Δευτέρα, 20 Απριλίου 2009

Νίκη και αυτοδυναμία Έρογλου στα κατεχόμενα της Κύπρου

Ο Ντερβίς Ερογλου με το ακροδεξιό κόμμα Εθνικής Ενότητας νίκησε στις εκλογές που έγιναν στα κατεχόμενα της Κύπρου χθες με ποσοστό 44,16% κέρδισε 26 έδρες από τις 50 έχοντας έτσι αυτοδυναμία .
Δεύτερο ήταν το Ρεμπουπλικανικό Τουρκικό Κόμμα με 29,34% και πήρε 16 έδρες. Τρίτο ήταν το Δημοκρατικό Κόμμα με ποσοστό 10,6% και με πέντε έδρες, τέταρτο το κόμμα Κοινοτικής Δημοκρατίας με ποσοστό 6,86% και 2 έδρες και πέμπτο το Κόμμα Ελευθερίας και Μεταρρύθμισης με ποσοστό στο 6.24% και μία έδρα.
Ποιοί δικαιούνται έκτακτη ενίσχυση δανειοληπτών από τον ΟΑΕΔ

Aφορά και σε δικαιούχους του ΟΕΚ που έχουν δανειοδοτηθεί μέσω του Προγράμματος Επιδότησης Επιτοκίου, η έκτακτη οικονομική ενίσχυση των 500 ευρώ που δίδεται σε συνταξιούχους οι οποίοι ήταν δικαιούχοι του ΕΚΑΣ κατά το χρονικό διάστημα από 5/12/2008 έως 05/03/2009 και σε ανέργους που έχουν επιδοτηθεί από τον ΟΑΕΔ σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά το παραπάνω διάστημα, για στεγαστικό δάνειο που έλαβαν από τραπεζικά κεφάλαια για απόκτηση κύριας κατοικίας.
Αυτό διευκρινίζεται σε επιστολή του Οργανισμού, που αφορά δικαιούχους του. Ειδικότερα, αναφέρονται τα εξής:....
«Όπως έχει ήδη ανακοινωθεί, σε συνταξιούχους που ήταν δικαιούχοι του ΕΚΑΣ κατά το χρονικό διάστημα από 5/12/2008 έως 05/03/2009 και σε ανέργους που έχουν επιδοτηθεί από τον ΟΑΕΔ σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά το παραπάνω διάστημα, χορηγείται εφάπαξ οικονομική ενίσχυση ύψους 500 ευρώ μέσω της Αγροτικής Τράπεζας εφόσον έχουν λάβει στεγαστικό δάνειο από Τραπεζικά κεφάλαια για απόκτηση κύριας κατοικίας.
Για πληρέστερη ενημέρωσή σας παραθέτουμε αυτούσιο το άρθρο 40 του Ν. 3756/31.03.2009 (ΦΕΚ 53/Α) που ρυθμίζει τα ανωτέρω:
- Άρθρο 40 : Έκτακτη ενίσχυση δανειοληπτών
Χορηγείται εφάπαξ οικονομική ενίσχυση ύψους πεντακοσίων (500) ευρώ για στεγαστικά δάνεια κύριας κατοικίας που έχουν συναφθεί, μέχρι την ημερομηνία κατάθεσης της διάταξης αυτής, με Πιστωτικά Ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. Δικαιούχοι της ενίσχυσης αυτής είναι πάσης φύσεως συνταξιούχοι που ήταν ή είναι δικαιούχοι του ΕΚΑΣ κατά το τελευταίο προ της κατάθεσης της διάταξης αυτής τρίμηνο ή οι άνεργοι που έχουν λάβει επίδομα από τον ΟΑΕΔ σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά το διάστημα αυτό. Η ενίσχυση θα καταβληθεί άμεσα μετά τη δημοσίευση του νόμου αυτού με την υποβολή των αναφερόμενων στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου δικαιολογητικών.
Η πληρωμή γίνεται στους δικαιούχους, κατά παρέκκλιση των διατάξεων περί Δημοσίου Λογιστικού, μέσω της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος, με την υποβολή αίτησης - υπεύθυνης δήλωσης (ν. 1599/1986), στην οποία αναφέρεται ότι πρόκειται για κύρια κατοικία, καθώς και ότι ο δικαιούχος δεν έχει λάβει την ίδια παροχή από άλλη αιτία.
Η αίτηση συνοδεύεται από:
α. Προκειμένου για συνταξιούχους:
(αα) Οποιαδήποτε βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα από την οποία προκύπτει η καταβολή του ΕΚΑΣ ή οποιοδήποτε άλλο ισοδύναμο αποδεικτικό έγγραφο.
(ββ) Βεβαίωση του Πιστωτικού Ιδρύματος, ότι υφίσταται στεγαστικό δάνειο κατοικίας που έχει συναφθεί μέχρι την ημερομηνία κατάθεσης της παρούσας διάταξης.
β. Προκειμένου για επιδοτούμενους ανέργους:
(αα) Βεβαίωση του ΟΑΕΔ από την οποία προκύπτει η καταβολή επιδόματος.
(ββ) Βεβαίωση του Πιστωτικού Ιδρύματος ότι υφίσταται στεγαστικό δάνειο κατοικίας που έχει συναφθεί μέχρι την ημερομηνία κατάθεσης της παρούσας διάταξης.
Μετά την καταβολή της ενίσχυσης, το Πιστωτικό Ίδρυμα αποστέλλει, ηλεκτρονικά και σε φυσική μορφή, στην αρμόδια Δ24 Διεύθυνση Λογαριασμών Δημοσίου του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους καταστάσεις πληρωμών, στις οποίες αναφέρονται συνολικά και αναλυτικά ανά δικαιούχο οι πληρωμές, επισυνάπτοντας τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου δικαιολογητικά.
Η αίτηση - υπεύθυνη δήλωση για τη χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης των δικαιούχων υποβάλλεται εντός προθεσμίας δύο μηνών από την ισχύ του παρόντος νόμου.
Η ενίσχυση είναι αφορολόγητη και δεν υπολογίζεται στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή του ΕΚΑΣ, του πολυτεκνικού επιδόματος και οποιασδήποτε άλλης παροχής κοινωνικού χαρακτήρα.
Κάθε δικαιούχος λαμβάνει την εν λόγω ενίσχυση με μία και μόνο ιδιότητα από τις αναφερόμενες στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου.
Οι διατάξεις της αριθμ. 2/42589/0026/4.6.2008 απόφασης των υπουργείων Οικονομίας και Οικονομικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΦΕΚ 1096 Β’) εφαρμόζονται αναλόγως και για τον έλεγχο της οικονομικής ενίσχυσης που χορηγείται βάσει των διατάξεων του παρόντος.
Η οικονομική ενίσχυση του παρόντος άρθρου βαρύνει τις πιστώσεις του Κρατικού Προϋπολογισμού που προορίζονται για χρηματοδοτήσεις ή επιχορηγήσεις του Εθνικού Ταμείου Κοινωνικής Συνοχής (ν. 3631/2008, ΦΕΚ 6 Α”).
Με απόφαση του υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών δύναται να οριστεί και κάθε άλλη λεπτομέρεια, που τυχόν κριθεί αναγκαία κατά την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.
Όπως προκύπτει από τις ανωτέρω διατάξεις, η οικονομική ενίσχυση των 500 ευρώ αφορά και στους δικαιούχους του ΟΕΚ που έχουν δανειοδοτηθεί μέσω του Προγράμματος Επιδότησης Επιτοκίου, δηλαδή από Τραπεζικά κεφάλαια τα οποία εκταμιεύονται εξ ολοκλήρου από τις Τράπεζες.
Δεν αφορά φυσικά στις λοιπές παροχές του Οργανισμού που προέρχονται αποκλειστικά από δικά του άτοκα κεφάλαια. Για πληροφορίες και παραλαβή σχετικών αιτήσεων πρέπει να απευθύνεστε στα κατά τόπους υποκαταστήματα της ΑΤΕ».

http://apasxolisi.wordpress.com/


Ο ΜΠΑΛΟΠΟΙΗΤΗΣ ΤΗΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ ΣΤΗ ΒΑΛΤΑ? ΟΧΙ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ...

Μια δυσάρεστη έκπληξη περίμενε τους κατοίκους της Βάλτας καθώς εν μέσω Μεγάλης Εβδομάδας ενημερώθηκαν πως ‘’πραξικοπηματικά’’ ο Δήμος Φιλιατρών, στα πλαίσια της αναζήτησης του χώρου τοποθέτησης του μπαλοποιητή για τα σκουπίδια της Τριφυλίας, επέλεξε ως κατάλληλο χώρο την θέση Καστράκι ακριβώς έξω από την Βάλτα, χωρίς προηγούμενη συνεννόηση με τον Δήμο Γαργαλιάνων. Η θέση αυτή βρίσκεται στα όρια των δυο Δήμων, 1,5 χλμ από την Βάλτα διπλά στις πηγές από τις οποίες υδροδοτείται το χωρίο και αποτελεί κομμάτι του δάσους της Ευαγγελίστριας. Το δάσος της Ευαγγελίστριας πρόκειται για το μοναδικό που... έχει απομείνει στην περιοχή και είναι κατάφυτο από βελανιδιές πουρνάρια και πλατάνια και το οποίο οι κάτοικοι του χωριού προσέχουν ως κόρη οφθαλμού. Εντός του δάσους βρίσκεται ο Ναός της Ευαγγελίστριας απομεινάρι Μονής που υπήρξε στο σημείο κατά τους Βυζαντινούς χρόνους και την Τουρκοκρατία και παλιά βρύση η οποία έχει κατασκευαστεί από τους Φράγκους. Σε χάραγμα της βρύσης υπήρχε η επιγραφή: Την βρύση αυτή έφτιαξε ο Εράρδος Ντ' Ανού αφέντης της Αρκαδιάς για να πίνουν νερό τα χωριά: Φιλιατρά, Έρμακας (Αρμακάδια), Μώραινα, Λέκυτα, Χρυσόβιτσα και Βάλτα. Το 1715 έχουμε επαναφορά της Τουρκοκρατίας και με τη χρονολογία αυτή χαραγμένη στη βρύση της Βαγγελίστρας υπάρχουν τα λόγια: "Οι Τούρκοι γκρέμισαν τον Έρμακα, τη Μονή και τα ανάκτορα Πασσαβά. Θεοτόκε σώσε μας". Το δάσος διασχίζει ποτάμι το οποίο καταλήγει στην Αγία Κυριακή Φιλιατρών και το οποίο είναι προσβάσιμο, με πανέμορφους καταρράκτες και λίμνες που δημιουργούνται από το τρεχούμενο νερό. Παράλληλα με το ποτάμι διασχίζει το δάσος και το παλιό μονοπάτι το οποίο χρησιμοποιούσαν οι κάτοικοι της Βάλτας και της γύρω περιοχής ως πέρασμα για να φτάσουν στα Φιλιατρά. Στον απέναντι λόφο που ονομάζεται Καστράκι έχουν ανακαλυφθεί ίχνη προϊστορικού οικισμού και ένας τύμβος με κιβωτιόσχημους τάφους που δεν έχει ακόμα ανασκαφεί. Επίσης υπάρχουν τα ερείπια ανακτόρου που το κατοικούσε η Helena De Bruyeres ή επονομαζόμενη "Κυρά της Μώραινας", γυναίκα του βαρόνου της Αρκαδιάς Εράδου, προς τιμήν της οποίας ονομάστηκε έτσι η ευρύτερη περιοχή.
Έτσι όπως ήταν φυσικό η επιλογή της συγκεκριμένης θέσης προκάλεσε αναστάτωση στο χωριό με αποτέλεσμα ο Πρόεδρος του τοπικού συμβουλίου να συγκαλέσει έκτακτη συνέλευση των κατοίκων η οποία πραγματοποιήθηκε σήμερα Μεγάλο Σάββατο 18 Απριλίου στις 10 π.μ. στο κτήριο του Δημοτικού Σχολείου και στην οποία έγινε ενημέρωση των κατοίκων και ανταλλαγή απόψεων για το θέμα. Από την πλευρά του Δήμου Γαργαλιάνων παρευρέθησαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Ανδρέας Γκόνης και Μιχάλης Αποστολόπουλος οι οποίοι αφού ενημέρωσαν τους κατοίκους για την εξέλιξη αυτή εξέφρασαν την πλήρη αντίθεση του Δημοτικού Συμβουλίου Γαργαλιάνων για την επιλογή της συγκεκριμένης τοποθεσίας. Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά ο κος Αποστολόπουλος, ο οποίος από την πλευρά του Δήμου Γαργαλιάνων έχει ασχοληθεί με το θέμα του μπαλοποιητή, η επιλογή του σημείου από το Δήμο Φιλιατρών ήταν έκπληξη για τον Δήμο Γαργαλιάνων και ότι έχουν ενημερωθεί μόνο προφορικά χωρίς να έχει γίνει ακόμα επίσημη ενημέρωση. Ακόμα δήλωσε πως αρχικά είχε συμφωνηθεί η τοποθέτηση του μπαλοποιητή στα όρια των δυο Δήμων ανάμεσα στα χωριά Μουζάκι και Χριστιάνους. Η συγκεκριμένη θέση πληρούσε όλα τα κριτήρια και βρισκόταν μακριά από κατοικημένη περιοχή. Όμως ύστερα από ένσταση του κου Κωνσταντακόπουλου, ο οποίος στα πλαίσια της επένδυσης που πραγματοποιεί με την δημιουργία των ξενοδοχειακών μονάδων στην περιοχή μας κατέχει αμπελώνες σε κοντινή απόσταση στο σημείο αυτό και σκοπεύει να δημιουργήσει παραδοσιακό οινοποιείο, αναζητήθηκε νέος τόπος. Η δεύτερη επιλογή ήταν σημείο πάλι ανάμεσα στα δυο χωριά αλλά νοτιότερα του πρώτου σημείου και παρότι πληρούσε όλα τα κριτήρια δεν δόθηκε τελικά άδεια από το δασαρχείο καθώς είχε πληγεί από την φωτιά του 2007 και έχει κηρυχθεί αναδασωτέο χωρίς ναι υπάρχει τρόπος αποχαρακτηρισμού του.
Εκτός από την ένσταση τους για το συγκεκριμένο σημείο οι κάτοικοι του χωριού εξέφρασαν τις αντιρρήσεις τους και ως προς το γεγονός της κυκλοφοριακής συμφόρησης που θα δημιουργηθεί λόγω της κίνησης των απορριμματοφόρων στα όρια του δημοτικού διαμερίσματος της Βάλτας, τη στιγμή μάλιστα που οι δρόμοι που οδηγούν σε Γαργαλιάνους και Φιλιατρά βρίσκονται σε άσχημη κατάσταση, καθώς και των οσμών που θα αναδύονται από την εγκατάσταση. Παρόλα αυτά στα πλαίσια του κοινού καλού και αναγνωρίζοντας την ανάγκη δημιουργίας μιας τέτοιας μονάδας πρότειναν εναλλακτικές τοποθεσίες εντός των ορίων του δημοτικού διαμερίσματος στις οποίες δεν θα υπάρχει επιβάρυνση του περιβάλλοντος και της υγείας των κατοίκων. Όπως δήλωσε ο πρόεδρος του τοπικού συμβουλίου Χαράλαμπος Πανταζής την Τρίτη αναμένεται να επισκεφθεί το σημείο ο δασάρχης και πως έχει γίνει ενημέρωση για το θέμα διαφόρων περιβαλλοντικών οργανώσεων, συμπεριλαμβανομένης και της Greenpeace αντιπρόσωποι της οποίας αναμένονται στην περιοχή την επόμενη εβδομάδα. Σε καμία περίπτωση οι κάτοικοι του χωριού δεν θα ανεχτούν την επιβάρυνση του περιβάλλοντος και της υγείας τους και την καταστροφή ιστορικών μνημείων και αφήνουν ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα για επόμενες κινητοποιήσεις.

http://valta-trifilias.blogspot.com/2009/04/blog-post_3985.html

Ευτυχώς η Πρωτομαγιά είναι κοντά....

Πάσχα ήταν και πάει .... πέρασε λοιπόν και το Πάσχα μια γιορτή από τις μεγαλύτερες της θρησκείας μας αλλά και από τις παραδοσιακότερες του λαού μας. Αποκορύφωμα των ημερών αυτών ήταν φυσικά η Κυριακή του Πάσχα , μια μέρα ξεχωριστεί από όλες τις άλλες, καθώς δεν είναι μόνο το ψήσιμο ,το φαγοπότι, η διασκέδαση και ο χορός αλλά είναι μια μέρα που μπορεί κανείς να χαρεί ξεχωριστά καθώς το νιώθεις ότι οι άνθρωποι έρχονται πιο κοντά , όλοι γνωστοί φίλοι , γείτονες , περαστικοί , επισκέπτες την μέρα αυτή γίνονται μια παρέα. Ειδικά όσοι έχουν την τύχη να ....περάσουν το Πάσχα σε κάποιο χωριό , αυτό είναι ακόμη πιο έντονο.

Ξεκινά με την πρωινή ανυπομονησία να ψηθεί το αρνί και το κοκορέτσι και καταλήγει στην καλύτερη των περιπτώσεων με ένα πακέτο σόδες στο χέρι ....

Είναι μια μέρα από τις πιο ευχάριστες του χρόνου , όταν βοηθά και ο καιρός -και φέτος βοήθησε. Μια μέρα που μας κακομαθαίνει .... Ευτυχώς όμως που η Πρωτομαγιά είναι κοντά και θα επαναληφθεί κάτι ανάλογο....


Related Posts with Thumbnails