Παρασκευή, 8 Ιανουαρίου 2010

Προσδιορισμός των τιμών αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμούς φωτοβολταϊκών

Σε συνέχεια της έκδοσης της Υπουργικής Απόφασης Δ6/Φ1/οικ.25859/14.12.2009 για την « Αναπροσαρμογή τιμολογίων απορρόφησης ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από παραγωγό ή αυτοπαραγωγό μέσω σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ή μέσω συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας υψηλής απόδοσης ή μέσω υβριδικού σταθμού » και βάσει του άρθρου 27Α « Ρυθμίσεις για Φωτοβολταϊκούς Σταθμούς » παρ.2 του ν. 3734/2009, με το οποίο οι τιμές των περιπτώσεων δ) και ε) του πίνακα της παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 3468/2006 διαγράφηκαν,ανακοινώνεται ότι η Απόφαση Αναπροσαρμογής τιμολογίων όπως αυτή ορίζεται στην παρ.6 του άρθρου 13 του τελευταίου νόμου δεν αφορά ενέργεια παραγόμενη από φωτοβολταϊκούς σταθμούς, αφού στερείται πλέον της σχετικής εξουσιοδότησης του νόμου.
Για τους παραγωγούς ενέργειας από φωτοβολταϊκούς σταθμούς οι... οποίοι, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 Α παρ.6, έχουν επιλέξει να συνεχίσουν την εκτέλεση της ισχύουσας σύμβασής τους, κατά το έτος 2009 εξακολουθεί να ισχύει η Απόφαση Δ6/Φ1/οικ.26042/30.10.2008 σύμφωνα με την οποία η ηλιακή ενέργεια που αξιοποιείται από φωτοβολταϊκές μονάδες με εγκαταστημένη ισχύ μικρότερη ή ίση των εκατό ( 100 ) kWpeak, οι οποίες εγκαθίστανται σε ακίνητο ιδιοκτησίας ή νόμιμης κατοχής ή όμορα ακίνητα του ίδιου ιδιοκτήτη ή νομίμου κατόχου τιμολογείται με 457,14 euro ανά ΜWh στο Δισυνδεδεμένο Σύστημα και 507,14 euro ανά MWh στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά, ενώ η ηλιακή ενέργεια που αξιοποιείται από φωτοβολαϊκές μονάδες με εγκατεστημένη ισχύ μεγαλύτερη των εκατό ( 100 ) kWpeak, τιμολογείται με 407,14 euro ανά MWh στο Δισυνδεδεμένο Σύστημα και 457,14 euro ανά MWh στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά.Ρυθμίσεις που θα διευθετηθούν κενά του άρθρου 27 Α του ν. 3734/2009 σχετιζόμενα με την εφεξής τιμολόγηση ενέργειας που παράγεται από τους εν λόγω σταθμούς καθώς και με το χρονικό περιθώριο που θα δοθεί για την τροποποίηση υφιστάμενων συμβάσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του ίδιου άρθρου, θα εξεταστούν στο πλαίσιο συνολικής αναθεώρησης του θεσμικού πλαισίου για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts with Thumbnails