Δευτέρα, 11 Ιανουαρίου 2010

Αποτελέσματα συνάντησης Δ.Σ ΕΝΑΕ με την Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης

Συνάντηση με την Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κα. Αικατερίνη Μπατζελή είχε σήμερα το μεσημέρι το Δ.Σ της ΕΝΑΕ. Αντικείμενο της συνάντησης ήταν η συζήτηση θεμάτων ευθύνης και αρμοδιότητας του Υπουργείου της.
Μετά το πέρας της συνάντησης ο Πρόεδρος της ΕΝΑΕ κ. Δημήτρης Δράκος έκανε την ακόλουθη δήλωση: «Εμείς θέσαμε στην Υπουργό πέντε θεματικές ενότητες. ...

1. Των αρμοδιοτήτων που σχετίζονται με τα θέματα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και της Αυτοδιοίκησης, τώρα Νομαρχιακής, αύριο Περιφερειακής.

2. Το εισόδημα του παραγωγού

3. Τα ζητήματα της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής και των κοινών οργανώσεων αγοράς των προϊόντων

4. Το μέγα θέμα της διατροφικής αλυσίδας και του ελέγχου στα τρόφιμα

5. Το ζήτημα του Προγράμματος «Αλέξανδρος Μπαλτατζής» και της εφαρμογής των προγραμμάτων για την αγροτική ανάπτυξη μέσα από κοινοτικό πλαίσιο στήριξης.

Λάβαμε συγκεκριμένες απαντήσεις αλλά η πιο ουσιαστική απάντηση είναι η πρόθεση και η βούληση συνεργασίας και συμμέτοχής της Αυτοδιοίκησης στις διαβουλευτικές διαδικασίες επί όλων των προγραμμάτων. Το πρόγραμμα «Αλέξανδρος Μπαλτατζής» σύμφωνα με την Υπουργό θα ξεκινήσει πολύ σύντομα μετά από διαβούλευση, στην οποία θα συμμετέχουμε και ως Αυτοδιοίκηση και φυσικά πιστεύουμε ότι θα υπάρχει και εκπροσώπηση από την πλευρά των παραγωγών προκειμένου να καταθέσουν τις απόψεις τους.

Μεγάλα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την διαχείριση των υδατίνων πόρων σε ότι αφορά το θέμα των εγγείων βελτιώσεων η Υπουργός δεσμεύτηκε ότι θα τα δούμε σε μία καινούρια φιλοσοφία, όπως επίσης και τα ζητήματα του ΕΦΕΤ και γενικότερα του ελέγχου των τροφίμων της ποιότητάς τους και όλου του συστήματος το οποίο είναι αναγκαίο να ξεκαθαρίσει από πλευράς αρμοδιοτήτων για να έχουμε αποτελεσματικότερη παρέμβαση. Με λίγα λόγια ήταν μία γόνιμη, ουσιαστική κα ι μακρά συνάντηση η οποία πιστεύουμε ότι θα συνεχιστεί και ευχόμαστε να αποδώσουν πολλά οφέλη στην κοινή υπόθεση της ανάπτυξης της αγροτικής υπαίθρου και των ζητημάτων που αφορούν το έλληνα παραγωγό. Ελπίζουμε σύντομα ότι θα δούμε συγκεκριμένες απαντήσεις και πολιτικές στο ευρύ πλαίσιο θεμάτων που θέσαμε».
Ο πρόεδρος της ΕΝΑΕ κ. Δημήτρης Δράκος επίης παρέδωσε στην Υπουργό λεπτομερέστατο υπόμνημα


Υ Π Ο Μ Ν Η Μ Α


1. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ

Διοικητική Μεταρρύθμιση και Περιφερειακές Δ/νσεις Αγροτικής Ανάπτυξης

Με τη νέα διοικητική μεταρρύθμιση οι δομές του Κράτους διαρθρώνονται σε δύο επίπεδα:

α) της Κεντρικής (Κρατικής) Διοίκησης με επιτελικό ρόλο και τις αποκεντρωμένες δομές της, και

β) της Αιρετής Περιφέρειας (Β βαθμός Αυτοδιοίκησης – Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση) και των νέων ισχυρών Δήμων (Α βαθμός Αυτοδιοίκησης).

Σύμφωνα με το άρθρο 102 παράγραφος 1 του αναθεωρημένου Συντάγματος « Η διοίκηση των τοπικών υποθέσεων ανήκει στου Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α και Β βαθμού», συνεπώς οι Περιφερειακές Αυτοδιοικήσεις θα διεκπεραιώνουν τοπικής φύσεως υποθέσεις (επιπέδου Περιφέρειας) είτε υποθέσεις κρατικής φύσεως που θα τους ανατίθενται.

Είναι απολύτως αναγκαία η οριοθέτηση των σχέσεων και αρμοδιοτήτων της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης και του Κεντρικού Κράτους. Στον καθορισμό των αρμοδιοτήτων βασικοί συντελεστές αποτελούν, οι αρχές της εγγύτητας και της επικουρικότητας, σύμφωνα με τις οποίες τα προβλήματα αντιμετωπίζονται καλύτερα και αποτελεσματικότερα στα πιο κοντινά προς τον Πολίτη επίπεδα εξουσίας, ενώ το Κεντρικό Κράτος περιορίζεται σε επιτελικό ρόλο.

Όσον αφορά στις αρμοδιότητες των Περιφερειακών Αυτοδιοικήσεων και κατ’ επέκταση των Ν.Α., που διατηρούνται ως αποκεντρωμένες διοικητικές μονάδες, επιστρέφουν όσες αρμοδιότητες αφαιρέθηκαν από τις Νομαρχίες και μεταβιβάζονται όσες ασκούνται σήμερα από την Κρατική Περιφέρεια και τις αποκεντρωμένες Κρατικές Υπηρεσίες.


Πρόταση:

Για την καλύτερη εφαρμογή της Αγροτικής Πολιτικής προτείνεται οι αρμοδιότητες των Δ/σεων Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων των Ν.Α. να μεταβιβαστούν στην Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση, που θα είναι εξακτινωμένη και σε επίπεδο Νομού.

Οι επιπλέον αρμοδιότητες των νέω ν Περιφερειακών Δ/νσεων Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων να έχουν ως εξής:
α 1. Αρμοδιότητες και αντικείμενα των Υ.Ε.Β

Από τις αρχές του 2006 σύμφωνα με την υπ’αρ. 43594/5-12-05 ΚΥΑ, οι αρμοδιότητες που αφορούσαν την αδειοδότηση ανόρυξης γεωτρήσεων και χορήγησης αδειών χρήσης νερού, μεταβιβάστηκαν από τις Ν.Α. στις Περιφέρειες της χώρας και ιδιαίτερα στις νεοσυσταθείσες Δ/νσεις Υδάτων.

Οι αρμοδιότητες αυτές προτείνουμε να περιέλθουν στις περιφερειακές Δ/νσεις Αγροτικής Ανάπτυξης όπως ίσχυε πριν την εφαρμογή της προαναφερθείσας ΚΥΑ.

Τα λοιπά αντικείμενα όπως:

α) Εκμηχάνιση της γεωργίας

β) Απογραφή γεωργικών μηχανημάτων

γ) Αγροτικός εξηλεκτρισμός των εκμεταλλεύσεων

δ) Χορήγηση αδειών οδήγησης και αδειών κυκλοφορίας των γεωργικών μηχανημάτων

ε) Εποπτεία των λειτουργούντων οργανισμών εγγείων βελτιώσεων

στ) Εκτελούμενοι αναδασμοί

να παραμείνουν όπως ισχύει σήμερα.

Κρίνεται σκόπιμο όπου οι ΥΕΒ δεν λειτουργούν σε επίπεδο Δ/νσης να αναβαθμιστούν σε επίπεδο Δ/νσης Εγγείων Βελτιώσεων.α 2. Διαχείριση Υδάτων


Στη χώρα μας, το μεγαλύτερο ποσοστό αρδευόμενων εκτάσεων, καλύπτεται από μεμονωμένα ιδιωτικά δίκτυα. Υπάρχουν βέβαια και κοινά δίκτυα για άρδευση, που υλοποιήθηκαν στο παρελθόν (50 χρόνια ζωής) από δημόσιες επενδύσεις και διοικούνται, λειτουργούν και συντηρούνται από τους Οργανισμούς Εγγείων Βελτιώσεων (ΟΕΒ).

Το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο για τη διαχείριση των υδάτινων πόρων στη χώρα μας είναι πολύ αναλυτικό σε θέματα σχεδιασμού και εποπτείας, αλλά σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, παρουσιάζει σημαντικές αδυναμίες επιχειρησιακού χαρακτήρα, καθώς δεν καλύπτει επαρκώς τα κρίσιμα θέματα της λειτουργικής διαχείρισης, του καταμερισμού και της κοστολόγησης του νερού ανά χρήση, σε τοπικό επίπεδο (επίπεδο λεκάνης απορροής/διαχειριστικής ενότητας).

Η αλλαγή της δομής και της λειτουργίας των υφιστάμενων ΟΕΒ σε όλη τη χώρα, είναι επιβεβλημένη Θα πρέπει να δημιουργηθούν Φορείς Διαχείριση ς του Αρδευτικού Νερού, προς την κατεύθυνση της εξοικονόμησης νερού, μέσω του ελέγχου της ζήτησης και της ορθολογικής κοστολόγησης του παρεχόμενου αρδευτικού νερού.

Oι νέοι Φορείς θα πρέπει είναι δύο επιπέδων :

? Φορείς Α που θα αναλαμβάνουν την ευθύνη για τα κεντρικά έργα ενιαίας διαχείρισης και διακίνησης των υδατικών πόρων και θα είναι οι κύριοι υπεύθυνοι για τη διαχείριση του υδροαρδευτικού νερού σε επίπεδο Υδατικού Διαμερίσματος. Οι φορείς Α θα διαθέτουν-διανέμουν το νερό με συγκεκριμένες αρχές και με ανταποδοτικό τρόπο στους φορείς Β λειτουργίας (ΤΟΕΒ, ομάδες γεωργών, μεγάλες αγροτοβιομηχανικές μονάδες, Δ.Ε.Υ.Α, Δήμους, ΒΙ.ΠΕ., μεγάλες τουριστικές εγκαταστάσεις, κλπ.) και

? Φορείς Β (με παρόμοια χαρακτηριστικά υπάρχουν σήμερα όπως ΤΟΕΒ) που θα αναλαμβάνουν τα δευτερεύοντα έργα κατάντη των κύριων αγωγών, όπως είναι οι δεξαμενές αποθήκευσης νερού και τα δίκτυα διανομής του.

Γενικά, οι Φορείς Διαχείρισης του Αρδευτικού Νερού, πρέπει να είναι μη κερδοσκοπικές επιχειρήσεις κοινωνικού σκοπού, ενισχυμένες με σύγχρονο θεσμικό πλαίσιο, να λειτουργούν με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια και να επιχειρούν με κριτήρια Δημόσιου συμφέροντος.

Βασικοί μέτοχοι των Φορέων Διαχείρισης του Αρδευτικού Νερού θα πρέπει να είναι οι χρήστες-πελάτες του νερού σε πρώτο επίπεδο και η κεντρική κυβέρνηση δια των συναρμόδιων Υπουργείων, η ΠΑΣΕΓΕΣ, η Τοπική Αυτοδιοίκηση και τέλος, μεγάλοι καταναλωτές στη βιομηχανία ή και τον τουρισμό.

β. Αρμοδιότητες που αφορούν το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013

Εγκατάσταση νέων γεωργών, Μέτρο 112

Η παραλαβή των αιτήσεων, η πρώτη αξιολόγηση, η παρακολούθηση σχετικής δράσης ή τελικά η επίτευξη των δεσμευτικών στόχων καθώς επίσης και ο έλεγχος τήρησης μακροχρόνιων υποχρεώσεων του Ν. Γεωργού είναι αρμοδιότητες των Περιφερειακών Δ/νσεων Αγροτικής Ανάπτυξης.

Η τελική αξιολόγηση και η απόφαση ένταξης του Ν. Γεωργού στο πρόγραμμα λαμβάνεται από την Περιφέρεια.

Προτείνουμε να μεταφερθούν και οι αρμοδιότητες αυτές (τελική απ όφαση ένταξης) στις Περιφερειακές Δ/νσεις.


Εκσυγχρονισμός γεωργικών εκμεταλλεύσεων (Σχέδια βελτίωσης), Μέτρο 121

Η παραλαβή των αιτήσεων, παραλαβή υφιστάμενης κατάστασης, και σε δεύτερο στάδιο έλεγχος τήρησης μακροχρόνιων υποχρεώσεων είναι αρμοδιότητες των Περιφερειακών Δ/νσεων Αγροτικής Ανάπτυξης.

Η τελική έγκριση του σχεδίου βελτίωσης δίνεται από την Περιφέρεια (για σχέδια φυτικής παραγωγής) και από το Υπουργείο (για σχέδια ζωικής παραγωγής).

Προτείνουμε όλες οι παραπάνω διαδικασίες να είναι αρμοδιότητες των Περιφερειακών Δ/νσεων.

Πρόωρη συνταξιοδότηση, Μέτρο 113.

Αρμόδια υπηρεσία για την εφαρμογή του Μέτρου αυτού είναι η Δ/νση Προγραμματισμού και Γεωργικών Διαρθρώσεων του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Προτείνουμε η υλοποίηση του προγράμματος να ανατεθεί στις Περιφερειακές Δ/νσεις.

Γεωργο-περιβαλλοντικές ενισχύσεις, Μέτρο 214

Βιολογική γεωργία, βιολογική κτηνοτροφία, διατήρηση απειλούμενων αυτοχθόνων φυλών αγροτικών ζώων, διατήρηση εκτατικών καλλιεργειών που κινδυνεύουν από γενετική διάβρωση, προστασία ευαίσθητων στα νιτρικά περιοχών κ.α.

Προτείνουμε το Μέτρο αυτό να υλοποιείται από τις Περιφερειακές Δ/νσεις, όπως ίσχυε μέχρι το 2006 δηλαδή η οριστική αξιολόγηση και η απόφαση ένταξης να λαμβάνεται από τις Περιφερειακές Δ/νσεις.

Εξισωτική αποζημίωση

Υλοποιείται εξ’ ολοκλήρου από τις ΕΑΣ και τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Προτείνουμε να επανέλθει η υλοποίηση του στις Περιφερειακές Δ/νσεις.

Προσέγγιση LEADER (ΠΑΑ άξονας 4)

Η υλοποίηση των τοπικών Προγραμμάτων LEADER να γίνεται από τις Περιφερειακές Δ/νσεις γιατί έτσι θα εφαρμοστούν στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης με ολοκληρωμένο και πολυτομεακό χαρακτήρα σε σαφώς προσδιορισμένες αγροτικές περιοχές.

Διαφοροποίηση και Ποιότητα ζωής (ΟΠΑΑΧ- ΠΑΑ άξονας 3)

Ενθάρρυνση Τουριστικών δραστηριοτήτων, διατήρηση και αναβάθμιση αγροτικής κληρονομιάς, ανακαίνιση και ανάπτυξη των χωριών, διαφοροποίηση προς μη γεωργικές δραστη ριότητες.

Αρμόδια υπηρεσία εφαρμογής του Μέτρου αυτού είναι το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Προτείνουμε η υλοποίηση των Μέτρων αυτών να γίνεται από τις Περιφερειακές Δ/νσεις.

γ. Εποπτευόμενοι Φορείς και Αποκεντρωμένες υπηρεσίες του ΥΠ.Α.Α.&Τ.

Στη νέα Διοικητική μεταρρύθμιση να γίνει ενσωμάτωση των εποπτευόμενων και αποκεντρωμένων υπηρεσιών του ΥΠΑΑΤ στις νέες περιφερειακές διοικήσεις.

ΕΦΕΤ

Οι αρμοδιότητες του ΕΦΕΤ όπως:

- Έλεγχος τροφίμων ζωικής προέλευσης

- Έλεγχος υγιεινής τροφίμων

- Έλεγχος νερού

- Έλεγχος υλικών και αντικειμένων που προορίζονται να έλθουν σε επαφή με τρόφιμα.

να είναι αρμοδιότητες των Περιφερειακών Δ/νσεων, προκειμένου να επιτευχθεί μία ενιαία οργανική δομή των επισήμων ελέγχων σε τρόφιμα , ζωοτροφές και εγκαταστάσεις.

ΟΠΕΚΕΠΕ

Όλοι οι πρωτοβάθμιοι έλεγχοι της Ενιαίας Ενίσχυσης και της Εξισωτικής Αποζημίωσης ή έστω ποσοστό αυτών που τώρα ασκούνται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ να επανέλθουν στην δικαιοδοσία της Περιφερειακής Δ/νσεις Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

ΟΓΕΕΚΑ «ΔΗΜΗΤΡΑ»

Η εκπα?δευση των αγροτ?ν δεν πρ?πει να αντιμετωπ?ζεται ως μια υποχρ?ωση που «πρ?πει» να διεκπεραιωθε?, αλλά ως ένα σημαντικό ζήτημα που απαιτε? σοβαρ? αντιμετ?πιση, ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των εμπλεκομέμων φορέων και πάνω από όλα, διάθεση για καινοτόμες λύσεις.

Γι’ αυτό θεωρούμε, ότι τα κέντρα εκπαίδευσης «ΔΗΜΗΤΡΑ», πρέπει να υπάγονται στις Περιφερειακές Δ/νσεις διότι έτσι θα αξιοποιηθούν καλύτερα, η δε υλοποίηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων να αφορά την κάλυψη των πραγματικών αναγκών κάθε περιοχής, με την μεταφορά τεχνογνωσίας αλλά και της τοπικής εμπειρίας.

Τοπικά Κέντρα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΤοΚΑΑ) και ΚΕΠΥΕΛ

Οι αποκεντρωμένες υπηρεσίες ΤΟΚΑΑ και ΚΕΠΥΕΛ να επανέλθουν και να ενσωματωθούν στις Περιφερειακές Δ/νσεις Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και να παρέ χουν τις υπηρεσίες τους μέσω αυτών όπως ίσχυε και πρότερον.

Προσωπικό στις νέες περιφερειακές διοικήσεις (ΠΔ) με μετατάξεις από άλλες υπηρεσίες

Εκτός των άλλων άμεση και ανέξοδη λύση είναι να υπογραφεί η απαραίτητη ΚΥΑ για μετατάξεις πληθώρας γεωτεχνικών και άλλων ειδικοτήτων που πλεονάζουν τα τελευταία χρόνια στην μέση τεχνική εκπαίδευση προς τις ΠΔ.

2. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Η υλοποίηση έργων στα πλαίσια της Δ΄ Προγραμματικής Περιόδου, δημοσίων και ιδιωτικών, αποτελεί μοχλό για την ανάπτυξη της υπαίθρου, παίζουν σημαντικό και καθοριστικό ρόλο εις την διαμόρφωση του εισοδήματος των παραγωγών μας και εν γένει στην τόνωση των τοπικών οικονομιών, συντελώντας στη συγκράτηση του ανθρώπινου δυναμικού.

Βελτίωση και ανάπτυξη της υποδομής για την ανάπτυξη της γεωργίας και της δασοκομίας (Μέτρο 125 Α και Β)

- Άμεση δημοπράτηση των ώριμων εγγειοβελτιωτικών έργων υποδομής (ταμιευτήρες, φράγματα , υπόγειοι αγωγοί), για την ορθολογικότερη διαχείριση του νερού με δεδομένη την επιδείνωση που δημιουργεί και η κλιματική αλλαγή.

- Ολοκλήρωση όλων των αναδασμών και των παράλληλων έργων τους, δεδομένων των αναμφισβήτητων πλεονεκτημάτων του.

- Ολοκλήρωση των έργων εξηλεκτρισμού, για την στήριξη της κτηνοτροφίας και της γεωργίας και τη βελτίωση των υποδομών, της ποιότητας των προϊόντων και των οικονομικών μεγεθών των εκμεταλλεύσεων.

- Εκτέλεση αναγκαίων έργων υποδομής για τη βελτίωση της λειτουργικότητας των βοσκοτόπων.

- Προώθηση των επενδύσεων για τη βελτίωση των δασοκομικών υποδομών, τη διάνοιξη αντιπυρικών δρόμων, κ.α. έτσι ώστε να αποκατασταθούν οι πυρόπληκτες περιοχές μας και να αξιοποιηθεί ο δασικός πλούτος μας.

Διαφοροποίηση και Ποιότητα ζωής (ΟΠΑΑΧ)

Ο άξονας 3 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 (ΠΑΑ): «Ποιότητα ζωής στις αγροτικές περιοχές και διαφοροποίηση της αγροτικής οικονομίας», εμπεριέχει δράσεις και ενέργειες που έχουν ως στόχο την οικονομική την κοινωνική την πολιτιστική ανα βάθμιση της υπαίθρου, αλλά και την προστασία του περιβάλλοντος. Η προσέγγιση των στόχων αυτών γίνεται με την ανάληψη ολοκληρωμένων πρωτοβουλιών για παρεμβάσεις δημόσιου χαρακτήρα αλλά και ιδιωτικά έργα.Ως εκ τουτου, μας προκαλεί μεγάλη ανησυχία, η αναστολή της διαδικασίας για την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης πράξεων (ΟΠΑΑΧ) από τους κωδικούς των Μέτρων 313,321,322 και 323, αφού κάτι τέτοιο θα έχει ως αποτέλεσμα, να πληγούν ιδιαιτέρως φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης οι οποίοι έχουν υποβληθεί σε μακρά προετοιμασία και για έργα των οποίων έχει ήδη εκδοθεί Υπουργική Απόφαση προέγκρισης (Απόφαση 6563/17-07-2008) επί τη βάσει της μελετητικής ωριμότητας αυτών, από την τότε πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων.


Επιπλέον, εγείρεται το ερώτημα, κατά πόσο η αναστολή αυτή θα επηρεάσει την έναρξη των ιδιωτικών επενδύσεων του προγράμματος των ΟΠΑΑΧ.

Προστιθέμενη αξία των γεωργικών και δασοκομικών προϊόντων Μέτρο 123

Οι ιδιωτικές επενδύσεις που αφορούν τον κλάδο της μεταποίησης, τυποποίησης και εμπορίας γεωργικών και κτηνοτροφικών προϊόντων, συμβάλλουν στην ποιοτική αναβάθμιση, στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας και της προστιθέμενης αξίας των.

Γι’ αυτό θεωρούμε αναγκαία την επαναπροκήρυξη του σημαντικότατου Μέτρου 123Α «Επενδύσεις στη μεταποίηση και εμπορία γεωργικών προϊόντων» του ΠΑΑ 2007-2013, το οποίο είναι μεγάλου επενδυτικού ενδιαφέροντος και το οποίο με πρόσφατη απόφασή σας έχει ανασταλεί.


Εγκατάσταση νέων γεωργών Μέτρο 112

Η ανακοίνωσή σας για το Μέτρο 112 «Εγκατάσταση νέων αγροτών» σχετικά με τις «δεσμευμένες πιστώσεις» της πρώτης προκήρυξης αυτού (Απρίλιος 2009), ότι ανέρχονται τελικά στα 100 εκατ. Ευρώ και όχι στα 287 εκατ. Ευρώ και αυτό μετά την δημοσιοποίηση του αριθμού των «εν δυνάμει» δικαιούχων του Μέτρου, θα δημιουργήσει μεγάλη κοινωνική αναστάτωση διότι:

- Οι παραπάνω υποψήφιοι επενδυτές έχουν ήδη καταβάλλει σημαντικά ποσά σε μελετητές για την υποβο λή των φακέλων.

- Λόγω των μη έγκαιρων εγκρίσεων, υπάρχει κίνδυνος παρέλευσης του 18μηνου που απαιτεί το πρόγραμμα, από το χρόνο αρχηγίας έως την ημερομηνία έγκρισης.

- Επιφέρει τον αποκλεισμό από τα κοινοτικά προγράμματα, όλων των εν δυνάμει ή επιλαχόντων Νέων Αγροτών.

- Η πλειονότητα των ενδιαφερομένων, έχει διακόψει ή παραιτηθεί από άλλες επαγγελματικές δραστηριότητες και παραμένουν ανασφάλιστοι.

- Προέβησαν σε αγορά κτημάτων με δανεισμό, βασιζόμενοι στην «ενίσχυση εγκατάστασης Νέων Αγροτών».

- Οι υποψήφιοι δεν μπορούν να εκδώσουν «δελτίο αποστολής ή τιμολόγιο» (ελαιόλαδο, σταφύλια, γάλα, κλπ).

- Οι υποψήφιοι Νέοι Αγρότες δηλώνουν στη φετινή ενιαία ενίσχυση τα αγροτεμάχιά τους και τα ζώα τους και προχωρούν σε ψηφιοποίηση.

- Επειδή όμως δεν είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, πλήρωσαν στις ενώσεις αγροτικών συνεταιρισμών, την αίτηση ενεργοποίησης.

- Προέβησαν σε σειρά άλλων ενεργειών που θα τους αφήσουν εκτεθειμένους επαγγελματικά, ηθικά και οικονομικά.

Επιβάλλεται άμεσα η έναρξη του προγράμματος για τους ήδη εγκεκριμένους νέους αγρότες (αφορά 5.000 νέους αγρότες).Εκσυγχρονισμός γεωργικών εκμεταλλεύσεων Μέτρο 121

Επιβάλλεται να γίνει άμεσα προκήρυξη σχεδίων βελτίωσης , τα οποία όμως να στοχεύουν κυρίως σε πράσινες επενδύσεις όπως φωτοβολταικά, αξιοποίηση αποβλήτων κτηνοτροφίας για παραγωγή ρεύματος , στάγδην άρδευση κλπ .Γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις , Μέτρο 214

Άμεση πληρωμή του Μέτρου της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης βαμβακιού και προκήρυξη για μία 4/ετία του Μέτρου τόσο για το βαμβάκι ( ΚΟΑ Βάμβακος ). Σας καταθέτουμε Σχέδιο Υπουργικής Απόφασης-Προκήρυξη. Όσον αφορά για τον καπνό , τον αραβόσιτο και το σκληρό σιτάρι ( Μέτρο 214) σας καταθέτουμε τεχνικά δελτία για την διαπραγμάτευση στην ΕΕ.

Για τον καπνό υπάρχει ήδη εγκεκριμένο πρόγραμμα, αλλά επειδή η ενίσχυσή του είναι πολύ χαμηλή (260ευρώ/Ηα), γιαυτό επιβάλλεται να γίνει τροποποίηση και να αυξηθεί σημαντικά η ενίσχυση του (υπάρχει τεκ μηριωμένη πρόταση για ενίσχυση 1700 ευρώ/Ηα).

Για τον αραβόσιτο και το σκληρό σιτάρι, θα πρέπει να συνταχθούν τεχνικά δελτία, προκειμένου να εγκριθούν από την ΕΕ (με ύψος ενίσχυσης για τον αραβόσιτο ίση με 206 ευρώ/Ηα και για το σκληρό σιτάρι 134 ευρώ/Ηα).


Καθορισμός ζωνών καλλιέργειας για το βαμβάκι.

Το μέτρο επιβάλλεται, ώστε σε συνδυασμό με το πρόγραμμα της ολοκληρωμένης διαχείρισης βαμβακιού να μπορέσουν να συνεχίσουν οι αγρότες να καλλιεργούν βαμβάκι σε ορισμένες περιοχές στη χώρα μας, αξιοποιώντας τις τεράστιες υπάρχουσες υποδομές σε εξοπλισμό.

Διαφορετικά, η αναγκαστική στροφή των αγροτών σε καλλιέργειες πιο υδατοβόρες όπως ο αραβόσιτος, η βιομηχανική τομάτα ή τα ζαχαρότευτλα, θα δημιουργήσει υπερπροσφορά και δραματική μείωση των τιμών των προϊόντων αυτών.


Ανανέωση για 2 χρόνια των ενταγμένων αγροτών στο πρόγραμμα μείωσης νιτρορύπανσης γεωργικής προέλευσης , οι συμβάσεις των οποίων λήγουν τον Οκτώβριο του 2010 ή νέα 5/ετία.


Τροποποίηση του Μέτρου 311 του Άξονα 3 του ΠΑΑ που αφορά την διαφοροποίηση σε μη γεωργικές δραστηριότητες.

Με την τροποποίηση του Μέτρου 311 του ΠΑΑ 2007-2013 ή μέσω του Υπουργείου Περιβάλλοντος, να δίνεται η δυνατότητα σε αγρότες των πεδινών περιοχών να εγκαταστήσουν στα χωράφια τους Φωτοβολταικά των 20 ΚW ( δεν χρειάζονται άδεια από τη ΡΑΕ ) , με επιδότηση 40% και με ένα κονδύλι τουλάχιστον 120 εκ , έτσι ώστε να δοθεί η δυνατότητα σε 5000 περίπου αγρότες να ενταχθούν στο Μέτρο και να έχουν ένα συμπληρωματικό εισόδημα. (Τώρα ισχύει μόνο για ιδία χρήση και μόνο στις περιοχές Ο.Π.Α.Α.Χ).

Να σημειωθεί ότι αντίστοιχο Μέτρο εφαρμόζεται ήδη σε χώρες της ΕΕ με βάση την απόφαση 30/11-08-2008 και μάλιστα με επιδότηση 70% ( το ποσοστό όμως αυτό για την Ελλάδα είναι υπερβολικό και γι αυτό προτείνουμε επιδότηση 40% ).

Προκήρυξη των παρακάτω δράσεων του Μέτρου 214 το αμέσως επόμενο διάστημα με έναρξη δεσμεύσεων την 15η Οκτωβρίου του 2010.

Δράση 1.1 Βιολογική γεωργία

Δράση 1.2 Βιολογική κτηνο τροφία

Δράση 1.3 Μείωση Νιτρορύπανσης

Δράση 1.4 Εκτατικοποίηση κτηνοτροφίας

Δράση 3.1 ?ιατήρηση απειλούµενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώωνΕπειδή οι καλλιεργητικές φροντίδες και επομένως οι δεσμεύσεις για τις παραπάνω δράσεις έχουν ήδη αρχίσει και άρα δεν μπορούν να προλάβουν την τρέχουσα καλλιεργητική περίοδο

Μητρώα και Μηχανογραφική υποστήριξη προγραμμάτων


Παρατηρούνται μεγάλες καθυστερήσεις στις πληρωμές των δικαιούχων παραγωγών, γεγονός που οφείλεται στην ασυμβατότητα του συστήματος ηλεκτρονικής καταγραφής – παρακολούθησης – πληρωμών (μηχανογραφημένα αρχεία), μεταξύ των υπηρεσιών των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων-Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων – ΟΠΕΚΕΠΕ - Ενώσεων Αγροτικών Συνεταιρισμών. Απαιτούνται άμεσες ενέργειες για την υιοθέτηση, την εφαρμογή και χρήση ενός κοινού μηχανογραφικού συστήματος από τους παραπάνω συναρμόδιους φορείς.

Γενικές Προτάσεις:

Να επισπευσθεί η προκήρυξη των Μέτρων και Δράσεων για την υλοποίηση έργων ζωτικής σημασίας για την ελληνική περιφέρεια και ως προς τη διαμόρφωση των απαραίτητων υποδομών αλλά και ως προς την ενίσχυση της τοπικής επιχειρηματικότητας, ιδίως στην παρούσα κρίσιμη οικονομική συγκυρία.

Οι Αναπτυξιακές Εταιρείες της Αυτοδιοίκησης, ως αντένες των «Κεντρικών Δομών Στήριξης» να λειτουργήσουν και για την τρέχουσα Προγραμματική Περίοδο, ως τοπικοί πολλαπλασιαστές στην εφαρμογή της εθνικής στρατηγικής για την Περιφερειακή Ανάπτυξη σε όλα τα επίπεδα, αξιοποιώντας την προηγούμενη εμπειρία τους.


3. ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ Ε.Ε.


Η γεωργία θα πρέπει να συνεχίσει να καταλαμβάνει σημαντική θέση στη μελλοντική ανάπτυξη της Ευρώπης, για την επίτευξη επισιτιστικής ασφάλειας, για την προστασία του περιβάλλοντος, την ενίσχυση της απασχόλησης και την ανάπτυξη της υπαίθρου.

Η νέα Κ.Α.Π. του 2013 θα πρέπει να διασφαλίσει την ύπαρξη ενός βιώσιμου, ανταγωνιστικού και πολυλειτουργικού αγροτικού τομέα, προσανατολισμέ νου στην αγορά, επικεντρώνοντας τη διάθεση δαπανών εκεί όπου αυτές θα επιφέρουν την υψηλότερη προστιθέμενη αξία.


Παράλληλα όμως, η νέα ΚΑΠ θα πρέπει να βοηθήσει τους αγρότες να αντιμετωπίσουν τις νέες προκλήσεις του γεωργικού τομέα, που είναι η κλιματική αλλαγή, η διασφάλιση της ασφάλειας και της ποιότητας των τροφίμων χωρίς αύξηση των τιμών τους, η αειφόρος χρήση των φυσικών πόρων, η βιοενέργεια και η μεταβολή της γεωργικής δημογραφίας.


Οι άμεσες ενισχύσεις θα πρέπει να συνεχισθούν στα πλαίσια μιας προσαρμοσμένης στις νέες συνθήκες, Κ.Α.Π. προκειμένου να διατηρηθούν δίκαιοι και ισότιμοι όροι ανταγωνισμού μεταξύ των παραγωγών όλων των κρατών-μελών. Η στήριξη που παρέχεται στους ενασχολούμενους στον πρωτογενή τομέα θα πρέπει να είναι επαρκής, έτσι ώστε να αποφευχθούν στο μέλλον κρίσεις που οδηγούν στην καταστροφή της παραγωγικής βάσης, αλλά και να εξασφαλισθεί ένα αξιοπρεπές επίπεδο ζωής για τους αγρότες.


Η επόμενη χρονική περίοδος είναι πολύ κρίσιμη, δεδομένου ότι η χώρα μας θα κληθεί να λάβει καθοριστικές αποφάσεις σχετικά με την Ενιαία Ενίσχυση και το ΟΣΔΕ, σύμφωνα με τον ΚΑΝ(ΕΚ) 73/2009 που αφορά τη θέσπιση κανόνων για τα καθεστώτα άμεσης στήριξης για τους γεωργούς και θέτει τους κανόνες του «διαγνωστικού ελέγχου» της Κ.Α.Π.

Προτάσεις:


1. Θεωρούμε αναγκαία την ενεργοποίηση του ανασυσταθέντος Εθνικού Συμβουλίου Αγροτικής Πολιτικής ( Ε.Σ.Α.Π.) μέσω του οποίου μπορεί να προωθηθεί η διαμόρφωση προτάσεων σχετικά νε τον καθορισμό προτεραιοτήτων και εναλλακτικών μέτρων πολιτικής για την ελληνική γεωργία και να διαμορφωθεί μια εθνική στρατηγική.

2. Στον επικείμενο «δημόσιο κοινωνικό διάλογο» για την ελληνική γεωργία στις 25 και 26 Ιανουαρίου 2010, ο οποίος έχει στόχο τη διαμόρφωση κοινών θέσεων για την αγροτική οικονομία, αλλά και γενικότερα στη λήψη αποφάσεων σε εθνικό και κοινοτικό επίπεδο, θεωρούμε ότι εκτός των φορέων που δραστηριοποιούνται στον αγροτικό χώρο, θα πρέπει να συμμετέχουν και εκπρόσωποι της Τοπικής Αυτοδιο ίκησης και των συλλογικών οργάνων της ΚΕΔΚΕ και της ΕΝΑΕ, ως θεσμοθετημένοι εταίροι εις την υλοποίηση των συγχρηματοδοτούμενων έργων και προγραμμάτων .


4. ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ – ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ

Σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat, το 2009 υπήρξε μεγάλη μείωση του πραγματικού γεωργικού εισοδήματος ανά εργαζόμενο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το οποίο κατά μέσο όρο ανέρχεται στο 12,2 %.

Η οικονομική κρίση συνέβαλε σ’ αυτό, αφού έπληξε και τον παραγωγικό ιστό της χώρας, ιδιαίτερα δε τους αγρότες, επιφέροντας περιορισμό της ζήτησης των παραγόμενων προϊόντων, πτώση των τιμών παραγωγού, αύξηση του κόστους παραγωγής και γενικά κλυδωνισμούς στην αγορά.

Η κατάσταση αυτή όμως καταδυκνύει την ανάγκη για μια ισχυρή και αποτελεσματική Κ.Α.Π. Οι άμεσες ενισχύσεις που αντιπροσωπεύουν το ένα τρίτο του αγροτικού εισοδήματος, των αγροτών της Ε.Ε. παρέχουν σ΄ αυτούς ένα βασικό εισόδημα και τους προστατεύουν από τις διακυμάνσεις των τιμών. Τα μέτρα αγροτικής ανάπτυξης επιπρόσθετα βοηθούν, ιδιαίτερα αυτά που συνδέονται με την προστασία του περιβάλλοντος. Αλλά και τα μέτρα στήριξης της αγοράς μπορεί να λειτουργήσουν σαν ένα πραγματικό δίχτυ ασφαλείας στις δύσκολες συγκυρίες.

Ιδιαίτερα αυτήν την περίοδο, όλοι οι ενασχολούμενοι με τον πρωτογενή τομέα βρίσκονται αντιμέτωποι με σοβαρότατα ζητήματα τα οποία αφορούν:

? Την ανακοίνωση χρονοδιαγράμματος πληρωμής του υπολοίπου της Ενιαίας Ενίσχυσης των ελαιοπαραγωγών, γεωργοκτηνοτρόφων, της συνδεμένης βαμβακιού και βιομηχανικής τομάτας κλπ προιόντων, καθώς και των εξισωτικών αποζημιώσεων.

? Θα πρέπει να εξετασθεί το ενδεχόμενο οικονομικής υποστήριξης των δραστηριοποιούμενων σ’ αυτήν, μέσα από την ενεργοποίηση του ΚΑΝ(ΕΚ) 1535/2007 της Ε. Επιτροπής ο οποίος δίνει τη δυνατότητα στα κράτη-μέλη χορήγησης κρατικών ενισχύσεων «ήσσονος σημασίας» (de minimis), για αντιστάθμιση της απώλειας εισοδήματος, των δραστηριοποιούμενων στον τομέα παραγωγής γεωργικών προϊόντων.
Την άμεση προκήρυξη του αναδόχου της σύνταξης του ΟΣΔΕ για τη νέα καλλιεργητική περίοδο, με κριτήρια το μειωμένη οικονομική επιβάρυνση των αγροτών, την έγκαιρη και ποιοτική παράδοση του έργου και την αποφυγή καθυστερήσεων στις πληρωμές των δικαιούχων. Πρόκειται αδιαμφισβήτητα για ένα ορθό κι αδιάβλητο εργαλείο, τόσο για την υποστήριξη - τον έλεγχο των καθεστώτων στήριξης και την τήρηση των κανονιστικών απαιτήσεων, όσο και για την αξιοποίηση της τεράστιας ποσότητας δεδομένων που συλλέγονται.


? Την ταχύτερη και αποδοτικότερη εφαρμογή των μέτρων του Π.Α.Α. κρίνεται αναγκαία η απλοποίηση των διαδικασιών, η απάλειψη των γραφειοκρατικών εμποδίων, η διασύνδεση και η συνεργασία των εμπλεκόμενων υπηρεσιών σε κεντρικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Ιδιαίτερα να επανεξετασθεί ο σχεδιασμός του ΥΠ. Α.Α.&Τ. για τη διαχείριση των έργων στα πλαίσια του άξονα 3 (ΟΠΑΑΧ) του Π.Α.Α και στα πλαίσια του άξονα 4 των εγκεκριμένων Τοπικών προγραμμάτων LEADER, αξιοποιώντας τον έμπειρο και αποτελεσματικό μηχανισμό των Αναπτυξιακών Εταιρειών της Αυτοδιοίκησης.

? Την επέκταση του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου για αναγνωρισμένες ομάδες παραγωγών σε ορισμένα γεωργικά προϊόντα, όπως πχ οπωροκηπευτικά, επιτραπέζια ελιά κ.α. και σε άλλα βασικά προϊόντα, όπως το βαμβάκι, το σκληρό σιτάρι, ο αραβόσιτος, κλπ, με τη δημιουργία μικρών και ευέλικτων ομάδων (παράδειγμα άλλων χωρών της ΕΕ), έτσι ώστε να μπορούν να ασκηθεί συμβολαιακή γεωργία, να εξασφαλισθούν καλύτερες τιμές και δημιουργώντας οικονομία κλίμακος, να επιτευχθεί μείωση του κόστους παραγωγής.

? Τον ποιοτικό προσανατολισμό του πρωτογενή τομέα:

• Στην παραγωγή προϊόντων υψηλής ποιότητας, ανταγωνιστικών, χωρίς να παραβλέπεται η προστασία του περιβάλλοντος.

• Στη μείωση του κόστους παραγωγής.

• Στην ένταξη των καλλιεργειών σε συστήματα πιστοποιημένης ποιότητας (ΠΟΠ, ΠΓΕ, Βιολογικά, Ολοκληρωμένη Διαχείρισης), ώστε να είναι δυνατή η ιχνηλασιμότητα των παραγόμενων προϊόντων, με ταυτόχρονο επανα προσδιορισμό του συστήματος των ελέγχων.

? Την προσαρμογή του ΕΛ.Γ.Α. για τη ασφαλιστική κάλυψη εν γένει της αγροτικής παραγωγής και του φυτικού-ζωικού-πάγιου κεφαλαίου, από πρόσθετους κινδύνους που οφείλονται κυρίως στην κλιματική αλλαγή και διαμορφώνουν νέες συνθήκες παραγωγής. Ενδεικτικά αναφέρεται το φαινόμενο της αφορίας και ακαρπίας τα οποία παρατηρούνται συχνότατα τις τελευταίες περιόδους στην ελαιοκομία και σε άλλες καλλιέργειες, σε περιοχές της χώρας.

? Την ελαιοκομία: Ο κλάδος αυτός αντιμετωπίζει πολύ σοβαρά προβλήματα σε όλες τις διαστάσεις του δηλαδή την οικονομική, την τεχνική και την περιβαλλοντική. Απαιτείται ο σχεδιασμός και η εφαρμογή μιας ολοκληρωμένης εθνικής στρατηγικής, όπου οι πραγματικά εμπλεκόμενοι με το προϊόν φορείς, του δημόσιου, του ιδιωτικού τομέα και του συνεταιριστικού τομέα, θα αναλάβουν τις ευθύνες τους.

. Θεωρούμε ότι μεταξύ άλλων, μέτρα τα οποία θα μπορούσαν να συνεισφέρουν προς την κατεύθυνση αυτή, είναι:

• Να αποτυπωθεί και να αναλυθεί η κατάσταση ελαιοκαλλιέργειας σε εθνικό και κυρίως σε τοπικό επίπεδο

• Να εκτιμηθούν σε επιστημονική βάση, οι προοπτικές και να επισημανθούν οι προτεραιότητες για τον τομέα της ελαιοκαλλιέργειας, με βάση τις πραγματικές ανάγκες του τομέα σε εθνικό επίπεδο και τις τοπικές ιδιαιτερότητες των περιοχών, μέσα από μια τεχνικοοικονομική μελέτη.

• Να υποστηριχθεί, σε κοινοτικό επίπεδο, η κατεύθυνση ασφάλειας των τιμών, με τον ορισμό μιας εγγυημένης τιμής-βάσης που θα εξασφαλίζει τουλάχιστον την οικονομική βιωσιμότητα κάθε παραγωγικής ή μεταποιητικής μονάδας.

• Να προσδιοριστούν οι ανάγκες της κάθε περιοχής σε αριθμό και δυναμικότητα ελαιοτριβείων, για να διασφαλισθεί η βιώσιμη λειτουργία τους.

• Να υπάρξει ένας ορθολογικός σχεδιασμός όσον αφορά τη αξιοποίηση κοινοτικών και εθνικών πόρων για επενδύσεις στον κλάδο των ελαιοτριβείων, μέσα από μια προσανατολισμένη στοχοθέτηση.

• Να μελετηθεί η δημιουργία των αναγκαίων υποδομών προκειμένου να προσανατ ολισθεί σε εθνικό επίπεδο η λειτουργία των ελαιοτριβείων σε φυγοκεντρική δύο φάσεων, ώστε να υπάρξει συνολικό όφελος όσον αφορά την ποσότητα και την ποιότητα του παραγόμενου ελαιολάδου και την ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τη διαχείριση των αποβλήτων.

• Να θεσμοθετηθούν συγκεκριμένες διαδικασίες για την διαχείριση των υγρών αποβλήτων και να προταθούν λύσεις με βάση τις ιδιαιτερότητες και τα χαρακτηριστικά της κάθε περιοχής. Να υπάρξει μια ενιαία, εθνική στρατηγική που θα συνάδει με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες σχετικά με τη διαχείριση των υδατικών πόρων, την εναλλακτική διαχείριση απορριμμάτων και την προστασία του περιβάλλοντος, αλλά και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την πολιτική πολλαπλής συμμόρφωσης, στο πλαίσιο της νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) και τέλος από τα διαχειριστικά σχέδια σχετικά με την προστασία των περιοχών NATURA.

• Να διαμορφωθεί συγκεκριμένο θεσμικό πλαίσιο σε επίπεδο χώρας, για τη χωροθέτηση και την τυποποίηση των περιβαλλοντικών όρων για την ίδρυση και λειτουργία των πυρηνελαιουργείων.

• Μα υπάρξει πρόβλεψη ή/και διεκδίκηση ένταξης επενδυτικών σχεδίων εκ μέρους των πυρηνελαιουργείων σε προγράμματα χρηματοδότησης από κοινοτικούς ή/και εθνικούς πόρους για μετεγκατάσταση, εκσυγχρονισμό και για εφαρμογή νέων τεχνολογιών με στόχο τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την λειτουργία τους.

- Παράλληλα με τις δράσεις προβολής των ελαιοκομικών προϊόντων που υλοποιούνται μέσω των «Προγραμμάτων Οργανώσεων Ελαιουργικών Φορέων (Ο.Ε.Φ.) (Καν. (ΕΚ) 867/08), να υπάρξει ένας εθνικός σχεδιασμός για την προβολή και προώθηση των προϊόντων του κλάδου της ελαιοκομίας στην εσωτερική και στην κοινοτική, καθώς και στις αγορές των τρίτων χωρών, που θα να αναπτυχθεί σε τρεις άξονες:

- Στην οργανωμένη προσπάθεια ενημέρωσης και γνωριμίας με το ποιοτικό ελληνικό ελαιόλαδο, πρωτίστως της εσωτερικής ελληνικής αγοράς.

- Στην ενίσχυση της εξωστρέφειας του ελληνικού ελαιολάδου με την βοήθεια του Υπουργείου Εξωτερικών μέσω των γραφείων τω ν Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων της Ελλάδος και των κατά τόπους ελλήνων Εμπορικών Ακολούθων.

- Στη σύνδεση των δράσεων προώθησης με τον Τουρισμό.

• Να δημιουργηθεί Μητρώο Επιχειρήσεων για κάθε έναν από τους επί μέρους τομείς (ελαιοτριβεία, πυρηνελαιουργεία, τυποποιητήρια ελαιολάδου και ελιάς), σε μια προσπάθεια για την οργάνωση και λειτουργία της εσωτερικής αγοράς των ελαιοκομικών προϊόντων σε επίπεδο του λιανικού εμπορίου.

? Τα Οπωροκηπευτικά: Ο τομέας των οπωροκηπευτικών βρίσκεται σε κατάσταση κρίσης. Το 2009 η πτώση της αξίας των εξαγωγών φρούτων και λαχανικών εκτιμάται σε 12 - 15% σε σχέση με το 2008, και οφείλεται κυρίως στην πίεση των τιμών. Η πτώση της μεταποίησης των εσπεριδοειδών το 2009 έφθασε το 36% σε σχέση με το 2008. Απαιτείται:

• Μέτρα για την απώλεια της ανταγωνιστικότητας που υφίστανται τα φρούτα και τα λαχανικά.

• Άμεση αντιμετώπιση του θέματος της χυμοποίησης των εσπεριδοειδών.

• Βελτίωση της εφαρμογής των συμφωνιών της Ε.Ε. με την Αίγυπτο, το Ισραήλ και το Μαρόκο, αλλά και μέτρα για τη μεταρρύθμιση της νομοθεσίας που αφορά τις τιμές εισόδου.

• Στήριξη εκ μέρους της πολιτείας στο εξαγωγικό εμπόριο του κλάδου, που έχει πληγεί από την οικονομική κρίση.

? Την Αμπελουργία: Οι αμπελουργοί οι οποίοι τα τελευταία χρόνια βλέπουν το εισόδημα τους να συρρικνώνεται δραματικά, δημιουργώντας τάσεις εγκατάλειψης του ελληνικού αμπελώνα. Λήψη μέτρων για την διασφάλιση εισοδήματος συμπληρωματικού της ενιαίας ενίσχυσης , το ύψος της οποίας είναι εξαιρετικά χαμηλό (περίπου 43 €/στρέμμα).

? Ανθοκομικά: υψηλό κόστος παραγωγής, προβλήματα διακίνησης και διανομής – υποδομές , θεσμικά –διαρθρωτικά προβλήματα του κλάδου.

? Την Κτηνοτροφία: Διευκόλυνση των διαδικασιών για την άδεια ίδρυσης και λειτουργίας , καθώς και εξαίρεση από την κατεδάφιση των πτηνοκτηνοτροφικών εγκαταστάσεων. Αντιμετώπιση δυσκολιών έκδοσης άδειας για μετεγκατάσταση. Αναβάθμιση της βάσης δεδομένων καταγραφής του μητρώου ζώων για την ταχύτερη καταχώρηση μεταβολών ζωικού πληθυσμού - τερματικά ΟΣΔΕ στα σφαγεία. Αντιμετώπιση κόστους ζωοτροφών, έλεγχος εισαγωγών κτηνοτροφικών προιόντων, ζωικά απόβλητα, αποτέφρωση τροφίμων ζωικής προέλευσης, ισοζύγιο γάλακτος και κρέατος. Χρηματοδοτήσεις για την ίδρυση και εκσυγχρονισμό σύγχρονων σφαγείων για συμβατικά και βιολογικά προϊόντα. Υποστήριξη των σχολών επαγγελμάτων κρέατος. Λειτουργία κέντρων γενετικής βελτίωσης, προγράμματα εξυγίανσης της κτηνοτροφίας από φυματίωση, μελιταίο, βρουκέλλωση.

? Μελισσοκομία: Προτείνουμε να ενταθούν οι έλεγχοι προκειμένου να καταπολεμηθεί η νοθεία του ελληνικού μελιού με ξένο μέλι αμφιβόλου και υποβαθμισμένης ποιότητος. Καθοριστικός μπορεί να είναι ο ρόλος του ΕΦΕΤ.

? Αλιεία: υδατοκαλλιέργεια, έλλειψη θαλάσσιων πάρκων και συσκευαστηρίων, ανεπαρκές νομοθετικό πλαίσιο χωροθέτησης Προτείνουμε: Να ολοκληρωθεί το νομικό καθεστώς ίδρυσης μονάδος υδατοκαλλιεργειών, να ενταθούν οι έλεγχοι διακίνησης και πώλησης αλιευμάτων και να δοθούν κίνητρα για θαλάσσια πάρκα και συσκευαστήρια.

Τέλος, θεωρούμε ότι με τη διοικητική μεταρρύθμιση θα διαμορφωθούν οι προϋποθέσεις για μια δραστικότερη παρέμβαση της παραγωγικής βάσης στα ζητήματα της αγροτικής ανάπτυξης των περιοχών δραστηριοποίησης, τόσο για τη σύνδεση των παραγωγών μεταξύ τους και με τους καταναλωτές, όσο και για την ανάπτυξη τοπικών αγορών και δικτύων.

5. ΕΛΕΓΧΟΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Ο ρόλος της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης στη διασφάλιση της δημόσιας υγείας, είναι καθοριστικός.

Οι ελεγκτικοί μηχανισμοί της δευτεροβάθμιας αυτοδιοίκησης πραγματοποιούν ανά την Ελλάδα συνεχείς, δεκάδες χιλιάδες ελέγχους, στα διάφορα στάδια παραγωγής, διακίνησης και εμπορίας των προϊόντων ζωικής και φυτικής προέλευσης δίνοντας καθημερινά έναν τεράστιο αγώνα για την προστασία του πολίτη – καταναλωτή.

Δυστυχώς όμως παρά τις προσπάθειές μας, παρά τις προσπάθειες που καταβάλλει και ο ΕΦΕΤ, κοινή διαπίστωση αποτελεί ότι το σύστημα ελέγχου της αγοράς αντιμετωπίζει σημαντικά προβλήματα.

Υπάρχει έλλειψη συντονισμού, υπάρχει έλλειψη οργάνωσης, υπάρχει σαφής έλλειψη ενός ολοκληρωμένου και συγκροτημένου οικοδομήματος που θα εποπτεύει την αγορά και θα προστατεύει τον πολίτη καταναλωτή αποτελεσματικά.

Γεγονός που φάνηκε έντονα στις περιπτώσεις όπου η χώρα μας βρέθηκε αδύναμη να αντιδράσει στα παγκόσμια διατροφικά σκάνδαλα, όπως ήταν για παράδειγμα η υπόθεση με το επιμολυσμένο με ορυκτέλαιο ηλιέλαιο.

Κατά τη γνώμη μας λοιπόν η ισχύουσα δομή του συστήματος ελέγχων είναι ατελής, αποσπασματική και ως εκ τούτου αναποτελεσματική.

Η αποσπασματικότητα στη λειτουργία και η εμπλοκή πολλών υπηρεσιών για ίδια θέματα, όπως είναι η διαδικασία των ελέγχων, με χαρακτηριστικό παράδειγμα την ύπαρξη και λειτουργία του ΕΛΟΓΑΚ που αποτελεί ακόμη μία κρατική υπηρεσία που λειτουργεί επικαλύπτοντας αρμοδιότητες των ΝΑ, η διαδικασία επιβολής κυρώσεων και αδειοδότησης των επιχειρήσεων ευθύνεται για αυτή την κατάσταση.

Προτάσεις:

1. Θεωρούμε ότι δεν μπορεί διάφορα Υπουργεία, Περιφέρειες, Νομαρχίες, Οργανισμοί όπως είναι ο ΕΦΕΤ και ο ΕΛΟΓΑΚ, να εμπλέκονται στην ίδια υπόθεση. Όπως βέβαια αντίστοιχα κανένα Υπουργείο, κανένας ΕΦΕΤ και καμία νομαρχία από μόνη της δεν μπορούν να εγγυηθούν τη διατροφική μας ασφάλεια.

2. Αυτό που χρειάζεται και αποτελεί πλέον επίμονο αίτημα όχι μόνο των Ν. Αυτοδιοικήσεων αλλά επιστημονικών και ανεξάρτητων φορέων, είναι η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου και ενιαίου συστήματος ελέγχων της αγοράς, που θα λειτουργεί με βάση την αρχή της επικουρικότητας και όχι της αλληλοεπικάλυψης αρμοδιοτήτων.

3. Η δομή του νέου συστήματος ελέγχου, η οποία προτείνεται να συνδέεται και με την προωθούμενη από την Κυβέρνηση Διοικητική Μεταρρύθμιση, έχει ως εξής :? Τον ρόλο του συντονιστή, της παροχής επιστημονικής κάλυψης, της εφαρμογής των κοινοτικών οδηγιών και της αντιμετώπισης έκτακτων καταστάσεων σε εθνικό επίπεδο θα πρέπει να έχει ο ΕΦΕΤ.

? Τον αποκλειστικό ρόλο του ελέγχου θα πρέπει να έχουν σήμερα οι Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις και αύριο οι Περιφερειακές Αυτοδιοικήσεις

? Παράλληλα θα πρέπει να δημιουργηθεί ένα κεντρικό συντονιστικό όργανο διαχείρισης διατροφικών κρίσεων που αυτή τη στιγμή δεν υφίσταται

4. Από μόνο του βέβαια αυτό το μέτρο δεν είναι αρκετό. Υπάρχουν μια σειρά από σημαντικές υποχρεωτικές προϋποθέσεις που το συνοδεύουν, των οποίων η υλοποίηση είναι απαραίτητη για την επιτυχία του όλου εγχειρήματος όπως:

? Η ενίσχυση των υπηρεσιών του β΄ βαθμού με προσωπικό (υπάρχει τεράστια έλλειψη κτηνιάτρων)

? Ενίσχυση των υπηρεσιών του β΄ βαθμού με μέσα

? Αυστηροποίηση του κυρωτικού πλαισίου

? Υπερωριακή και νυκτερινή απασχόληση προσωπικού ελεγκτικών υπηρεσιών

? Υψηλό επίπεδο συντονισμού όλων των συναρμόδιων υπηρεσιών

? Η δημιουργία Διατροφικού Τειρεσία

? Επιμορφωτικά προγράμματα τόσο για νομαρχιακούς υπαλλήλους όσο και για επιχειρήσεις – επιχειρηματίες κλάδου τροφίμων5. Επίσης πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή :

? Στις εισαγωγές των προϊόντων φυτικής προέλευσης που εισέρχονται από τα Τελωνεία της χώρας. Τα ακατάλληλα προϊόντα πρέπει να κατάσχονται και να μην επιτρέπεται η επανεξαγωγή τους και στην κατεύθυνση αυτή χρειάζεται η παρέμβαση και της Ε.Ε.

? Στην ανάπτυξη και λειτουργία Μονάδων Αποτέφρωσης και Καταστροφής Ζωικών Προϊόντων, ένα θέμα για το οποίο μας έχει εγκαλέσει η Ε.Ε.

? Στην καταπολέμηση του φαινομένου των ελληνοποιήσεων προϊόντων που πλήττουν τους Έλληνες παραγωγούς

? Στον περαιτέρω εκσυγχρονισμό των κομβικών σημείων στην εμπορία και διακίνηση προϊόντων όπως είναι η Κρεαταγορά και Λαχαναγορά του Ρέντη αλλά και η Ιχθυόσκαλα Κερατσινίου

? Στην ενίσχυση και στήριξη των εργαζομένων μας του κλάδου των γεωτεχνικών που καταβάλλουν τεράστια προσπάθεια για την προστασία των συμπολιτών μας


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts with Thumbnails