάγκη οι εργαζόμενοι, οι μαθητές, οι σπουδαστές, οι εκπ/κοί να δυναμώσουν την πάλη τους ενάντια στα προγράμματα ΟΟΣΑ, ΕΕ, ενάντια στο πρόγραμμα PISA, να διεκδικήσουν ουσιαστική εκπαίδευση για όλα τα παιδιά και στην προοπτική της κοινωνίας που θα καταργεί την εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο να παλέψουν για:
ü 12χρονο αποκλειστικά δημόσιο, δωρεά, βασικό υποχρεωτικό σχολειό – σχολειό που θα παρέχει ολόπλευρη μόρφωση, η οποία συμβάλει στην κατανόηση των νόμων της φύσης και της κοινωνίας, μέσα από την οποία διαμορφώνεται η ικανή να πάρει την τύχη της στα χέρια της προσωπικότητα.
ü Ενιαία αποκλειστικά δημόσια και δωρεάν Τριτοβάθμια εκπαίδευση


ΔΑΜΑΛΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΔΑΣΚΑΛΟΣ
ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΤΟΥ ΠΑΜΕ

Ετοιμάζονται να βομβαρδίσουν την Ράφα ...

Φυλλάδια με τα οποία προειδοποιούν τον πληθυσμό για επικείμενο βομβαρδισμό στη Ράφα έριξαν οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις, καλώντας τον άμαχο πληθυσμό να απομακρυνθεί από την περιοχή.
«Έχετε διορία ως τις 20.00 τοπική ώρα (21.00 Ελλάδος) για να απομακρυνθείτε» αναφέρεται. Η αιτιολογία που επικαλείται το Ισραήλ είναι ότι «τρομοκράτες έχουν ανοίξει σήραγγες και αποθηκεύουν οπλισμό».
Το πως θα φύγουν βέβαια άγνωστο αφού ακόμη και οι οδικές αρτηρίες έχουν καταστραφεί.

ΕΠΙΘΕΣΗ ΔΕΧΕΤΑΙ ΤΟ MAKELIO.BLOGSPOT


κάποιοι προσπαθούν να καταστρέψουν την σελίδα στο makelio.blogspot

ΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΤΗΣ ΣΗΜΕΡΙΝΗΣ 7/1/2009 ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΛΟΤΤΟ


ΤΑ ΤΥΧΕΡΑ ΝΟΥΜΕΡΑ ΤΗΣ ΣΗΜΕΡΙΝΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΛΟΤΤΟ ΕΙΝΑΙ

17, 31, 28, 42, 4, 14

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ

Ο ανασχηματισμός του 2009 : Το πρώτο γενικό συμπέρασμα είναι : Έφυγαν οι "Βατοπεδινοί" και ήρθαν οι "Εξεταστικοί !!!

Ο σημερινός ανασχηματισμός, ήταν σχετικά προβλέψιμος και σε μεγάλο βαθμό αναμενόμενος. Κάποια πρωτοκλασάτα πρόσωπα, που κρατούν τις ομαδοποιημένες τάσεις παρέμειναν. Κάποια άλλα, απομακρύνθηκαν με τη στάμπα της προσωπικής τους αποτυχίας, (του βατοπεδινού αμαρτωλού που υπακούοντας στη "σεμνότητα και ταπεινότητα"), καταγεγραμμένη στο ιστορικό προσωπικό τους πολιτικό μητρώο, και οι οποίοι, δυστυχώς για αυτούς, μετεβλήθησαν από "ενάρετοι και πιστοί", σε "Ιούδες της παράταξης", φορτωμένοι όλα τα κρίματα, την ανικανότητα και την ατολμία του αρχηγού τους, αυτού δηλαδή που όταν άρχισε να αντιλαμβάνεται το ρόλο του ως πρωθυπουργού, άρχισε η αντίστροφη μέτρηση της κατακρήμνισης ΟΧΙ μόνο της κυβέρνησης του αλλά και ολόκληρης της δεξιάς παράταξης.
Ενδιαφέρον παρουσιάζει η επιλογή όσων τον υπηρέτησαν προσωπικά αλλά και πιστά, ξεπουλώντας τα όποια αποθέματα της δικής τους αξιοπιστίας και φερεγγυότητας που διέθεταν, και για αυτό εισήλθαν είτε για πρώτη φορά, ως άφθαρτοι και αδοκίμαστοι, είτε ενώ είχαν αποτύχει αλλού, η δουλική τους οσφυοκαμψία δικαιώθηκε.
Τέλος η κατηγορία των έμπιστων και κολλητών οι οποίοι, έτσι και αλλιώς επιλέγουν την αλλαγή που αυτοί ως φίλοι προτείνουν και ικανοποιούνται.
Το πρώτο γενικό συμπέρασμα είναι : Έφυγαν οι "Βατοπεδινοί" και ήρθαν οι "Εξεταστικοί.
Υλικά φθαρμένα από ανακολουθία, ασυνέπεια και επικίνδυνη συνεπευθυνότητα ένοχης ανοχής. . .
και "μια από τα ίδια", αφού τελικά ο ίδιος ο ανεύθυνο/υπεύθυνος παραμένει . . . απροσχημάτιστα ανασχημάτιστος.

Αυτά προς το παρόν, ο "ΣΤΟΧΑΣΜΟΣ-ΠΟΛΙΤΙΚΗ" τους εύχεται κάθε επιτυχία στο έργο τους,
για το καλό αυτής της ακυβέρνητης χώρας και στους ίδιους προσωπική δύναμη, κουράγιο και αυτοπεποίθηση, καθώς επίσης να διδαχθούν από τα παθήματα που χρεώθηκαν οι απομακρυνθέντες προκάτοχοι τους. Το "ΔΕΝ ήξερα ή ο προηγούμενος τα έκανε έτσι και αλλιώς" ΔΕΝ περνάει . . . όλοι σας είστε συνυπεύθυνοι (και οι 151+1) διότι επί μία πενταετία υπήρξατε ψευδόμενοι και υποστηριχτές στο πανέξυπνο μονάρχη σας, αρχιτσοπάνο του Μαξίμου κ. στρατηγό Αναξιάδη του : "εγώ ΔΕΝ ξέρω τίποτα τα ήξερα όλα και τώρα τα μαθαίνω όλα από τις τηλεοράσεις".
"Εδώ και τώρα" ρωτήστε τους "παραλανηθένετες" και αποφασίστε, με την συνείδηση σας,
μέχρι ποιου σημείου ενδοτισμού και ξεφτίλας θα φτάσετε και εσείς για τις καρέκλες σας.
Ο λαός περιμένει στροφή στη πολιτική σας και ενδιαφέρον στην ασφάλεια του και την αυτονόητη καθημερινότητα του, στο ελάχιστον . . . τουλάχιστον.

Νάσος Ζαγγογιάννης
http://stoxasmos-politikh.blogspot.com/2009/01/2009.html

ΛΟΥΚΕΤΟ ΣΕ 120 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΟΤΕ

Το κλείσιμο 120 περίπου καταστημάτων λόγω της ελάχιστης ή μηδενικής εμπορικής δραστηριότητας τους αποφάσισε ο ΟΤΕ τονίζοντας ωστόσο ότι η επιλογή αυτή δεν συνεπάγεται απολύσεις.
«Οι θέσεις εργασίας των 250 εργαζομένων στα εν λόγω καταστήματα είναι διασφαλισμένες και έχει ληφθεί ειδική μέριμνα για την αξιοποίησή τους σε άλλες οργανικές θέσεις» διαβεβαιώνει ο Οργανισμός.
Από την πλευρά τους, οι υπάλληλοι του ΟΤΕ διαμαρτύρονται για την απόφαση να κλείσουν τα καταστήματα του Οργανισμού, ενώ εξακολουθούν να εκφράζουν την έντονη αντίθεσή τους και στην παραχώρηση του ΟΤΕ στην DT.
Στο πλαίσιο αυτό πραγματοποιούν 24ωρη απεργία την Πέμπτη.
Ειδικότερα στην σχετική ανακοίνωσή του ΟΤΕ, με αφορμή δημοσιεύματα στον Τύπο σχετικά με το Δίκτυο Καταστημάτων του, τονίζεται:
Λόγω της ελάχιστης ή μηδενικής εμπορικής δραστηριότητάς τους, κρίνεται σκόπιμη η διακοπή της λειτουργίας κάποιων καταστημάτων. Τα καταστήματα αυτά, περίπου 120 συνολικά, συνεισφέρουν περίπου το 3% των πωλήσεων των καταναλωτικών προϊόντων του ΟΤΕ.
Οι πωλήσεις από τα παραπάνω καταστήματα θα αναδρομολογηθούν στα πλησιέστερα καταστήματα του Ομίλου ΟΤΕ και στο 134, το Κέντρο Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης.
Όσον αφορά στους περίπου 250 εργαζομένους στα εν λόγω καταστήματα, ο ΟΤΕ διαβεβαιώνει εκ νέου ότι αφενός οι θέσεις εργασίας είναι διασφαλισμένες, αφετέρου έχει ληφθεί ειδική μέριμνα για την αξιοποίησή τους σε άλλες οργανικές θέσεις εργασίας.
Λαμβάνοντας υπόψη τις γεωγραφικές ιδιαιτερότητες κάποιων περιοχών (π.χ. νησιά, απομακρυσμένες περιοχές, κλπ) δημιουργούνται πανελλαδικά 38 «Σημεία Εξυπηρέτησης».
Τα Σημεία αυτά παρουσίας του ΟΤΕ θα καλύψουν τις ανάγκες των καταναλωτών για εξοφλήσεις λογαριασμών καθώς και παροχή υποστήριξης σε θέματα που αφορούν προϊόντα και υπηρεσίες ΟΤΕ.
Η διαδικασία εξορθολογισμού του Δικτύου Καταστημάτων του ΟΤΕ έχει ξεκινήσει από το 2006 και εντάσσεται στη στρατηγική του ΟΤΕ για τη βελτιστοποίηση και την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας του δικτύου του.

Πηγη:in.gr (ΑΠΕ)

ΑΠΙΣΤΕΥΤΟ ..... ΔΕΙΤΕ ΤΙ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΑΤΕ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΑΝ ΕΙΧΑΤΕ ΚΙΝΕΖΙΚΑ ΜΑΤΙΑ ....


Εάν δεν μπορείς να διαβάσεις τι γράφει, ξαναδοκίμασε ....

όμως αυτή την φορά τράβα τις άκρες των ματιών σου σαν να είσαι κινέζος....


το συγκεκριμενο μας σταλθηκε με e-mail

ΑΧΤΙΔΑ ΕΛΠΙΔΑΣ ΓΙΑ ΕΚΕΧΕΙΡΙΑ ΣΤΗ ΛΩΡΙΔΑ ΤΗΣ ΓΑΖΑΣ.....

Υπό εξέταση είναι το γαλλοαιγυπτιακό σχέδιο εκεχειρίας στη Λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα τόσο με το Ισραήλ όσο και με τη Χαμάς, παρά την ανακοίνωση του Νικολά Σαρκοζί ότι η πρόταση έγινε αποδεκτή από την ισραηλινή πλευρά.
«Καλωσορίζουμε τη γαλλοαιγυπτιακή πρωτοβουλία. Θέλουμε να τη δούμε να πετυχαίνει» δήλωσε ο εκπρόσωπος του Ισραηλινού πρωθυπουργού Εχούντ Ολμέρτ. Πρόσθεσε όμως πως «οι συνομιλίες συνεχίζονται στη βάση αυτής της πρωτοβουλίας. Μία βιώσιμη ηρεμία στο Νότο θα βασιστεί στην πλήρη απουσία εχθρικών πυρών από τη Γάζα στο Ισραήλ και σε ένα αποτελεσματικό εμπάγκο όπλων στη Χαμάς, με την υποστήριξη της διεθνούς κοινότητας».
Αξιωματούχος της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας δήλωσε πως η αιγυπτιακή πρόταση είναι υπό εξέταση.
Πηγη:naftemporiki.gr

Λευτεριά μέσα από τις πέτρες ....

Χώμα μου, πέτρες μου σας παρακαλώ αγκαλιάστε τον όσο πιο απαλά, σφίξτε τον όσο πιο τρυφερά, χαϊδέψτε τον, κομμάτι σας είναι, εσείς τον γεννήσατε.Ετσι όπως πάνω σας κρατιέται με τα σφιγμένα απ' τον θάνατο δάχτυλα, στηρίξτε τον. Και νιώστε τα χείλη, που βυθισμένα στην πούδρα σας σφραγίζουν σαν πόρτες τον απόηχο απ' αυτό που ήταν η πνοή της ψυχής του: την κραυγή του. Και ακούστε τον.Την κραυγή, που ανέβηκε μέσα απ' τα σπλάχνα του, όχι μία, αλλά χίλιες και μύριες φορές: «Λευτεριά».Χώμα μου και... πέτρες και σκόνη κοιτάχτε τον έτσι, καθώς με απλωμένα τα χέρια προσεύχεται. Και στηρίξτε τον.Να ορθωθεί η φωνή, να γκρεμίσει. Την πλάκα, που από πάνω του απλώνεται σαν φυλακή. «Λευτεριά» φωνάζει. Ακούστε τον. Λευτεριά από μπότα αφέντη όποιου είδους. Λευτεριά για πατρίδες και από πατρίδες. Λευτεριά από κάθε αλυσίδα, που δένει τα χέρια, τη γλώσσα, τα πόδια, το πνεύμα.Λευτεριά απ' τους φόβους, που είναι οι πιο βαριές αλυσίδες. Οχι οι έξω. Οι φόβοι οι μέσα, που έχει καθένας στο στήθος του. Αυτοί είναι οι πιο σκληρές αλυσίδες.Δεν έρχεται νέα χρονιά, πέτρες και χώμα. Η ίδια χρονιά διαρκεί στων ανθρώπων το γένος. Η σφεντόνα έγινε βέλος και το δόρυ έγινε όπλο φωτιάς.Για ένα λάκκο νερό γίνονται οι φόνοι, για μία πέτρα που λάμπει, για μια μαύρη λάσπη, για ό,τι η κάθε εποχή νομίζει πολύτιμο.Για μία κοτρώνα, που πάνω της κάποιος διατάζει και που παίρνει το σχήμα καρέκλας και θρόνου.Προσευχή ανεβαίνει απ' αυτό το χώμα, που έχει το σχήμα ανθρώπου. Αγκαλιά ζητάει, της γυναίκας του, να χαϊδεύει κεφάλια παιδιών, των παιδιών του, τους καρπούς της τροφής του να γεύεται, ζεστασιά και δροσιά να του δίνουν τα λίγα φορέματα. Και φωνή! Η δική του φωνή να μπορεί να ακούγεται ελεύθερα. Και να γίνεται πράξη.Δρασκελιά! Το κάθε του βήμα να είναι ανεμπόδιστο. Να διαλέγει και τόπους και ανθρώπους. Να διαλέγει πατρίδα. Πατρίδα χωρίς συρμάτινα σύνορα και αίμα. Πατρίδα κοινής γλώσσας και ονείρων. Πατρίδα σαν αυτή, που κάποτε θά 'ρθει: Όλη η Γη μια πατρίδα.Μέχρι τότε αυτός, που ματωμένος τώρα προσεύχεται, θα κρατιέται σφιχτά από τις πέτρες, είτε ρέει ψυχή είτε όχι στα σπλάχνα του.Και μ' αυτές θα παλεύει ν' ανοίξει το δρόμο ανάμεσα από μίσος τυφλό και πλούτο κι αγριάδα ανθρώπινη.Ώσπου όλοι μαζί να χαθούμε ή όλοι μαζί να σωθούμε. Γιατί όλοι μαζί στη μοίρα της ίδιας πατρίδας ανήκουμε. Αυτής, που αγκαλιάζει το άψυχο σώμα. Στο χώμα, που μας κάνει αδέρφια.

Γ. Παπαδόπουλος-Τετράδης

ΔΕΙΤΕ ΟΛΗ ΤΗ ΝΕΑ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ..... ΟΠΩΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΗΚΕ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΑΝΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟ

Υπουργός Οικονομίας: Γιάννης Παπαθανασίου
Υφυπουργοί: Αντώνης Μπέζας, Νίκος Λέγκας, Αθανάσιος Μπούρας
Υπουργός Εξωτερικών: Ντόρα Μπακογιάννη
Υφυπουργοί: Θόδωρος Κασσίμης, Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης, Γιάννης Βαληνάκης
Υπουργός Εσωτερικών και Δημόσιας Τάξης: Προκόπης Παυλόπουλος
Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών: Χρήστος Μαρκογιαννάκης, Αθανάσιος Νάκος, Χρήστος Ζώης
Υπουργός Άμυνας: Βαγγέλης Μεϊμαράκης
Υφυπουργοί: Κώστας Τασούλας, Γιάννης Πλακιωτάκης
Υπουργός ΠΕΧΩΔΕ: Γιώργος Σουφλιάς
Υφυπουργοί: Σταύρος Καλογιάννης, Θεμιστοκλής Ξανθόπουλος
Υπουργός Ανάπτυξης: Κωστής Χατζηδάκης
Υφυπουργοί: Γιώργος Βλάχος, Γιάννης Μπούγας
Υπουργός Μεταφορών: Ευριπίδης Στυλιανίδης
Υφυπουργός: Μιχάλης Μπεκίρης
Υπουργός Παιδείας: Άρης Σπηλιωτόπουλος
Υφυπουργοί: Ανδρέας Λυκουρέντζος, Σπύρος Ταλιαδούρος
Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης: Σωτήρης Χατζηγάκης
Υφυπουργοί: Κωνσταντίνος Κιλτίδης, Μιχάλης Παπαδόπουλος
Υπουργός Ναυτιλίας: Αναστάσης Παπαληγούρας
Υφυπουργός: Πάνος Καμένος
Υπουργός Μακεδονίας Θράκης: Σταύρος Καλαφάτης
Υπουργός Δικαιοσύνης: Νίκος Δένδιας
Υπουργός Πολιτισμού: Αντώνης Σαμαράς
Υφυπουργός: Γιάννης Ιωαννίδης
Υπουργός Τουριστικής Ανάπτυξης: Κώστας Μαρκόπουλος
Υπουργός Υγείας: Δημήτρης Αβραμόπουλος
Υφυπουργοί: Γιώργος Παπαγεωργίου, Μάριος Σαλμάς
Κυβερνητικός Εκπρόσωπος: Ευάγγελος Αντώναρος

ΕΝΤΟΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΥ ΣΧΗΜΑΤΟΣ Η ΣΟΦΙΑ ΚΑΛΑΤΖΑΚΟΥ

ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΣΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ Η ΣΟΦΙΑ ΚΑΛΑΝΤΖΑΚΟΥ....

ΟΠΟΤΕ ΗΔΗ ΜΕΤΡΑΜΕ 2 ΜΕΣΣΗΝΙΟΥΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

ΟΙ ΕΚΤΟΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ , ΛΙΑΠΗΣ , ΚΟΝΤΟΣ , ΔΟΥΚΑΣ , ΧΗΝΟΦΩΤΗΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΝΕΟΣ ΤΣΑΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ....

ΕΚΤΟΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Ο ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ ;;;;;

ΕΚΤΟΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΕΛΕΙΩΣ Ο ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ ;;;;;;;
ΕΤΣΙ ΛΕΝΕ ΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΜΕΤΑΔΙΔΕΙ Η ΝΕΤ

ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Ο ΑΡΗΣ ΣΠΗΛΙΟΤΟΠΟΥΛΟΣ ...

ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΗΝ ΗΓΕΣΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΑΠΟ ΌΤΙ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ Ο ΑΡΗΣ ΣΠΗΛΙΟΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΝΑ ΠΗΓΑΙΝΕΙ Ο ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΑΜΑΡΑΣ

ΤΗΝ ΥΠΟΥΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΗ ΣΑΜΑΡΑ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΥΝ ΟΙ ΠΗΡΟΦΟΡΙΕΣ.....

ΕΝΑΣ Ή ΔΥΟ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΤΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ;;;;

ΣΕ ΤΡΟΧΙΑ ΑΝΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΙΝΕΙΤΑΙ ΣΗΜΕΡΑ Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΚΗΝΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ......

ΑΠΟ ΕΔΩ ΤΗΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑ ΣΙΓΟΥΡΗ ΘΕΩΡΕΙΤΕ Η ΣΥΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΗ ΣΑΜΑΡΑ ΣΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ..... ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΑΠΟΚΛΕΙΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑ .....

ΉΔΗ ΝΑ ΘΥΜΗΣΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΕΙΝΑΙ Η ΣΟΦΙΑ ΚΑΛΑΤΖΑΚΟΥ Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΟΠΟΙΑΣ ΜΑΛΛΟΝ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΙΓΟΥΡΗ .... ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙ ΘΑ ΞΕΡΟΥΜΕ ΟΜΩΣ .....ΥΠΟΜΟΝΗ

ΞΕΚΙΝΗΣΕ Ο ΑΝΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ .......

ΣΕ ΑΝΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟ ΠΡΟΧΩΡΑ ΣΗΜΕΡΑ Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ .....
ΑΥΤΟ ΜΕΤΑΔΙΔΕΙ ΜΕ ΕΚΤΑΚΤΟ ΤΟ MEGA
Related Posts with Thumbnails