Τετάρτη, 15 Σεπτεμβρίου 2010

Υπουργική απόφαση για κατανομή των ΑΠΕ Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.

Άρθρο 1
Επιδιωκόμενη Αναλογία Εγκατεστημένης Ισχύος
1. Η επιδιωκόμενη αναλογία εγκατεστημένης ισχύος ανά τεχνολογία Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.) και κατηγορία παραγωγού και η κατανομή της στον χρόνο καθορίζονται στον ακόλουθο πίνακα, με χρονικό ορίζοντα τα έτη 2014 και 2020:
2. Τα όρια εγκατεστημένης ισχύος του παραπάνω πίνακα αναθεωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης β) της παρ.3 του άρθρου 1 του ν.3468/2006, η οποία προστέθηκε με το άρθρο 1 του ν.3851/2010. Ως.... εγκατεστημένη ισχύς θεωρείται το σύνολο της ισχύος των σταθμών παραγωγής σε κανονική και δοκιμαστική λειτουργία.
Άρθρο 2
Αναστολή Διαδικασίας Αδειοδότησης
1. Πριν την αναθεώρηση της παρούσας, κατά τα οριζόμενα στη διάταξη της περίπτωσης β) της παρ.3 του άρθρου 1 του ν.3468/2006, η οποία προστέθηκε με το άρθρο 1 του ν.3851/2010, είναι δυνατόν να αναστέλλεται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής η διαδικασία αδειοδότησης ανά τεχνολογία ή/και ανά Σελίδα 2 από 3
Σελίδα 3 από 3
κατηγορία παραγωγού. Η απόφαση εκδίδεται μετά από στάθμιση δεδομένων, βάσει των οποίων εκτιμάται ότι τα όρια ισχύος του πίνακα του άρθρου 1 θα υπερκαλυφθούν συντομότερα από τον χρονικό ορίζοντα αναφοράς τους, που προκύπτει από τον ίδιο πίνακα. Τα δεδομένα αυτά σχετίζονται ιδίως με: α) το ρυθμό υποβολής των αιτήσεων β) τη συνολική ηλεκτρική ισχύ αιτήσεων για τις οποίες έχει καταστεί δεσμευτική η προσφορά σύνδεσης και τον ηλεκτρικό χώρο που τούς αντιστοιχεί και γ) τον ρυθμό υλοποίησης των έργων.
2. Η απόφαση της παραγράφου 1 εκδίδεται μετά από εισήγηση της Υπηρεσίας Α.Π.Ε. του άρθρου 20 του ν.3468/2006, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Για τον σκοπό αυτό η Υπηρεσία Α.Π.Ε., υπολογίζει κάθε δύο μήνες, βάσει των στοιχείων που διαθέτει, την συνολική ισχύ των σταθμών που λειτουργούν, αυτών που διαθέτουν άδεια εγκατάστασης, αυτών για τους οποίους έχει εκδοθεί δεσμευτική προσφορά σύνδεσης, καθώς και αυτών που έχουν υπογράψει συμβάσεις σύνδεσης και συμβάσεις πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας με τους αρμόδιους διαχειριστές, προκειμένου να εκτιμήσει την ενδεχόμενη υπερκάλυψη των ορίων ισχύος του πίνακα του άρθρου 1. Τα στοιχεία ανά τεχνολογία και κατηγορία κατά τα ανωτέρω, αναρτώνται στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Α.Π.Ε.
3. Από τη δημοσίευση της απόφασης της παραγράφου 1 αναστέλλεται α) η υπογραφή συμβάσεων πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας από τον αρμόδιο διαχειριστή για τις εκκρεμείς αιτήσεις της τεχνολογίας ή της κατηγορίας παραγωγού για την οποία εκδόθηκε η απόφαση αναστολής και β) η υποβολή νέων αιτημάτων στις αρχές αδειοδότησης για τις παραπάνω τεχνολογίες ή κατηγορίες παραγωγών.
4. Η ισχύς των έργων που έχουν ενταχθεί σε διαδικασία ταχείας αδειοδότησης (fast track) κατά την έννοια του άρθρου 9 του ν.3775/2009, όπως αυτή προβλέπεται στις κείμενες διατάξεις, δεν συνυπολογίζεται κατά την εκτίμηση της ενδεχόμενης υπερκάλυψης των ορίων ισχύος του πίνακα του άρθρου 1. Τα έργα αυτά δεν υπόκεινται σε διαδικασίες αναστολής, ανεξαρτήτως τεχνολογίας ή κατηγορίας παραγωγού.
5. Κατά τη διαδικασία της αναθεώρησης είναι δυνατή, κατόπιν εισήγησης της Υπηρεσίας, η άρση της αναστολής υπογραφής συμβάσεων πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας και υποβολής αιτήσεων, εφόσον μετά από νέα εκτίμηση των δεδομένων κριθεί δυνατή η ολοκλήρωση της διαδικασίας αδειοδότησης για την τεχνολογία ή την κατηγορία τεχνολογίας ή παραγωγών για την οποία είχε εκδοθεί απόφαση αναστολής. Στην περίπτωση αυτή, προτεραιότητα για την υπογραφή σύμβασης πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας έχουν οι αιτήσεις των οποίων η διαδικασία είχε ανασταλεί.
Σε κάθε περίπτωση η δυνατότητα άρσης της αναστολής εξετάζεται εκ νέου ανά διετία στο πλαίσιο της αναθεώρησης κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 1 του ν.3468/2006, η οποία προστέθηκε με το άρθρο 1 του ν.3851/2010.
Άρθρο 3
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβέρνησες.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts with Thumbnails